Metsä

Aarre: Kulot, myrskyt ja kosteus muokkaavat metsää – kuollut puu elättää eliölajistoa vuosikymmenten ajan

Metsä 02.12.2018

Tuli muokkaa metsää laajassa mittakaavassa, tuuli tekee sitä pienipiirteisemmin. Myös maaston topografialla ja maaperän ravinteisuudella ja kosteudella on suuri merkitys kasvillisuudelle ja eläimistölle


Yleisimmin kulot etenevät maapaloina, jolloin osa puustosta ja erityisesti kosteammat kohdat selviävät suhteellisen pienin vaurioin

Suomen metsät ovat olleet 1900-luvun puolivälistä alkaen rajujen mullistusten kourissa. Avohakkuiden ja maanmuokkauksen lisääntyminen, puuston tasaikäisyyden suosiminen sekä mittavat metsäojitukset ovat muuttaneet metsäluontoa.

Aiemmin metsäluontoon olivat ihmisen taholta vaikuttaneet lähinnä kaskeaminen, tervanpoltto, metsälaidunnus, kotitarvepuun otto sekä teollisuuden nykyistä vähäisempi puuntarve.

Tuli on alun perin ollut metsiemme suurin muokkaaja ja uudistaja. Metsäpalot ovat pääosin jääneet taakse, mutta nykyiset avohakkuut yrittävät jäljitellä niitä siemen- ja jättöpuineen. Silloin tällöin salama tai huolimaton tulenkäsittely polttaa nykyäänkin palasen metsää. Tämä on erinomainen alku luonnolliselle kehitykselle, joten jokainen pienikin paloalue olisi hyvä saada suojelun piiriin. Myös metsänhoidollisessa tarkoituksessa tehty hakkuuaukon kulotus on tärkeää palanutta puuta tarvitsevien lajien kannalta.

Tuli muokkaa metsää laajassa mittakaavassa, tuuli tekee sitä pienipiirteisemmin. Toki rajumyrsky voi kaataa puuta suureltakin alueelta, mutta yleensä tuulen aikaansaannokset ovat pienialaisia, joskus vain yhden puun kokoisia. Kun puu tai puita kaatuu, latvustoon syntyy aukko. Metsän pohjalle pääsee valoa, joka saa uuden puusukupolven versomaan.

Myös maaston topografialla ja maaperän ravinteisuudella ja kosteudella on suuri merkitys puustolle sekä muulle kasvillisuudelle ja sitä kautta myös eläimistölle. Veden merkitystä metsän monimuotoisuudelle ei voi liiaksi korostaa. Lammet, purot ja suoläimäreet avaavat aukkoja, joiden valoisissa reunoissa kasvillisuus ja eläimistö ovat rikkaimmillaan.

Olipa kysymys metsäpalosta, myrskyn myllerryksestä tai yksittäisen, elämänsä ehtooseen tulleen puuyksilön kaatumisesta, tuloksena on kuollutta puuta, joka elättää vaihtuvaa eliölajistoa vuosikymmenten ajan.

Lue koko artikkeli tulen, myrskyn ja kosteuden vaikutuksista metsiemme monimuotoisuuteen Aarteen sivuilta.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT