Metsä

Metsähallituksen johtajat: Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tehdään jatkuvasti lisää töitä

Pääjohtaja Pentti Hyttinen ja luontopalvelujohtaja Timo Tanninen lupaavat muun muassa, että lahopuun määrä valtion metsissä lisääntyy.
Markku Vuorikari
Metsähallitus tekee luonnonhoidollisia metsien polttoja suojelualueilla. Talouskäytössä olevissa metsissä se polttaa säästöpuuryhmiä.

Suomen luontotyyppien tila on heikentynyt, uhanalaisuusraportti paljasti kuluneella viikolla. Raporttiin listatuista vajaasta 400 luontotyypistä noin puolet arvioitiin uhanalaisiksi.

Metsähallituksen mukaan tilanteeseen voidaan ja siihen on syytä vaikuttaa.

"Olemme Metsähallituksessa tehneet pitkäjänteistä työtä luonnon monimuotoisuuden häviämisen pysäyttämiseksi sekä monikäyttömetsissä että suojelualueilla", Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen ja luontopalvelujohtaja Timo Tanninen toteavat yhteisessä tiedotteessaan.

Metsähallituksen hoidossa on lähes 5 000 hehtaaria perinnebiotooppeja, jotka on luokiteltu uhanalaisimmiksi luontotyypeiksi ja jotka säilyvät vain säännöllisesti niittämällä ja laiduntamalla.

"Erittäin merkittävä rooli perinnebiotoopin säilymisessä on myös karjanomistajilla, joiden eläimiä laiduntaa kesätöissä sadoilla kohteillamme ympäri maata."

Lahopuun määrällä on suuri merkitys metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiselle. Metsälajistosta noin neljännes, 4 000–5 000 lajia, on suoraan tai välillisesti riippuvainen lahopuusta.

Metsähallituksen johtajat muistuttavat, että valtion metsien lahopuun määrä on lisääntymässä. Kuluneena vuonna uusittu Metsähallitus Metsätalous Oy:n ympäristöopas ohjeistaa, että kuollutta puuta ei korjata.

Suojelualueilla Metsähallitus turvaa palojatkumoiden sarjaa luonnonhoidollisilla metsien poltoilla. Talouskäytössä olevissa monikäyttömetsissä säästöpuuryhmien poltot keskitetään alueille, joilta on aikaisemminkin palanut tai poltettu metsää.

"Lisäksi monikäyttömetsien alue-ekologista verkkoa täydennetään jatkuvasti, mikä lisää kytkeytyneisyyttä ja turvaa harvinaisten ja uhanalaisten luontotyyppien säilymistä", johtajat lupaavat.

Metsähallitus pyrkii myös aktiiviseen vesiensuojeluun.

"Metsätaloudessa suojavyöhykkeiden oikeaan mitoitukseen kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota. Soiden ja virtavesien ennallistamisessa yhdistämme monia tavoitteita."

Metsähallituksen eri vastuualueet tekevät yhteistyötä, kun kohteita valitaan ja suunnitellaan. Kun vesien laatu ja kosteikkojen tila parantuvat, myös kala- ja riistalajit hyötyvät.

Raportista käy myös ilmi, että luontotyyppien hoito- ja ennallistamistoimet ovat olleet oikeanlaisia mutta eivät riittäviä.

"Siksi meidän on tehtävä vieläkin enemmän", Hyttinen ja Tanninen toteavat.

Heidän mukaansa esimerkiksi suojelualueiden luontotyyppien tilaa voidaan parantaa, kun luonnonhoito- ja ennallistamistoimia lisätään ja ne kohdennetaan uhanalaisimmille luontotyypeille.

Johtajat lupaavat arvioida myös monikäyttömetsien osalta, miten arvioinnin tulokset otetaan huomioon.

"Tavoitteenamme on jatkuva parantaminen uuteen tutkimustietoon nojautuen."

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsätalous hävittää jäkäliä – yli 200 uutta lajia uhanalaisten listalla

EU ei päätä jäsenmaiden hakkuumääristä – "Komissio ei sanele jäsenmaille, montako puuta metsässä tulee olla pystyssä"

Aarre: Lehtipuut ovat metsän monimuotoisuudelle tärkeitä – Tiedätkö, mikä laji on kaikista tärkein?

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI