Metsä

Luke: Metsäsektorin suhdannehuippu ohi – hakkuumäärät vähenevät ja sahatavaran sekä tukkien hinnat alenevat viime vuodesta

Sahatavaran tuotannon arvioidaan laskevan Suomessa tänä vuonna hieman ja olevan noin 11,6 miljoonaa kuutiometriä. Korkealla oleva sellun hinta alenee, mutta kuitupuiden hinta nousee sellun vientimäärän kasvaessa.
Rami Marjamäki
Puuvarastojen purkamisten ja kasvavan puuntuonnin myötä teollisuuspuun hakkuut vähenevät tänä vuonna viisi prosenttia 65 miljoonaan kuutiometriin. Tukkien hinnat alenevat 6–7 prosenttia, Luonnonvarakeskus ennustaa.

Maailmantalouden kasvun hidastuminen ja lisääntynyt epävarmuus vaimentavat metsäteollisuustuotteiden kysyntää. Tuotantomäärät eivät kuitenkaan vähene paljon, ilmenee Luonnonvarakeskuksen (Luke) suhdannekatsauksesta.

Merkittävimmät epävarmuustekijät metsäteollisuustuotteiden markkinoilla liittyvät kevään aikana lisääntyneisiin kauppapoliittisiin jännitteisiin, sekavaan brexit-tilanteeseen ja velkaongelmiin. On myös mahdollista, että maailmantalouden ja -kaupan kasvun hidastuminen on odotettua nopeampaa.

Sahatavaran vienti Kiinaan on edelleen vähentynyt alkuvuodesta. Sen sijaan vientimäärät Pohjois-Afrikkaan ja Saksaan ovat kasvaneet.

Keski-Euroopassa on runsaasti myrsky- ja hyönteistuhopuuta, mikä on laskenut alueella sahatavaran keskimääräisiä hintoja. Kotimaassa sahatavaran kulutus pysyy viime vuoden tasolla.

Sahatavaran tuotannon Luke arvioi vähenevän Suomessa tänä vuonna hieman ja olevan noin 11,6 miljoonaa kuutiometriä.

Sahatavaran keskimääräisen vientihinnan ennakoidaan laskevan neljä prosenttia viime vuoden suhdannehuipusta.

Koivuvanerin markkinatilanne Euroopassa on kiristynyt, mutta havuvanerin säilynyt vakaana rakentamisen kasvun jatkuessa. Rakentamisen kasvuvauhti on tosin hidastumassa.

Suomalaisen vanerin tuotanto- ja vientimäärät pysyvät lähes ennallaan viime vuoteen verrattuna, mutta viennin keskihinta nousee hieman.

Sellun viennin keskimääräinen yksikköhinta jää tänä vuonna viimevuotista alhaisemmaksi markkinatilanteen heikennyttyä.

Sellun hinta säilyy kuitenkin yhä korkeana. Sellun vienti Suomesta kasvaa edelleen. Tuotantomäärä säilyy viime vuoden tasolla ja kapasiteetin käyttöaste pysyy korkeana.

Paperiteollisuuden kysyntä vähenee päämarkkina-alueilla Euroopassa. Alkuvuoden hinnat ovat kuitenkin olleet suhteellisen hyvät, ja paperin keskimääräinen vientihinta nousee tänä vuonna hieman viime vuodesta.

Paperin tuotanto- ja vientimäärät jäävät viimevuotista pienemmiksi, vaikka sellun korkea hinta tuo Luken mukaan suomalaiselle paperiteollisuudelle edelleen kilpailuetua.

Kartongin markkinatilanteen heikkenemisestä huolimatta Suomessa tuotanto- ja vientimäärät sekä viennin keskimääräinen yksikköhinta kasvavat edelleen tänä vuonna. Kasvuprosentit ovat tosin viimevuotista selvästi pienempiä.

Metsäteollisuustuotteiden tuotantomäärät ja puun käyttö Suomessa ovat toistaiseksi vakaantuneet, Luke toteaa.

Puuvarastojen purkamisten ja raakapuun kasvavan tuonnin myötä teollisuuspuun hakkuut vähenevät tänä vuonna viisi prosenttia 65 miljoonaan kuutiometriin.

Sahatavaran heikkenevät vientihinnat heijastuvat havutukkien kantohintoihin, joiden Luke ennustaa alenevan 6–7 prosenttia.

Paperin tuotannon alamäestä huolimatta sellun ja kartongin vientimäärien kasvu vahvistaa kuitupuiden kantohintoja 1–2 prosenttia. Metsähakkeen käytön ja sen keskimääräisen laitoshinnan ennakoidaan nousevan hieman tänä vuonna.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Suhdannekäänne jätti hakkuuennätyksen historiaan

Puun tuonti jatkoi yhä kasvua – Venäjältä määrästä tuli yli kolme neljännestä

Sahayritysten näkymät ovat ankeat pitkälle ensi vuoteen – "Poistuuko alalta kapasiteettia vai tuleeko toimintamalleihin muutoksia?"

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI