Metsä

Suomen metsävaratietoa pidetään maailman parhaimpana – metsiä onkin inventoitu 1920-luvulta alkaen

Tänä vuonna Suomessa mitataan yhteensä yli 14 000 koealaa.
Jarno Mela
Koealoilta mitattaviin puustotunnuksiin kuuluvat muun muassa puiden läpimitta, keskipituus ja latvusluokka. Metsikkötunnuksiin luetaan pohjapinta-ala, puuston ikä, maaperän orgaanisen kerroksen paksuus, metsätyyppi, kasvupaikkatyyppi ja metsikön puuntuotantokyky.

VMI eli valtakunnan metsien inventointi on Luonnonvarakeskuksen (Luke) toteuttama Suomen metsävaratiedon kartoitus. VMI:tä teki ennen Metsäntutkimuslaitos (Metla).

VMI:n uusi eli 13. kierros lähti käyntiin tänä vuonna. Yhtä valtakunnan metsien inventointia tehdään noin viisi vuotta. Ensimmäinen VMI tehtiin jo 1920-luvulla

VMI:tä on vuosittain tekemässä 20 työparia eri puolella Suomea.

Maastomittaukset kestävät lähes koko lumettoman ajan. Mittaukset aloitetaan toukokuun alussa ja lopetetaan lokakuun lopussa.

Tänä vuonna Suomessa mitataan yhteensä yli 14 000 koealaa.

VMI:n koealat on satunnaisesti valittu lohkojen perusteella. Läpi Suomen menee verkosto, jossa on tasaisin välein lohkoja. Etelä-Suomessa jokaisella lohkolla on kahdeksan koealaa.

Koealojen etäisyys toisistaan vaihtelee sen mukaan, ovatko koealat joka VMI:ssä mitattavia vai vain kerran mitattavia.

Koealat ovat ympyräkoealoja. Läpimitaltaan yli 9,5 sentin puut otetaan koealaan yhdeksän metriin säteeltä ja sitä pienemmät, mutta yli 4,5-senttiset puut lasketaan mukaan neljän metrin säteeltä.

Lue lisää tämän vuoden inventoinnista:

Suomen metsiä inventoidaan vuosittain 20 työparin voimin

Lue lisää
MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI