Metsä

Luke: Hakkuiden lisäys vaatii lahopuun lisäämistä

Metsä 24.10.2016

Äärirajoille viedyt hakkuut nuorentavat metsiä.


Jarmo Palokallio
Tutkijoiden mukaan hakkuita voi kasvattaa, jos samalla lisätään laho- ja säästöpuun määrää. Myös kulotusta pitäisi lisätä.

Puun käytön lisääminen voi olla ekologisesti kestävää. Samalla metsien monimuotoisuutta turvaavia ohjauskeinoja ja toimintatapoja on kuitenkin tehostettava, arvioivat Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus tuoreessa raportissaan.

Luonnon monimuotoisuudelle tärkeätä on kuolleen puuston säästäminen nykyistä paremmin hakkuissa, järeiden elävien säästöpuiden lisääminen uudistushakkuissa sekä luonnonhoidollinen kulotus.

Tärkeää on myös välttää puun korjuuta arvokkailta luontokohteilta sekä turvata Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman rahoitus.

"Kaikkia näitä monimuotoisuuden edistämiskeinoja tulisi tehostaa metsiin perustuvan biotalouden ekologisen kestävyyden varmistamiseksi", toteaa johtaja Petri Ahlroth Suomen ympäristökeskuksesta.

Tutkijat arvioivat, että vielä 80 miljoonan kuution korjuumäärällä metsien monimuotoisuudelle tärkeät rakennepiirteet säilyisivät pääosin hyvin. Mikäli säästöpuita jätettäisiin hakkuualoille nykyistä enemmän, voisi järeän iäkkään puuston tilavuus jopa kasvaa nykyisestä. Tämä hyödyttäisi monia metsälajeja.

Hakkuiden lisääminen puuntuotannollisesti suurimman kestävän hakkuumahdollisuuden tasolle johtaisi etenkin Etelä-Suomen metsien nuorentumiseen, millä olisi kielteisiä vaikutuksia monimuotoisuudelle.

"Kaikilla tarkastelussa mukana olleilla hakkuutasoilla metsien kuolleen puuston lisääminen nykytasosta olisi mahdollista, mikäli kuollutta puuta pystyttäisiin säästämään hakkuissa", kertoo johtaja Taneli Kolström Luonnonvarakeskuksesta.

Aiheeseen liittyvät artikkelit