Mielipiteet

Osakeyhtiömuotoisen maatilan kirjanpito sekavaa

Osakeyhtiömuotoisen maatalousyrityksen toiminnan tekee ongelmalliseksi osakeyhtiölain, kirjanpitolain ja maatilatalouden tuloverolain eli MVL:n säädöksien sovittaminen yhteen. MVL on säädetty vuonna 1967, jolloin maataloutta ei harjoitettu osakeyhtiömuotoisena.

Nykyään maataloustoimintaa on osakeyhtiöitetty, mutta toimintaan liittyviä verotuksen lakeja ja asetuksia ei ole muutettu vastaamaan muutosta.

Näitä asioita, jotka poikkeavat MVL:ssa osakeyhtiölaista ja kirjanpitolaista, ovat muun muassa kassa-suoriteperiaate ja nettovarallisuuden laskenta. Kirjanpitolain mukaan kirjaukset tulee tehdä suoriteperusteella ja MVL:n mukaan maksuperusteella, mistä tulee ristiriita.

Vaasan hallinto-oikeuden viime vuonna antaman päätöksen mukaan maatalouden varoja ei voi verotuksessa arvostaa niiden kirjanpidollisten tasearvojen perusteella. Kun omaisuuden hankintameno on vähennetty tuloverotuksessa, sillä ei ole enää varallisuusarvoa yhtiön nettovarallisuutta määritettäessä.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden vuonna 2017 antama päätös on toisenlainen. Sen mukaan julkisesti noteeraamattoman osakeyhtiön nettovarallisuus lasketaan verovuotta edeltävän vuoden tilinpäätöksen mukaisen nettovarallisuuden perusteella. Osakeyhtiön tilinpäätöksen laatimisen edellytyksenä on suoriteperuste, jolloin myös yhtiön nettovarallisuus ja osakkeen matemaattinen arvo lasketaan suoriteperusteisesti lasketun tilinpäätöksen perusteella.

Tänä keväänä teimme opinnäytetyön maatilaosakeyhtiön tilinpäätöksestä ja verotuksesta. Opinnäytetyössämme haastateltiin kymmentä eri henkilöä. He olivat kirjanpitäjiä, tilintarkastajia ja verotuksen asiantuntija.

Kahdeksan kymmenestä haastateltavasta koki osakeyhtiömuotoisen maatilan tilinpäätökseen ja verotukseen liittyvät asiat haasteellisina. Haasteet johtuvat tilinpäätöksen suoriteperusteisuuden ja verotuksen maksuperusteisuuden yhteensovittamisen vaikeudesta.

Haastateltavat kokivat, ettei maatalousosakeyhtiöitä kohdella tasavertaisesti. Kun maatilaosakeyhtiön verotuksessa on tulkinnanvaraisia kysymyksiä, voivat verovelvolliset toimia eri tavalla. Joillakin osakeyhtiöillä verottaja on hyväksynyt vaihto-omaisuuden arvostettavan nettovarallisuuteen ja toisilla ei ole hyväksynyt.

Monet haastateltavista mainitsivat kokeilevansa, mitä verottaja hyväksyy ja mitä ei. Asioista ei ole selkeitä ohjeita tai he olivat huomanneet, että asioihin ei puututa, vaikka niitä tekisi vastoin tuoreimpia ohjeistuksia.

Vain yksi haastateltavista kertoi laittavansa nettovarallisuuslaskennan maksuperusteisena verottajalle, vaikka verottajan ohjeistuksen mukaan nettovarallisuus tulisi olla nimenomaan maksuperusteinen.

Toimintatavat vaihtelivat haastateltujen välillä paljon myös esimerkiksi eläinluottojen, osuuspääomien sekä eläinten ja varastojen arvostamisperusteissa nettovarallisuuslaskentaan.

Kaksi eri kirjanpitäjää voi saada saman yhtiön nettovarallisuuteen merkittävän euromääräisen eron, joka luo yhtiöiden välille epätasa-arvoa.

Opinnäytetyön kautta saimme yleiskuvan, että ei ole selkeää linjaa, kuinka osakeyhtiömuotoisten maatilojen tilinpäätös ja verotus tulisi tehdä. Emme havainneet, että kirjanpitäjillä olisi ollut keskenään samaa linjausta tai tilintarkastajilla keskenään. Monet haastateltavista toivoivat Verohallinnolta selkeämpiä ohjeita ja yhteneväistä linjaa.

Mahdollisena ratkaisuvaihtoehtona voisi olla toteuttaa maatilaosakeyhtiöiden verotus soveltamalla niihin elinkeinoverolakia, mikä toisi yhdenmukaisuutta verotukseen. Elinkeinoverolakia käytettäessä kirjanpito olisi suoriteperusteinen eikä sitä tarvitsisi muuttaa maksuperusteiseksi verotusta varten.

Elinkeinoverolaki eroaa MVL:sta muun muassa niin, ettei se tunne tasausvarausta tulontasauskeinona.

Olisiko mahdollista muuttaa elinkeinoverolakia niin, että se mahdollistaisi maataloutta harjoittaville yhtiöille tasausvarauksen käytön? Vai voisiko MVL:a muuttaa niin, että se sallisi osakeyhtiömuotoisille verotuksen suoriteperusteisesti?

Ensihätään kaivattaisiin kovasti verohallinnolta uusia ja selkeämpiä ohjeistuksia.

Anniina Halkola

agrologi (AMK)

Jenni Talvitie

agrologi (AMK)

Kaksi eri kirjanpitäjää voi saada saman yhtiön netto- varallisuuteen merkittävän euromääräisen eron.

Lue lisää

Lukijalta: Osakeyhtiömuotoisen maatilan kirjanpito on sekavaa – "Kaksi eri kirjanpitäjää voi saada saman yhtiön nettovarallisuuteen merkittävän eron"

"Nyt puuttuu viljelijän oikeusvarmuus" – Hallinto-oikeudet ovat antaneet osakeyhtiötilojen varallisuuden laskennasta kaksi erilaista päätöstä

Osakeyhtiöksi vaihtoa pohditaan tällä hetkellä hyvin vakavasti sadoilla maatiloilla

Onko sukupolvenvaihdos tulossa ajankohtaiseksi korona-aikana? Juristi neuvoo yhden vinkin, jota erityisesti koronasta kärsineiden yritysten jatkajien kannattaa hyödyntää