Maatalous

Pyhäjokiseutu: Navetta on tyhjennetty Vihannissa – osa eläimistä jouduttiin lopettamaan

Lehden mukaan kyseessä ei ole eläintautitapaus.

Ko­ko­nai­nen na­vet­ta on jou­dut­tu tyh­jen­tä­mään eläi­mis­tä Raa­hen Vi­han­nis­sa. Asi­an vah­vis­taa ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­lon joh­ta­ja Inke­ri Ero­nen, kirjoittaa Pyhäjokiseutu.

"Osa eläi­mis­tä on teu­ras­tet­tu, osa on siir­ret­ty muu­al­le. Ti­lan­ne on nyt hal­lin­nas­sa. Ti­lal­la ei ole enää eläi­miä", Ero­nen to­te­aa.

Ero­sen mu­kaan ky­sees­sä ei ole eläin­tau­ti­ta­paus. Eläin­ten koh­ta­los­ta on päät­tä­nyt eläin­lää­kin­tä­vi­ra­no­mai­nen.

Py­hä­jo­ki­seu­dun tar­kis­ta­mien tie­to­jen pe­rus­teel­la ti­lan­ne ei ole vaa­ti­nut po­lii­sin ei­kä pe­las­tus­lai­tok­sen osal­lis­tu­mis­ta.

Lue lisää