Erä

Merkittäviltä lintuvesiltä poistetaan supikoiria ja minkkejä – "Monimuotoinen luonto tarvitsee metsästäjien apua"

Suomen riistakeskuksen ja Metsähallituksen Helmi-vieraspetohankkeessa pyydetään vieraspetoja tehostetusti lähes 70 Natura-alueella eri puolilla maata.
Lari Lievonen
Vieraspetojen pyynnin tavoitteena on turvata pesimärauha etenkin taantuville ja uhanalaisille vesi- ja rantalinnuille.

Helmi-vieraspetohankkeessa puolustetaan luonnonsuojelualueiden alkuperäisluontoa haitallisilta vieraspedoilta, eli supikoiralta ja minkiltä. Tavoitteena on turvata etenkin taantuvien ja uhanalaisten vesi- ja rantalintujen pesimärauha. Tehopyynti kohdistetaan valtakunnallisesti merkittäville vesilintujen lisääntymisalueille.

"Vieraspetojen tehokas poistaminen on tärkeää kunnostetuilla lintuvesillä, jotta elinympäristökunnostuksilla saavutetut tulokset eivät päätyisi minkin ja supikoiran saaliiksi. Joillakin lintuvesikohteilla vieraspetojen poisto voi olla yksi tehokkaimmista hoito- ja kunnostustöistä", sanoo ympäristöneuvos Päivi Gummerus-Rautiainen ympäristöministeriöstä.

Helmi-vieraspetohankkeen toimet ovat osa maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön yhteistä Helmi-ohjelmaa, jossa edistetään Suomen luonnon monimuotoisuutta.

"Monimuotoinen luonto tarvitsee metsästäjien apua. Tehopyynnin kunnianhimoisena tavoitteena on, että määritellyt alueet saataisiin pesimäkauden ajaksi tyhjiksi vieraspedoista. Sen toteutuminen edellyttää useiden erilaisten pyyntimenetelmien monipuolista käyttöä riittävän laajalla alueella", sanoo Suomen riistakeskuksen projektipäällikkö Kari Karhula.

Ohjelman vieraspetopyynnissä käytettävissä menetelmissä ei nähdä riskiä muiden eläinten joutumisesta rautoihin. Käytössä on tiukan testausmenettelyn läpikäyneitä pyydysmalleja. Hankkeen tärkein voimavara ovat tehtävään koulutetut, ammattitaitoiset ja vastuullisesti toimivat metsästät.

"Hankkeeseen nimetyt luonnonhoitoon sitoutuneet vieraspetoryhmät poistavat vieraspetoja linnustokohteilta ja niitä ympäröiviltä seuduilta. Parhaiden pyytäjien mukaan saanti hankkeeseen on edellytys onnistumiselle", kertoo Metsähallituksen projektipäällikkö Mikko Toivola.

Lisätietoja hankkeesta löytyy riistakeskuksen verkkosivuilta.

Lue lisää

Suomen suurin vieraspetohanke käynnissä – "Petopyytäjiä muistettiin pitkään vain kiitospuheissa, tämä hanke on ensimmäinen konkreettinen teko edistää pyyntiä ja luonnonhoitotyötä"

Riistakeskus myönsi poikkeusluvat ilveksen kannanhoidolliseen metsästykseen – lupamäärä nousi

Avohakkuiden kielto valtion mailla ei innosta eduskuntaa

Vieraspetopyyntiä viedään vihdoin harrastetoiminnasta kohti luonnonhoitotyötä – arvokkaiden lintuvesien kunnostuksessa niitto ja ruoppaukset eivät yksin riitä