Metsä

Luonnonsuojelijat arvostelevat Metsähallituksen hakkuita Kainuussa

Metsä 19.09.2016

Luonnonsuojelujärjestöt kritisoivat uutta luonnonsuojelulakia, joka ei järjestöjen mielestä huomioi liito-oravia.


Markku Vuorikari
Luonto-Liitto seuraa tilannetta maastossa hakkuukohteella Suomussalmella.

Luonnonsuojelijat vastustavat Metsähallituksen hakkuita Kainuun Suomussalmella.

"Valtion metsiä hallinnoiva Metsähallitus vaarantaa toimillaan Suomen erityisvastuulle kuuluvan lajin säilymisen koko Ylä-Kainuun alueella. Leipimäellä on nyt hakattu metsikkö, jossa on runsaasti liito-oravan pesäpuiksi soveltuvia kolopuita. Loput suunnitellut hakkuut on ehdottomasti peruttava", sanoo Luonto-Liiton metsäryhmän puheenjohtaja Hanna Jauhiainen.

Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys, Ylä-Kainuun luonto ry., vaati viime viikon perjantaina Kainuun ely:ltä toimenpidekieltoa alueelle. Toimenpidekieltopyyntö perustuu muun muassa sille, että alueelta on liito-oravahavaintoja aikaisempia selvityksiä laajemmalta alueelta. Osa näistä havainnoista on hakattavaksi suunnitellulla alueella.

Hallitus muutti keväällä luonnonsuojelulakia siten, etteivät elykeskukset enää tee liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen säilyttämisen varmistamiseksi rajauksia. Rajausmenettelyn piirissä ovat olleet ne lisääntymis- ja levähdyspaikat, joista viranomaisilla on järjestelmissään tieto.

"Luonnonsuojelulain mukainen hävittämis- ja heikentämiskielto on kuitenkin ollut ja on edelleen voimassa aina ja kaikkialla. Toiminnanharjoittaja eli tässä tapauksessa Metsähallitus on itse velvollinen kaikin tarpeellisin toimin varmistamaan, etteivät liito-oravan elinmahdollisuudet heikkene missään", Paloma Hannonen Suomen luonnonsuojeluliitosta sanoo.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT