Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Mielipiteet

Turvepellon viljely ilmastokestävästi suorakylvöllä

Turvemaiden viljelyyn on olemassa vaihtoehto, joka on jäänyt keinovalikoimissa liian vähälle huomiolle.

Suomen CA-viljelyn (suorakylvö) yhdistyksellä on ollut kaksivuotinen tiedonvälityshanke, joka on kerännyt suorakylvötietoa kotimaasta ja ulkomailta ja mitannut peltojen hiilinielu- ja hiilidioksidipäästöjä eri maalajeilla, pääasiassa turve- ja multamailta. Hanketta on rahoittanut Maa- ja vesitekniikan tuki ry.

CA-viljely on FAO:n vuosituhannen vaihteessa käyttöön ottama termi, joka tulee sanoista Conservation Agriculture. Suomessa se tunnetaan enemmän suorakylvön nimellä. Siinä maata muokataan mahdollisimman vähän, maa on kasvipeitteinen ympäri vuoden ja siinä käytetään viljelykiertoa.

CA-viljelyä on ollut käytössä maailmalla 1990-luvulta alkaen jo yli 200 miljoonaa hehtaaria ja sen käyttöala kasvaa yli kymmenellä miljoonalla hehtaarilla vuosittain. Suomen CA-viljelyn yhdistys on jäsenenä Euroopan CA-viljelyn liittovaltioiden yhdistyksessä ECAF:ssä. Suomessa viljellään suorakylvöllä muokkaamattomaan maahan 128 000 hehtaarilla, ja kevennetysti muokatun maan ala on kasvanut 388 000 hehtaariin.

Luonnonvarakeskus (Luke) suosittelee turvemaaviljelyn päästöjen vähentämiseksi turvemaiden ennallistamista, pohjaveden tason nostamista, metsittämistä, muokkauksen vähentämistä ja nurmiviljelyä. Metsityksestä ja veden tason nostamisen vaikutuksista päästöihin ei kuitenkaan ole selviä käytännön tuloksia, koska ne tulevat viiveellä. Suorakylvö on ollut vähän esillä, vaikka sen vaikutus alkaa heti.

On tullut esille, että nykyiset viljelysmaiden IPCC-päästöarvot ovat peräisin perinteisistä kyntöpohjaisista menetelmistä eikä niissä ole otettu huomioon, että maasta tulevia päästöjä voidaan vähentää merkittävästi muuttamalla viljelykäytäntöjä kyntöpohjaisesta viljelystä suorakylvöön.

Luken hiilidioksidipäästöraporteissa on keskitytty esittämään pääasiassa maasta tulevia päästöjä, mutta niissä ei ole huomioitu, että kasvien yhteyttämisen hiilidioksidinielut voivat olla isommat kuin päästöt silloin, kun maasta tulevat päästöt saadaan minimoitua.

CA-viljelyn tiedonvälityshankkeen aikana on mitattu maan hiilidioksidipäästöjä muokkaamattomista ja kevytmuokatuista ja kynnetyistä maista. Kasvien yhteyttämisen nieluja on mitattu erilaisilla valoa läpäisevillä kammioilla sekä viljoista että nurmista.

CA-hankkeen mittauksissa pitkään suorakylvöviljelyssä olleiden turvemaiden päästöt eivät kovin paljon poikenneet suorakylvöllä viljellyistä kivennäismaista, joten turvemaiden päästöjä voidaan ratkaisevasti vähentää kynnöstä luopumalla.

Hiilen kertymistä maahan on mitattu hehkutushäviöllä 15–20 vuotta suorakylvössä olleiden CA-viljelyn yhdistyksen jäsenten pelloilla. Sen tuloksena on, että orgaanisen aineen määrä oli lisääntynyt yhdestä puoleentoista prosenttiin viereisiin perinteisesti viljeltyihin lohkoihin verrattuna. Maan multavuus on samalla parantunut tänä aikana multavasta runsasmultaiseksi. Kasvuston juuriin, juurieritteisiin ja kasvijätteeseen on jäänyt enemmän hiiltä kuin sitä sadon mukana pellolta on poistunut. Sadon mukana poistuva hiili on enemmän kiertävä raaka-aine kuin päästölähde.

Suorakylvöllä turvemaita viljeltäessä maa tiivistyy pinnastaan sopivan tiheäksi, jolloin turpeen hajoaminen ja turvemaan hiilidioksidipäästöt vähenevät merkittävästi. Suorakylvössä turvepellon pintaa voi tarvittaessa minimuokata, jolloin päästöt kyntöön verrattuna ovat suhteellisen pienet ja pellon pinta lämpenee ja kuivaa paremmin.

Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi tarvitaan kannustimia, mihin peltojen hiilinielu ja hiilivarastokauppa tarjoavat ison mahdollisuuden.

Suorakylvön vaikutus on kaksisuuntainen ja kaksinkertainen. Kun hiililtä vapautuu maasta tuhat kiloa ilmaan, siitä tulee 3,67 tonnia hiilidioksidia. Lopputulos riippuu siitä, kuinka paljon hiilen vapautumista maasta onnistutaan estämään ja kuinka paljon hiiltä saadaan lisättyä maahan.

Päästökaupassa oleva hiilen nykyinen, noin 34 euroon tonnilta nouseva markkinahinta antaa hiilen sidonnalle ja varastoinnille hyvän kannustimen.

Hiilen sidontaa tärkeämpää on keskittää huomio siihen, miten hiili pysyy maassa. Varsinkin turvemailla.

Suorakylvön tulokset riippuvat paljon siitä, miten hyvin suorakylvöä on opittu käyttämään menetelmän edellyttämällä tavalla. Tämän vuoksi CA-viljelyn yhdistys on tehnyt hankkeessa kyselytutkimuksen Miten onnistua suorakylvössä.

Ari Koutonen

puheenjohtaja

suorakylvo.fi

Hiilen sidontaa tärkeämpää on keskittää huomio siihen, miten hiili pysyy maassa.

Lue lisää

Yliö: Suorakylvö vähentäisi turvepeltojen päästöjä heti

Maanviljely suorakylvöllä tukee kestävää kehitystä

Maanviljely hiilinieluksi

Tuki lisää turvepeltojen metsityksen kannattavuutta