Erä

Haukkuvalla koiralla kanalintuja pyytää nuorehko ja kokenut metsästäjä, kanakoirametsästäjä on koulutettu sekä varakas

Metsähallitus profiloi metsäkanalintujen metsästäjät neljään ryhmään.
Kari Lindholm
Kanakoirametsästäjät ovat kolmanneksi suurin ryhmä, jotka lunastavat valtion maille pyyntiluvan kanalintujahtiin.

Metsähallitus myy vuosittain 34 000–42 000 lyhytaikaista vuorokausilupaa kanalinnustukseen. Lupametsästysalueita on kaikkiaan 118 eri puolilla maata.

Metsäkanalintujen metsästäjät ovat Metsähallitukselle merkittävä asiakaskunta. Heiltä kerätään säännöllisesti palautetta sekä saadusta saaliista että Metsähallituksen alueista ja palveluista.

Viime vuoden joulukuussa yhteensä yli 13 500 kanalintulupa-asiakkaalle lähetettiin kutsu kyselyyn ja vastauksia tuli lähes 6 000 henkilöltä. Kyselyvastauksista ja analyyseistä koostettiin Valtion maiden kanalintulupametsästäjät -niminen julkaisu.

Julkaisussa kanalintujen metsästäjät profiloitiin kyselyvastausten ja analyysien perusteella. Profiileja nimettiin neljä.

Yleisin profiili on koirattomat maastossa kävelijät, heitä oli vastaajista 38 prosenttia. Tämän profiilin metsästäjät ovat hieman varttuneempia kuin haukkuvalla koiralla metsästävät, mutta eivät erotu muista ryhmistä. Naisia kuuluu tähän ryhmään suhteellisesti selvästi vähemmän kuin eri koirarotuspesialistien profiileissa.

Koirattomat maastossa kävelijät ovat todennäköisemmin koulutetumpia kuin generalistit, mutta muihin ryhmiin nähden ei eroa ollut havaittavissa.

Generalistit olivat toiseksi yleisin profiili. Heitä oli vastaajista lähes kolmannes. Generalistit hyödyntävät kanalintujen pyynnissä monia eri metsästystapoja. Suhteellisesti yleisimmin heitä oli Länsi-Suomessa ja vähiten Itä-Suomessa.

Kaikista kyselyssä käsitellyistä metsästystavoista generalistit yhdistelivät erityisesti koiratta, yksin tai ryhmässä tapahtuvaa pomppulintujen tavoittelua sekä myös soidinpyyntiä ja kuvastamista.

Kuten koirattomat maastossa kävelijät, myös generalistit olivat hieman varttuneempia.

Kanakoirametsästäjät olivat kolmanneksi yleisin ryhmä, heitä oli 18 prosenttia. Profiiliin kuuluvat metsästäjät ovat hyvin erikoistuneita kanakoirien ja jotkut karkottavien koirien kanssa metsästäjiä. Muita pyyntimuotoja ei niiden rinnalla harjoitettu.

Erityisen paljon kanakoirametsästäjiä oli Ylä-Lapissa suhteessa muiden profiilien metsästäjiin.

Kanakoirametsästäjät eivät juuri poikenneet iältään muiden profiilien edustajista. Haukkuvalla koiralla metsästäviin verrattuna he olivat useammin naisia.

Kanakoirametsästäjät olivat tyypillisesti varakkaampia kuin muiden profiilien edustajat.

Haukkuvalla koiralla metsästäjiä on 17 prosenttia. He metsästävät erityisesti Itä-Lapissa ja ovat muiden profiilien edustajiin verrattuna nuorempia.

Vaikka profiilin metsästäjät olivat muihin nähden nuorempia, he poikkesivat kaikista kolmesta muusta profiilista siinä, että heillä oli todennäköisemmin pitkä aiempi metsästyskokemus.

Kyselystä ja analyyseistä saatuja tietoja käytetään Metsähallituksen palveluiden kehittämiseen.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsäbiotalouden professorin sielu lepää setterien kanssa tunturissa

Video: Koira kouliintuu tottelevaiseksi kyyhkyn avulla – "Hyvä kanakoira on linnunlöytäjä, loppu on kouluttajasta kiinni"

Video: Kanalintusyksy 2018 oli mielenkiintoinen – pyyntiaika piteni, kannat elpyivät ja metsästäjät toivovat malttia