Metsä

EU:lta miljoonarahoitus Suomeen – yli 5 000 hehtaaria suota palautetaan kohti luonnontilaa

Projekti tähtää soiden, purojen ja lintuvesien turvaamiseen.
Arto Komulainen
Seurantatutkimuksilla saadaan tietoa siitä, kuinka ennallistamisella voidaan turvata suoluonnon monimuotoisuutta ja hidastaa ilmastonmuutosta.

Euroopan unioni rahoittaa soiden, purojen ja lintuvesien turvaamista noin viidellä miljoonalla eurolla. Metsähallituksen koordinoimassa projektissa ennallistetaan yli 5 000 hehtaaria soita ja 34 kilometriä puroja.

Suo- ja vesiluontoa varjellaan tukkimalla ojia, kunnostamalla puroja ja umpeen kasvavia arvokkaita lintujärviä sekä hankkimalla merkittäviä soita suojeluun, Metsähallitus kertoo. Samalla parannetaan tulvasuojelua ja veden laatua sekä riistamaita.

"Rahat tulevat talteen ennallistettujen soiden turpeeseen. Hankkeen toimet tuovat hyötyjä nyt ja Suomen seuraavankin sadan vuoden aikana", projektipäällikkö Tuomas Haapalehto sanoo.

Ojien tukkimisessa, puuston korjuussa ja purojen kunnostuksessa on tiedossa töitä kymmenille urakoitsijoille ympäri maata. Samalla kerätään kohteiden tilasta ja lajeista sekä kerrotaan soiden ja kosteikkojen merkityksestä.

Hanketta vetää Metsähallituksen Luontopalvelut, muita kumppaneita on mukana yhdeksän.

Kestävän kehityksen päällikkö Antti Otsamo Metsähallitus Metsätalous Oy:stä selventää, että hankkeen avulla Metsähallitus pitää osaltaan huolta monimuotoisuuden turvaamisesta valtion mailla.

"Ojien tukkiminen suojelualueiden reunoilla turvaa soiden arvokkaan lajiston säilymistä suojelualueiden puolella. Valtion monikäyttömetsien yksi keskeinen tavoite on myös riistakantojen hoito. Ojitettujen soiden ennallistaminen on tehokas keino kanalintujen elinympäristöjen parantamiseksi. Nämä suot eivät ole puuntuotannon näkökulmasta kannattavia. Niiden ennallistaminen on siis erittäin kustannustehokas tapa turvata paitsi luontoarvoja myös niitä hyötyjä, joita suot tuottavat valtion metsien käyttäjille", Otsamo kertoo.

Tapio Oy ja Suomen metsäkeskus ovat mukana kehittämässä menetelmiä, joiden avulla voidaan huomioida ennallistamista kaipaavat kohteet kunnostusojituksen yhteydessä.

"Tämä edistää vesiensuojelua. Samalla soiden monimuotoisuutta ja esimerkiksi virkistyskäyttöarvoja voidaan turvata aiempaa huomattavasti vähäisemmin kustannuksin, mikä tietysti kiinnostaa monia maanomistajia ja metsäalan ammattilaisia", asiantuntija Samuli Joensuu Tapio Oy:stä summaa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Tunnetut talviurheilijat sijoittavat soiden ennallistamiseen säilyttääkseen lumiset talvet

Ilmastoahdistus motivoi lahjoittajia, Hiilipörssi sai salama-alun: Pulaa on nyt suosta, ei rahasta

Ekologinen hyvitys panisi luontoa haittaavan maksamaan: "Lainsäädännön tulisi velvoittaa toimijat kompensaatioon"

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI