Metsä

Analyysi: Suhdannehuipulta eteenpäin uusin odotuksin

Sahatavaramarkkinoilla suhdannekäänteet ovat usein nopeita. Yhdysvalloissa hinnat alkoivat kesällä sulaa vauhdilla. Odotuksena kuitenkin on, että monet hinnat jäävät aiempaa korkeammiksi.
Piia Ouri

Kuluvan vuoden sahatavaran korkeasuhdannetta on verrattu Korean sodan aikoihin. Erityistä huomiota on kiinnitetty Yhdys­valtojen markkinoihin, joilla havu­sahatavaran hinta nousi keväällä historiallisen korkealle. Poikkeukselliselta vaikuttaa suomalaisenkin sahatavaran vientihinnan nousunopeus. Kesäkuussa 2021 sahatavaran keskimääräinen vientihinta oli 291 euroa kuutiolta ja 50 prosenttia vuodentakaista korkeampi.

Tilastojen tuijottelu ja käppyröiden piirtely tuottaa tutkijalle mielihyvää. Kun tarkastellaan suomalaisen sahatavaran vientihinnan kehitystä 70-luvun alusta nykypäivään, havaitaan sahatavaran olevan suhdanneherkkä tuote. Suuret, jopa kymmenien prosenttien vuosivaihtelut inflaatiokorjatussa reaalisessa vientihinnassa ovat olleet arkipäivää. Lisäksi havaitaan, että reaalinen vientihinta oli vuoden 2007 elokuussa 27 euroa kuutiolta korkeampi kuin kesäkuussa 2021.

Vuoden 2007 hintataso puolestaan kalpenee vuodelle 1990, puhumattakaan 70-luvun öljykriisivuosista. Pidemmän aikavälin tarkastelussa eivät kuluvan vuoden vientihinnan nousu eikä hintataso näytäkään kovin poikkeuksellisilta. Sen sijaan huomion kiinnittää 1990-luvun lopulla alkanut sahatavaran reaalisen vientihinnan trendimäinen lasku, jossa vuoden 2007 suhdannehuippu muodostaa vain lyhytaikaisen kuprun.

Sahatavaran reaalisen vientihinnan laskuun on useita syitä. Sahatavaran tuotanto Euroopassa on kasvanut kysyntää nopeammin ja kilpailu kiristynyt. Viennin kasvua on haettu Euroopan ulkopuolisilta markkinoilta, joilla hintataso on usein ollut alhaisempi. Höylä­sahatavaran tuotannon ja viennin supistuminen on laskenut sahatavaran viennin jalostusastetta ja keskimääräistä vientihintaa. Peruslaatuisen sahatavaran tuotannossa menestystä puolestaan on haettu tuotannon tehokkuudella ja kustannuskilpailukyvyllä.

Sahatavaramarkkinoilla suhdannekäänteet ovat usein nopeita. Yhdysvalloissa hinnat alkoivat kesällä 2021 sulaa vauhdilla. Muilla markkinoilla käänne on tapahtunut viiveellä ja maltillisemmin. Myös suomalaisen sahatavaran vientihinta kääntyy loppu­vuonna laskuun. Odotuksena kuitenkin on, että sahatavaran hintataso jää monella markkinalla aiempaa korkeammaksi.

Sahatavaran ja laajemmin puutuotteiden kysyntää tukevat globaalisti niin väestön­kasvu, kaupungistuminen kuin päästö­vähennys- ja kiertotaloustavoitteet. Kasvupotentiaalia on etenkin teollisessa puurakentamisessa kaupungeissa. Puu­rakentamisen mahdollisuudet tunnistetaan myös komission metsästrategiaesityksessä, jossa puun materiaalikäytön taloudelliset ja sosiaaliset ulottuvuudet jäävät muuten kovin niukalle huomiolle.

Puurakentamisen kasvunäkymät tarjoavat suomalaiselle sahateollisuudelle mahdollisuuksia jalostusasteen nostoon. Yhteiskunnallisesti tuotannon jalostusasteen kohoaminen on tavoiteltavaa, sillä se merkitsee korkeampaa arvonlisäystä ja työpaikkojen määrän kasvua. Yksittäisen yrityksen näkökulmasta vähempiriskistä ja kannattavampaa voi kuitenkin olla keskittyminen kustannustehokkaaseen perustuotantoon.

Suomalaisilla sahoilla jälkimmäinen vaihtoehto on usein valittu liiketoiminta­strategiaksi. Myös viimeaikaiset uutiset investoinneista sahateollisuuteen kohdistuvat ensisijaisesti peruslaatuisen sahatavaran tuotantoon. Havaittavissa on toisaalta positiivista värinää sahatavaran jatkojalostuksessa. Esimerkiksi liimapuun tuotanto ja vienti ovat viime vuosina kasvaneet.

Melkein huomaamatta on kasvanut myös höyläsahatavaran vienti. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla höyläsahatavaran osuus sahatavaran kokonaisviennistä oli jo yli kymmenen prosenttia, mikä lähentelee 2000-luvun alun lukuja. Investoivatko sahat korkeasuhdanteessa kertyneitä euroja jatko­jalostukseen vai onko strategiana toimia tulevaisuudessakin jatkojalostajien raaka-­ainetoimittajina, on sahojen oma päätös.

Kirjoittaja on liperiläinen metsäekonomisti ja pienviljelijä.

Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

”Sahayrityksillä historiallisen hyvä kvartaali” – hinnoissa voidaan nähdä korjausliikkeitä alaspäin, mutta kysyntä jatkunee hyvänä

Lankkukauppa tasaantuu

Analyysi: Metsistä tarvitaan uusi yhteiskuntasopimus

Sahatavaran hinnat kääntymässä laskuun muuallakin kuin Yhdysvalloissa, Danske Bank arvioi