Metsä

Hallituksen kestävyyslinjaukset laskevat Metsähallituksen tulostavoitetta merkittävästi

Valtion kassaan kilisee 48 miljoonaa euroa aiempaa vähemmän Metsähallituksen vuosien 2020-2024 liiketoimista.
Kari Lindholm
Metsähallitus lisää metsien kasvua kaksinkertaistamalla lannoitukset.

Metsähallitusta koskevissa uusissa omistajalinjauksissa korostetaan kaikkien kestävyyden osa-alueiden yhteensovittaminen. Maa- ja metsätalousministeriön Metsähallituksen liiketoiminnalle asettama tuloutusvelvoite valtiolle laskee siksi merkittävästi.

Vuosia 2020–2024 koskevat uudet omistajapoliittiset linjaukset hyväksyttiin talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa viime vuoden keväällä. Taloudellisen näkökulman ohella linjauksissa korostetaan hiilensidonta- ja monimuotoisuustavoitteita.

Uusien linjausten toimeenpano tarkoittaa käytännössä menojen kasvua ja tulojen pienenemistä. Vuotuisen tuloutustason arvioidaan suunnittelukauden 2020–2024 lopussa olevan noin 5 prosenttia edelliskauden tuloutusta pienempi.

Valtiolle maksettavien tuloutusten arvioidaan suunnittelukauden aikana vähenevän yhteensä noin 48 miljoonalla eurolla.

¨Tämän vuoden tulos- ja tuloutustavoitteeksi maa- ja metsätalousministeriö on asettanut 99,2 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 3,8 prosentin tuottoa liiketoimintaan sijoitetulle pääomalle. Ilman uusien omistajapoliittisten linjausten vaikutusta luku olisi ollut 12,65 miljoonaa euroa suurempi.

Metsähallituksen hallitsemien metsien puusto kasvaa yli 13 miljoonaa kuutiota vuodessa, ja toteutuneet hakkuut ovat olleet vuosittain noin 6 miljoonaa kuutiometriä. Luonnonvarasuunnitelmien mukainen suurin kestävä hakkuusuunnite olisi 6, 6 miljoonaa kuutiota.

Tavoitteena on, että puuston hiilivarastoa ja monikäyttömetsien hiilinieluja kasvatetaan vuoden 2034 loppuun mennessä 10 prosentilla. Jotta tähän päästään, metsien lannoitusmäärät kaksinkertaistetaan tästä vuodesta alkaen. Lannoituskohteita ovat erityisesti turvemaat ja menetelmänä tuhkalannoitus.

Metsien kasvua edistetään myös lisäämällä jalostetun metsänviljelymateriaalin käyttöä ja pidentämällä mahdollisuuksien mukaan kiertoaikoja.

Metsien hoidon ja käytön suunnittelussa otetaan lisäksi aktiivisesti käyttöön Metsähallituksen itsensä kehittämä talouskäytössä olevien metsien hiililuokitus.

Jatkuvapeitteisen kasvatuksen osuutta uudistusluontoisissa hakkuissa lisätään 15:sta 25 prosenttiin. Lisäys kohdennetaan erityisesti turvemaille ja maisemallisesti herkille alueille.

Metsähallituksen metsillä on erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa huomattava rooli metsäteollisuuden puuhuollossa. Hakkuutasojen tulee siksi säilyä jatkossakin ennustettavina.

Katso uusin video: Näin sutjakasti sahapihan tukkikoura muuttuu lumiauraksi
Lue lisää

Käpykeräys ei jatku Lapissa keväällä, mutta syksyn osalta tilanne on auki

Tälle savotalle kuljetaan soiden ja rämeiden yli jäädytettyä talvitietä pitkin: "Mahtavaa – viime talveen verrattuna lunta on metri vähemmän"

Tutkijat lisäsivät kompostiin tuhkaa – syntyi metsien täsmälannoite, jonka ilmastovaikutus on vain kymmenesosan keinolannoitteesta

Metsähallituksen uusi luontopalvelujohtaja Henrik Jansson korostaa luontopalveluiden yhteiskunnallisia hyötyjä