Maatalous

Työryhmä arvioi: Makera-takauksille tarvetta jatkossakin

Maatalous 16.02.2017

Takausten avulla investointitukia pystytään kohdentamaan aktiiviviljelijöille.


Kari Salonen
Työryhmän puheenjohtaja, maatalousneuvos Esko Juvonen.

Nykyinen maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) varoihin perustuva takausjärjestelmä olisi syytä säilyttää. Tähän lopputulokseen on tullut työryhmä, joka on selvittänyt maatilojen investointien rahoitusjärjestelyjä sekä niihin liittyvän takausjärjestelmän kehittämismahdollisuuksia.

Työryhmän mukaan sekä maatilojen että niiden toteuttamien investointien kasvu vaatii jatkossakin tuekseen paitsi investointiavustuksia myös takauksia. Niiden avulla pystytään pienentämään investointeihin liittyviä riskejä.

Samalla tukea on mahdollista kohdentaa paremmin aktiiviviljelijöille.

"Pidämme erittäin tärkeänä, että maatalousinvestointien yhtenä rahoitusvälineenä on käytettävissä takausjärjestelmä, joka helpottaisi maatalouden investointien rahoituksen järjestämistä. Investointien koon kasvaessa on perusteltua myös tarkastella, olisiko hankekohtaista takauksen enimmäismäärää mahdollista nostaa", toteaa työryhmän puheenjohtaja, maatalousneuvos Esko Juvonen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Työryhmä luovutti tänään loppuraporttinsa maatalous- ja ympäristötalousministeri Kimmo Tiilikaiselle.

Vaikka työryhmä pitikin perusteltuna Makeraan perustuvan takausjärjestelmän jatkoa, sitä tulisi kuitenkin myös kehittää. Kehittämisessä on tarpeen kiinnittää huomiota siihen, että takauksia myöntävien tahojen osaamista kehitetään hallinnon uudistuksessa.

Samalla pitäisi tarkastella myös mahdollisuuksia ottaa käyttöön EU:n tarjoamia rahoitusvälineitä.

"Selvityksen perusteella vuosittaista takausten myöntämisvaltuutta maatilainvestointien rahoitukseen olisi tarvittaessa voitava nostaa nykyistä korkeammalle tasolle erillisin Makeran budjetointiin liittyvin päätöksin", kertoo Juvonen.

Tämä edellyttäisi myös Makerassa käytettävissä olevan pääoman määrän lisäämistä ja varautumista myös mahdollisiin takaustappioihin.

Maa- ja metsätalousministeriö asetti Juvosen johtaman työryhmän viime keväänä. Sen tehtäväksi määriteltiin selvitellä keinoja maatilojen tilapäisten maksuvalmiusongelmien helpottamiseksi.

Työryhmän väliraportissa esitettiin uuden väliaikaisen valtiontakausjärjestelmän käyttöönottoa maksuvalmiuslainoille sekä maksuhelpotuksia korkotuki- ja valtionlainoille.

Aiheeseen liittyvät artikkelit