Maatalous

Testaa itsesi: Sopisiko yhteisnavetta sinulle?

Yhteisnavetta jakaa vastuuta ja lisää vapaa-aikaa. Parhaimmillaan se parantaa työhyvinvointia ja pidentää työuria.
Jaana Kankaanpää
Yhteisyrittäminen ei sovellu itsenäisestä työskentelystä ja päätöksenteosta kiinni pitäville yrittäjille.

Yhteisnavetta mahdollistaa osakkailleen onnistuessaan kohtuullisen hyvän toimeentulon, sidonnaisuuden vähentymisen, vastuun jakautumisen, lisää vapaa-aikaa ja viihtyisän työyhteisön.

Näillä kaikilla voi olla positiivisia vaikutuksia maatalousyrittäjän jaksamiseen ja odotettavissa olevan työuran pituuteen.

Yhteisyritys vaatii kuitenkin ennakkoluulottomuutta ja asenteen muutosta, vanhoista toimintatavoista luopumista, avoimuutta, toisten huomioon ottamista, toisenlaisten toimintatapojen ja persoonien hyväksyntää, muiden mielipiteiden sekä osaamisen arvostamista ja joustavuutta.

TTS Työtehoseura selvitti vuosina 2014–2015 yhteisnavetoiden osakkaiden kokemia hyötyjä ja mahdollisuuksia sekä rajoitteita ja haasteita sekä yhteisyrittämisen tilakohtaisia että yrittäjäkohtaisia edellytyksiä.

Hankkeessa selvitettiin muun muassa yhteisnavetoiden perustamisen taustat ja tavoitteet, yhteisyrittämisessä huomioon otettavat asiat, toimintamuodon koetut hyödyt, edellytykset, mahdollisuudet, uhat ja mahdolliset haitat.

Yhteisyrittäminen ei sovellu itsenäisestä työskentelystä ja päätöksenteosta kiinni pitäville yrittäjille.

Yhteisyrityksen perustamisen ja sen menestymisen edellytyksinä voidaan pitää hyvin toimivia henkilökemioita, luottamusta, tiimityöskentelyn osaamista ja toisten osakkaiden toimintatapojen hyvää tuntemista jo ennakkoon.

Lisäksi osakkailla pitää olla samanlaiset arvot ja tavoitteet toiminnalle.

Tutkimuksen tuloksina on syntynyt Excel-pohjainen itsearviointityökalu, jolla maatalousyrittäjät voivat suuntaa-antavasti arvioida, miten hyvin heidän henkilökohtaiset valmiutensa ja kykynsä tukisivat yhteisnavettatoimintaan lähtemistä.

Työkalu löytyy TTS:n kotisivuilta.

Lisäksi sivuille on koottu tuloksista Yhteisnavetta tuotannon jatkamisen vaihtoehtona – vaikutuksia ja huomioon otettavia asioita -tiedote.

Lue lisää