Metsä

Metsäkeskus tarkastusviraston huomautuksesta: Kemeralain tarkennus on poistanut monitulkintaisuuden

Metsä 04.10.2017

Valtiontalouden tarkastusvirasto ja metsäkeskus ovat tulkinneet lakia eri tavoin. Metsäkeskusta ei moitittu mistään väärinkäytöksistä, sanoo johtaja Ari Eini.


Kimmo Haimi
Nuoren metsän hoitotyö voi nykylain mukaan muuttua sitä tehtäessä niin, että hoitotyön yhteydessä voidaan kerätä pienpuuta ja keruulle voidaan maksaa tuki, vaikka sitä ei olisi huomattu alun perin hakea. Pienpuun keräämistä ei voida ottaa huomioon, jos tukea on alun perin haettu taimikon varhaishoitoon.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) havaitsi tarkastuksessaan, että Suomen metsäkeskus oli myöntänyt kemeratukea kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain vastaisesti ilman tuen kirjallista hakemista.

Metsäkeskuksen mukaan taustalla on se, että metsäkeskus ja VTV ovat tulkinneet lakia eri tavoin.

"Kemeralakia on sittemmin tarkennettu eikä erilaisia tulkinnanmahdollisuuksia enää ole", metsäkeskuksen verkkosivuilla julkistetussa tiedotteessa todetaan.

Metsäkeskuksen johtaja Ari Eini sanoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että metsäkeskusta ei ole moitittu mistään väärinkäytöksistä.

"Moitteita ei ole tullut VTV:ltä eikä maa- ja metsätalousministeriöltä."

Maa- ja metsätalousministeriö kehotti metsäkeskusta käymään läpi menettelytavat lain suhteen. Ministeriö ja metsäkeskus totesivat ongelman poistuneen lain muututtua.

Tarkastuksessa esille nousseissa tapauksissa metsäkeskus oli myöntänyt nuoren metsän hoidon kemeratuen sen lopullisesta määrästä päätettäessä korotettuna, koska kohteelta oli toteutusilmoituksen mukaan kerätty pienpuuta.

Näin oli tehty siitä huolimatta, että ennen työn aloittamista metsäkeskukselle toimitetussa tukihakemuksessa ei ollut mainittu pienpuun keruuta eikä korotetun tuen hakemista. Se, että kohteelta kertyi pienpuuta tuen saamisen edellyttämä määrä, oli mahdollisesti varmistunut vasta hoitotyötä tehtäessä, metsäkeskus selvittää.

Metsäkeskus tulkitsi, että pienpuun kerääminen ei ollut sellainen erillinen työ tai toimenpide, johon tukea olisi tullut hakea ennen työn aloittamista. Pienpuun keräämisen katsottiin olevan osa nuoren metsän hoitotyötä.

VTV tulkitsi asiaa toisin. VTV on pitänyt pienpuun keräämistä työnä tai toimenpiteenä, joka olisi tullut erikseen ilmoittaa jo tukea alun perin haettaessa.

Lakia on Einin mukaan sittemmin tarkennettu sellaiseksi, miten metsäkeskus sitä alun perin tulkitsi.

Tarkastus kohdistui vuoden 2016 alkupuoliskolla tehtyihin tukipäätöksiin ja niihin perustuneisiin maksatuksiin. Kemeralakia muutettiin saman vuoden 2016 huhtikuussa voimaantulleella lainmuutoksella niin, että tuen lopullisesta määrästä päätettäessä voidaan ottaa huomioon taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon muuttuminen muuksi kuin alkuperäisessä hakemuksessa mainituksi työksi.

Nuoren metsän hoitotyö voi toisin sanoen muuttua sitä tehtäessä niin, että hoitotyön yhteydessä voidaan kerätä pienpuuta ja keruulle voidaan maksaa tuki, vaikka sitä ei olisi huomattu alun perin hakea.

Muuttunutta lainkohtaa sovelletaan voimaantulosäännöksen mukaan myös ennen muutoksen voimaantuloa vireille tulleisiin asioihin – siis voimassa olevan kemeralain aikana tehtyihin nuoren metsän hoidon ja taimikon varhaishoidon tukihakemuksiin.

Myöhemmin vuoden 2017 huhtikuussa lakia tarkennettiin edelleen niin, että pienpuun keräämistä ei voida ottaa huomioon, jos tukea on alun perin haettu taimikon varhaishoitoon. Tuki voidaan tällöin kylläkin maksaa toteutusilmoituksen perusteella nuoren metsän hoitotyöhön, mutta pienpuun keräämistä alun perin taimikon varhaishoitokohteena ilmoitetulla alueella ei voida enää jälkikäteen ottaa huomioon.

Aiheeseen liittyvät artikkelit