LÖYDÄ EHDOKKAASI: MT:n vaalikoneessa koko maan aluevaaliehdokkaat
Maatalous

Jo joka kolmas emakko saa hoitaa porsaansa vapaaporsituskarsinassa, MT:n lihataloille tekemä kysely kertoo

Vapaaporsitus yleistyy elinkeinon omin toimin hurjaa vauhtia. Laki kiiruhtaa perässä.
Johannes Tervo
Jurvalainen Ari Alho tarkkaili kesäkuussa 2019, miten emakko imetti noin viikon ikäisiä porsaitaan. Alho totesi, että vapaaporsituksen eduista suurimpia on emakon parempi vointi: se syö enemmän, lääkkeitä kuluu vähemmän ja maitoa riittää.

Vielä muutama vuosi sitten emakkosikalan perusvarustukseen kuului porsituskarsinassa oleva porsitushäkki, joka rajoitti emakon liikkumista, esimerkiksi esti sen kääntymisen. Häkin tarkoitus on estää emakkoa menemästä makuulle porsaiden päälle ja tallomasta niitä.

Moni piti häkkiä välttämättömänä ja arvioi, että ilman sitä iso osa porsaista tallautuisi kuoliaiksi.

Asenteet ja käytännöt ovat muuttuneet hämmästyttävällä vauhdilla. Nyt liikkumista rajoittavaa häkkiä käytetään monessa porsituskarsinassa vain muutaman päivän ajan, ja sen jälkeen emakko saa liikkua karsinassa vapaasti. Menetelmästä puhutaan nimellä vapaaporsitus.

Tulevassa hyvinvointikorvauksessa on mukana vielä vapaampi vaihtoehto, jossa emakon liikkumista voidaan rajoittaa vain poikkeustapauksissa ja tilapäisesti. Jatkossa vapaaporsitus-termiä pitäneekin tarkentaa.

Tuottajien mukaan vapaaporsitus parantaa sekä emakon että porsaiden hyvinvointia ja lisää työn mielekkyyttä.

Asiassa mennään siis elinkeino edellä. Laki tulee perässä. Uusi eläinten hyvinvointilaki kieltää näillä näkymin uusien kiinteärakenteisten porsitushäkkien käyttöönoton sekä toiminnassa olevissa että uusissa sikaloissa vuoden 2023 alusta lähtien.

MT kysyi suurimmilta lihataloilta, miten suuri osa niiden tällä hetkellä käyttämästä kotimaisesta sianlihasta on peräisin vapaaporsitussikalassa syntyneistä sioista.

Snellmanin tämänhetkinen lukema on korkein, kenttäpäällikkö Martti Hassilan mukaan noin 42 prosenttia. "Meillä vapaaporsitukseen kannustaminen uutisoitiin jo 2019 strategisena linjauksena."

Atria vastaa, että heidän ketjunsa porsaista joka kolmas on peräisin vapaaporsitussikalasta.

"HKScan-ketjussa yli 30 prosenttia emakoista on sikaloissa, joissa on vapaaporsituskarsinat", sika-alkutuotannon hankinta- ja kehityspäällikkö Oli Paakkala kertoo.

Kehitys on ollut nopeaa.

"Suhteessa nykyisten tuottajien määrään osuus oli kaksi vuotta sitten noin 20 prosenttia, vuosi sitten 24 ja nyt tosiaan 42 prosenttia", Snellmanin Hassila kertoo.

Atrialta todetaan, että pääosa vapaaporsitusinvestoinneista on valmistunut vuodesta 2019 alkaen. "Ennen vuotta 2019 ketjussamme oli vain muutama yksittäinen vapaaporsitustila."

HKScanin Paakkalan mukaan vapaaporsitus yleistyy koko ajan uusinvestointien myötä, vaikka sikatilojen vaikea kannattavuustilanne tällä hetkellä kehitystä hidastaakin.

Atrialta todetaan, ettei uusinvestointeja ole tällä hetkellä suunnitteilla, mutta jos olisi, ne olisivat vapaaporsitusinvestointeja. "Vuoden–kahden sisällä vapaaporsitukseen siirtynee reippaasti yli puolet tuotannosta."

Snellmanin Hassila toteaa, että käytännössä kaikki perusparannukset ja uudisrakennukset ovat vapaaporsitusta. "Tuotanto tulee jossain vaiheessa olemaan kokonaisuudessaan vapaaporsitusta, varsinkin jos nykyiset edut säilyvät tai jopa paranevat."

Porsitushäkeistä luopumista tuetaan tuottajille suunnatun hyvinvointikorvauksen sekä investointituen keinoin.

Lisäksi lihatalot kannustavat tuottajiaan.

Atria kertoo tukeneensa tiloja vapaaporsitukseen siirtymisessä, Snellman maksavansa lisähintaa vapaaporsitussikaloissa syntyneille porsaille ja lihakiloille.

HKScan maksaa porsaista kolmen euron lisähintaa kolmen vuoden ajan vapaaporsitukseen siirtymisestä.

Raha ei kuitenkaan ole ainoa syy kehitykselle.

"Kyllä sianlihantuottajat seuraavat myös kuluttajien mielipidettä ja sillä on erittäin suuri merkitys", Atrialta todetaan.

Snellmanin Hassilan mukaan eläimen häkittömyys on tuotannon yleisen imagon kannalta merkittävä asia. Lisäksi vapaaporsitukseen siirtyneet tuottajat ovat hänen mukaansa todenneet työnsä muuttuneen mielekkäämmäksi.

"Kuluttajan mielipiteellä on luonnollisesti vaikutusta asiaan", HKScanin Paakkala toteaa. "Karsinaratkaisut ovat niin ikään kehittyneet ja myönteisiä kokemuksia saatu vapaaporsitukseen siirtymisestä."

Edelläkävijöillä näyttää olevan iso rooli suunnan muuttumisessa, lihatalojen vastauksista käy ilmi.

"Kiinnostusta vapaaporsitukseen ovat lisänneet edelläkävijätilojen hyvät kokemukset", Atrialta todetaan. Niitä on saatu muun muassa Vapaaporsituksella parempaa hyvinvointia -hankkeessa.

Snellmanin Hassila kuvaa: "Elinkeinon ja investointitukien kannustamana muutama tuottaja otti asiassa askeleen eteenpäin. Heidän saamiensa positiivisten kokemusten kautta yhä useampi on todennut, että aiemmat pelot ja vapaaporsitukseen liitetyt uhkakuvat eivät olleetkaan oikeita."

Onko vapaaporsitus oikeasti markkinavaltti? Ymmärtääkö kuluttaja vapaaporsituksen periaatteet?

"Porsitus on kuluttajalle teknisesti aika vaikea asia ymmärtää", Atrialta todetaan. Lihatiskillä sitä ei ole helppo tuoda esille.

"Yleisesti ottaen hyvinvoinnin ja vapauden lisääminen on varmasti positiivinen asia, kunhan vain saamme sitä paremmin nostettua asiakkaidemme tietoisuuteen", Atrian kommentti jatkuu.

Snellman jakaa asiasta tietoa muun muassa verkkosivuillaan.

HKScan Suomen markkinointijohtaja Mikko Järvinen toteaa, että vastuullisuusasioiden merkitys ostopäätöksissä vaihtelee kuluttajaryhmien mukaan. "Kaiken kaikkiaan niiden merkitys on nousussa."

Vastuullisuuden osa-alueista eläinten hyvinvointi on kuluttajalle yksi tärkeimmistä, Järvinen korostaa.

Vapaaporsituksen onnistumiseen vaikuttaa lihatalojen asiantuntijoiden mukaan moni asia.

"Riittävän tilava ja oikean mallinen porsituskarsina, oikeat olosuhteet, riittävästi suojarakenteita porsaille sekä eläinten hyvä veden- ja rehunsaanti", Snellmanin Hassila luettelee.

Atria korostaa valitsemaansa emakkolinjaa, jolla on hyvät emo-ominaisuudet ja joka on jalostettu juuri vapaaporsitukseen. "Tällöin emakko hoitaa porsaansa mahdollisimman itsenäisesti, mutta on turvallinen myös hoitajalle."

Syntyvien porsaiden riittävä koko ja siitä seuraava parempi elinvoima parantavat hyvinvointia ensimmäisinä elinpäivinä, Snellmanilta korostetaan. "Ei ylisuuria pahnueita eikä liian pieniä porsaita."

Ensiporsimisesta lähtien vapaaporsituksessa olevat emakot osaavat hoitaa porsaansa paremmin kuin vanhat, aiemmin porsitushäkeissä porsimaan tottuneet emakot, Hassila toteaa.

Mitä vapaaporsitus tarkoittaa?

Porsitushäkin tarkoitus on suojata porsaita jäämästä emakon alle tai jalkoihin. Samalla häkki rajoittaa emakon käyttäytymistä, muun muassa sen sisäsyntyistä, hormonien säätelemää pesäntekotarvetta.

Porsitushäkkien käytön vähentämistä tuetaan muun muassa eläinten hyvinvointikorvausjärjestelmän avulla.

Tällä hetkellä hyvinvointikorvauksen ehdoissa on toimenpide nimeltä Parannetut porsimisolosuhteet, josta on käytännössä puhuttu vapaaporsituksena. Sen ehdot ovat seuraavat:

Emakko voidaan siirtää porsitushäkkiin kaksi vuorokautta ennen laskettua porsimista ja se voi olla häkissä korkeintaan kolme vuorokautta porsimisesta.

Porsimisen jälkeen emakko tai ensikko voidaan pitää porsitushäkissä tilapäisesti enintään seitsemän vuorokautta, jos emakko on aggressiivinen, levoton tai häkissä pitämiseen on muu hyväksyttävä syy.

Porsitushäkki on purettava tai avattava välittömästi käytön jälkeen niin, ettei se rajoita emakon liikkumista karsinassa. Porsitushäkin käyttöajasta ja -syystä on pidettävä kirjaa.

Porsituskarsinan pinta-alan on oltava vähintään kuusi neliömetriä. Ensikolle tai emakolle on oltava jatkuvasti, porsimiseen asti, tarjolla pesäntekomateriaaliksi sopivaa irtainta ainesta.

Lisäksi korvausehdoissa on määräyksiä muun muassa porsaiden suojatun makuualueen koosta ja kuivituksesta.

Uudessa hyvinvointikorvausluonnoksessa on edelleen jäljellä Parannetut porsimisolosuhteet -toimenpide. Uutena on mahdollisuus valita Vapaa porsitus -toimenpide.

Uuden toimenpiteen ehdoissa todetaan, että ensikko tai emakko on vapaana ennen porsimista, koko porsimisajan ja sen jälkeen koko imetysajan. Sen liikkumista voidaan rajoittaa vain poikkeustapauksissa ja tilapäisesti.

Uusien porsituskarsinoiden tilavaatimus kasvaa tässä toimenpiteessä seitsemään neliömetriin ja porsaille on muun massa oltava katettu porsaspesä.

Lue myös:

Epäluulot kääntyivät menestykseksi: Suomesta tuli viidessä vuodessa vapaaporsituksen edelläkävijä

Välimaan tilan vapaaporsituskarsinat ovat ihan omanlaisensa – vastaavia ei ole missään muualla maailmassa

Nuoret maatalousyrittäjät: ”Vapaaporsituksessa voittavat kaikki”

Lue lisää

Iso vientimarkkina auki: Etelä-Koreaan saa nyt viedä suomalaista siipikarjanlihaa – Atria pyrkii jo lähivuosina viennin liikevaihdossa miljoonaluokkaan

Biokaasu alkaa yleistyä kuorma-autoissa – tankkausasemien vähyys haittaa

HKScan kokeilee vastuullisuusviestintää virtuaalisen maatilan avulla

Sikayrittäjät jättivät lausunnon eläinten hyvinvointilakiin: rikkoontunut porsitushäkki voitava korvata ehjällä, eläinten pitäjän oikeusturvasta varmistuttava valvonnoissa