Erä

Etelä-Savossa kartoitetaan vaelluskalojen nousuesteitä

Vesistöjen nousuesteet hidastavat vaelluskalakantojen elpymistä ja vähentävät luontaista lisääntymistä.
Elina Häikiö
Tierumpujen kuntoa on myös tärkeä tarkkailla, sillä ne voivat toimia nousuesteinä vaelluskaloille.

Vaelluskalojen nousuesteitä kartoitetaan tänäkin vuonna Etelä-Savossa.

Vuonna 2018 Etelä-Savon ELY-keskus yhdessä kalatalous- ja vesitalousviranomaisten kanssa alkoi inventoida vaelluskalojen nousuesteitä.

Nousuesteiksi luetaan muun muassa padot, myllyt, sahat ja voimalaitokset.

Inventoinnin tarkoituksena on selvittää nousuesteinä olevien rakenteiden käytön ja kunnon nykytilaa ja tulevaisuuden käyttösuunnitelmia.

Valtakunnallisesti Etelä-Savo on selvityshankkeen pilottialue.

Nousuesteiden nykytilan kartoittaminen on tärkeää, jotta kalojen vaellusmahdollisuudet voidaan turvata.

Etelä-Savon virtavesistä löytyy melkein 500 patoa. Erilaisten vesistörakenteiden vaikutuksia kaloille ei ole arvioitu tarpeeksi.

Rakenteet vesistöissä estävät kalojen vaelluksia, mikä vähentää kalojen lisääntymistä ja lisää kuolleisuutta.

Jos vesistöistä löytyy käytöstä poistuneita patoja ja rakenteita, voidaan ne purkaa tai muuttaa pohjapadoiksi ja näin elvyttää vaelluskalakantoja ja helpottaa niiden lisääntymistä.

Monet vesistörakenteista eivät ole enää alkuperäisessä käytössä, tai tuota taloudellista hyötyä. Rakenteiden kunnossapito aiheuttaa kustannuksia ja on omistajan vastuulla.

Nousuesteiden kartoitushanke selvittää omistajien kiinnostusta patojen purkamiseksi tai ohittamiseen. Hyötyinä tästä olisi kalakantojen kasvu ja padon tai rakenteiden hoitovelvollisuuksien helpottuminen.

ELY-keskukselta voi hakea tukea valtionavustusta nousuesteiden poistoon tai muuttamiseen sekä vesialueiden kalataloudelliseen kunnostukseen.

Etelä-Savon ELY-keskuksen tiedotteen voi lukea täältä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kesän aikana vapautettiin yli 50 kilometriä taimenten kulkureittejä

Rinteen hallituksen ensimmäinen budjettiriihi valmistui: Luonnonsuojelulle merkittävä lisärahoitus

Taimenkantoja elvytetään virtavesien kunnostuksilla – Vähälle huomiolle jääneet purot ovat luultua tärkeämpiä