Metsä

EU-komissio nostaa biotalouden avuksi ilmastonmuutokseen: EU:ssa tilaa 300 biojalostamolle

Komission tuoreen suunnitelman mukaan bio- ja kiertotaloudesta löytyy ratkaisu fossiilitalouden ja ilmastonmuutoksen kukistamiseksi.
Kari Salonen
Euroopalla on 300 biojalostamon potentiaali, EU-komissio uskoo.

Euroopan komissio julkaisi torstaina tiedonantonsa EU:n biotalousstrategiasta. Tiedonannossa komissio esittää suunnitelmansa siitä, kuinka uusiutuvien raaka-aineiden ja niiden sivuvirtojen käyttöä voidaan lisätä Euroopassa.

Komission strategian mukaan bio- ja kiertotaloudesta löytyy ratkaisu fossiilitalouden ja ilmastonmuutoksen kukistamiseksi.

Tiedonanto ei ole laillisesti sitova, vaan suunnitelma siitä, kuinka biotaloutta voidaan jatkossa jalkauttaa unionin jäsenmaihin.

Komissio on listannut strategiaan ohjeellisia sekä konkreettisia toimenpiteitä biotalouden nostattamiseksi. 14 toimenpiteellä komissio haluaa antaa potkua jäsenmaiden biotalousprojekteille.

Näistä yhtenä Euroopan komissio myöntää 100 miljoonan euron rahoituksen Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin Horizon-ohjelman kautta eurooppalaisille biotalousinvestoinneille vuoteen 2020 mennessä.

Investointityökalulla voidaan komission mukaan antaa myönteistä signaalia esimerkiksi biojalostamoinvestoinneille. Komissio uskoo, että Eurooppaan on mahdollista rakentaa yhteensä 300 biojalostamoa 2030 mennessä.

Komissio mainitsee myös kestävän metsänhoidon apuna ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Komissio aikoo myös perustaa erilaisia pilottihankkeita, joita voidaan toteuttaa EU:n ympäristöalan rahoitusväline Life:n kautta.

Yksi neljästä ympäristöprojektista koskee myös metsänomistajia: metsänomistaja voisi saada Life-rahoituksen kautta projektirahoitusta hiilidioksidin sitomisesta maaperään.

Pilottiprojektin tarkoituksena on komission mukaan lisätä tietämystä siitä, kuinka metsien ja maatalouden hiilensidontaa voitaisiin kasvattaa entisestään, ja tutkia, millaisia kustannuksia hiilen sitomisesta syntyy metsänomistajalle.

Muut pilottihankkeet liittyvät maaseutuun, merialueisiin ja kaupunkeihin.

Biotalousstrategia ottaa kantaa myös luonnonvarojen rajallisuuteen. Se tiedostaa, että biotalouden Euroopassa tulee olla kestävää.

Komissio ehdottaakin, että markkinoille tuotaisiin standardeja ja etikettejä, jotka viestisivät kuluttajalle kestävästi tuotetuista biotaloustuotteista.

Kestävyyden varmistamiseksi komissio esittää myös vapaaehtoista valvontajärjestelmää, joka perustuu kunkin maan omaan luonnonvaroja koskevaan tilastotietoon. Sen lisäksi komissio suunnittelee kestävälle biotaloudelle ohjeistusta, jolla jäsenmaa voi todistaa, että sen biotaloustoiminta on kestävän tuotannon rajoissa.

Komissio on julkaisemassa syksyllä jäsenmaille ohjeet biomassan kaskadikäytöstä eli niin kutsutusta jätehierarkiasta. Ohjeiden tarkoituksena on esitellä parhaita käytäntöjä ohjata puuta sen korkeimman jalostusasteen mukaan.

Ohjeistuksella halutaan ehkäistä puubiomassan päätymistä polttoon ja luoda painetta käyttää sitä mieluummin korvaamaan fossiilisia materiaaleja, kuten muovia.

Lue myös:

EU hakee muoville korvaajaa puusta – Suunnitteilla ohjeet jätehierarkialle

UPM:n Kotkaan suunnitteleman biojalostamon ympäristövaikutusten arviointi valmistui

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Luke: Metsäsektori on edelleen biotalouden tukijalka – osuus tuotoksesta lähes 40 prosenttia

Osa nuorista suomalaisista aikuisista valmiita rajuihin toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi – jopa ammatin vaihto mahdollista

"Kaikki se työ kotitilalla tuntuu olevan turhaa" – UniCafen päätös luopua naudanlihasta mitätöi ympäristön eteen tehtyä työtä, sanoo opiskelijaedustajiston jäsen

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI