Metsä

Kunnat lisäisivät alueensa elinvoimaa paikallishankinnoilla, mutta taito ei riitä – "Hinta ei voi olla ainoa peruste"

Yrittäjäjärjestöt kannustavat äänestäjiä ja ehdokkaita keskustelemaan ennen kuntavaaleja, millä perusteilla kuntapäättäjät tekevät hankintapäätökset.
Pentti Vänskä
Kunnat käyttävät omistajaohjaustaan muun muassa kunnallisissa energiayhtiöissä. Arkistokuvassa metsähaketta syntyy energialaitoksille.

Kunnilla olisi halua ja mahdollisuuksia kehittää alueensa elinvoimaa paikallisilla hankinnoilla. Kuntien hankintastrategioissa ja -osaamisessa on kuitenkin puutteita, ilmenee Koneyrittäjät ry:n ja kuljetusyritysten etujärjestön SKAL ry:n kuntapäättäjille teettämästä kyselystä.

Eniten kehittämistarpeita kuntansa hankintaosaamisessa näkevät selvityksen mukaan kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajistot, jotka korostavat hankintoja keinona edistää alueen yrittäjyyttä ja elinkeinopolitiikkaa.

Suurten kuntien vastaajat arvioivat hankintaosaamisensa paremmaksi kuin pienten kuntien vastaajat.

"Kunnat ovat merkittäviä kone- ja kuljetuspalveluiden ostajia ja ne pystyvät näyttämään esimerkkiä laadukkaina hankkijoina", Koneyrittäjien toimitusjohtaja Matti Peltola sanoo.

Hän muistuttaa, että soteuudistuksen edetessä kuntien pitää keskittyä entistä enemmän alueidensa elinvoiman kehittämiseen.

"Vastauksistakin tuli esiin, että hankinnoilla voidaan edistää alueen elinvoimaa ottamalla huomioon hankintojen aluetalousvaikutukset sekä paikalliset yritykset ja elinkeinoelämä."

Kone- ja kuljetusyrittäjät voivat Peltolan mukaan tarjota apua kuntien hankintaosaamisen kehittämiseen sekä tietoa alueellisesta ja paikallisesta palvelutarjonnasta.

"Tarvitaan lisää vuoropuhelua paikallisten yrittäjien kanssa", hän sanoo.

Kuntapäättäjillä on selvityksen perusteella myös halu torjua harmaata taloutta kuljetushankinnoissaan, mutta osaaminen ei riitä eikä pelisääntöjä hallita.

Esimerkiksi liikenneluvan tarkastamisvelvoitetta ei tunneta, vaikka lupa vaaditaan monissa kunnan tilaamissa kuljetuksissa.

SKAL ja Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT ovat laatineet kuljetusasiakkaille Reilu kuljetus -oppaan, jossa käydään läpi tilaajaa velvoittava lainsäädäntö ohjein ja esimerkein.

"Sen avulla kunnassa kuljetushankintoja tekevä pääsee helposti etenemään", SKAL:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen neuvoo.

Myös konepalveluiden kilpailuttamiseen on valmisteilla ohje.

Koneyrittäjät laatii yhdessä Kuntaliiton, kuntien edustajien ja Rakennustiedon kanssa ohjeita pienten kuntien ja kaupunkien yhdyskuntateknisten urakoiden kilpailuttamiseen. Tavoitteena on edistää myös paikallisten yrittäjien pääsyä mukaan urakkakilpailuihin.

Pienten kuntien vastaajat suhtautuivat kyselyssä suuria myönteisemmin kyseisiin hankintaohjeisiin ja olivat valmiita ottamaan niitä käyttöönsä.

"Kannustamme pieniä kuntia tekemään keskinäistä yhteistyötä hankinnoissa ja pitämään hankintoihin liittyvän päätöksenteon omissa käsissään", Peltola sanoo.

Kuntienkin hankinnoissa hinta on luonnollisesti merkittävä päätösten peruste. Yrittäjäjärjestöt korostavat, ettei sen pitäisi kuitenkaan olla ainoa peruste.

"Jos ajaudutaan ratkaisuun pelkän hinnan perusteella, se on merkki osaamattomuudesta", Lehtonen tiivistää.

Kuntapäättäjien pitäisi hänen mukaansa linjata, mikä on maali, jota hankinnoilla tavoitellaan ja millä perusteilla päätökset tehdään.

Tähän keskusteluun yrittäjäjärjestöt kannustavat äänestäjiä ja ehdokkaita ennen kuntavaaleja.

Peltola luonnehtii strategiseksi kysymykseksi, halutaanko hankintojen vahvistavan kunnan tulopohjaa ja resursseja ja siten lisäävän alueen vetovoimaa.

"Jos palvelut pystytään tuottamaan mahdollisimman paikallisin tai alueellisin voimin, se vahvistaa myös toimitus- ja huoltovarmuutta. Koronakriisi on tuonut esiin näkökulman, että palvelut pitää pystyä ylläpitämään olosuhteissa kuin olosuhteissa."

Selvityksen kuntapäättäjien näkemyksistä kuntien hankinnoissa toteutti Aula Research Oy.

Kyselyyn vastasi 371 henkilöä eri puolilta Suomea. Mukana oli kunnanvaltuustojen ja -hallitusten sekä teknisten lautakuntien puheenjohtajistoa, johtavia viranhaltijoita kuten kunnanjohtajia, teknisen toimen johtajia, hankintapäälliköitä sekä kunnallisten energiayhtiöiden toimitusjohtajia ja hallitusten puheenjohtajia.

Katso uusin video: Vaellan-kevytmoottorikelkan voi purkaa pieniin osiin – ja muuntaa halutessaan mönkijäksi
Lue lisää

Koronatuen korjaustarpeita selvitetään – "Tuen kohdentumisesta on tullut palautetta useammalta toimialalta"

Tilastovirhe karsii koneyrittäjät kokonaan pois koronatuen piiristä – "Ei voi vastata lainsäätäjän tahtoa"

Koneyrittäjät vastustavat kiristyksiä työkoneiden polttoaineveroon: "Kyse ei ole yritystuesta"

Finnmetkon toimitusjohtaja vaihtuu