Mielipiteet

Maatalouden yrittäjätulo ja muuttuneet tilastot

Pellervon taloustutkimus PTT:n Hanna Karikallio kirjoitti (MT 3.2.) Tilastokeskuksen Maa­talouden taloustileillä tapahtuneesta huomattavasta yrittäjätulon muutoksesta verrattuna aiemmin julkaistuun tietoon. MTK:n toiminnan­johtaja Jyrki Wallin puolestaan totesi (MT 5.2.), että ”tilastopohja on syytä laittaa kuntoon, jotta saadaan pomminvarmaa vertailtavuutta.”

Miksi luvut muuttuivat viime syksynä?

Maatalouden taloustilejä laaditaan Tilastokeskuksessa tiiviissä yhteydessä kansantalouden tilinpidon kanssa. Syksyllä 2019 toteutettiin tilinpidossa aikasarjatarkistus, jolloin vanhojenkin tilastovuosien tietoja oli mahdollista korjata ja muuttaa, mikäli uusia luotettavampia tietoja tai laadintamenetelmiä oli käytettävissä.

Euroopan tilastovirasto Eurostat suosittelee, että aikasarjatarkistukset tehtäisiin kaikissa jäsenmaissa saman­aikaisesti viiden vuoden välein.

Vertailtaessa kansantalouden tilinpidossa laskettua maa­talouden palkkatyökustannusta Luonnonvarakeskuksen (Luke) ylläpitämän kannattavuus­kirjanpidon ja Tilastokeskuksen maa- ja metsätalousyritysten taloustilaston vastaaviin lukuihin todettiin, että tilin­pidossa laskettu luku oli selvästi korkeammalla tasolla kuin muiden tilastojen luvut.

Kansantalouden tilinpidon tietoja maatalouden palkkakustannuksista oli näin ollen tarvetta tarkistaa aikasarjatarkistuksen yhteydessä. Kesällä 2019 tehdyn selvityksen perusteella totesimme Luken maataloustyön määrää kuvaavan tilaston parhaaksi aineistoksi, joka kertoo Suomen maatiloilla tehdyn työn määrästä.

Samalla tilastokeskuksen palkka- ja ansiotasotilasto antavat luotettavimman kuvan maataloustyöntekijöille maksetusta tuntipalkasta. Vanha laskentamenetelmä korvattiin uudella työn määrä kertaa tuntipalkka -laskelmalla.

Muutoksen seurauksena palkkakustannus laski, jonka seurauksena yrittäjätulo puolestaan kasvoi.

Miksi samalta ilmiöalueelta tuotetaan useita eri tilastoja, joiden tiedot poikkeavat toisistaan?

Ehkä tärkein syy on lainsäädäntö. Niin maatalouden taloustilit kuin maatalouden kannattavuuskirjanpito perustuvat EU:n lakeihin ja ovat pakollisia kaikissa EU:n jäsenmaissa. Eurostat ja EU komissio käyttävät molempien tilastojen tietoja maatalous- ja tukipolitiikan päätöksenteon pohjana.

Toiseksi, edellä mainittujen tilastojen laadintamenetelmä ja tietojenkeruu poikkeavat toisistaan huomattavasti.

Maatalouden taloustilien tiedot kerätään muiden tilastojen tiedoista, kuten Luken tuottamista hinta- ja tuotantotilastoista. Tuotannon arvoa kuvaavat luvut lasketaan tuotepohjaisesti, esimerkiksi meijereihin toimitettu maitomäärä kerrotaan meijereiden tuottajille tilittämällä hinnalla. Kannattavuuskirjanpito sen sijaan pohjautuu suoraan kirjanpitotiloilta kerättyyn yrityskohtaiseen tietoon.

Kolmanneksi, edellä mainittujen tilastojen niin sanottu kohdeperusjoukot poikkeavat toisistaan.

Maatalouden taloustilien tavoitteena on kerätä tieto tuotannon arvosta kaikkien Suomessa tuotettujen maa­taloustuotteiden osalta. Taloustilien pitää kattaa perinteisen maataloustuotteiden lisäksi turkistuotanto, poronhoito ja hunajantuotanto.

Kannattavuus­kirjanpidossa aineisto kerätään suoraan kirjan­pitotiloilta, joten tulokset kuvaavat perinteistä maa- ja puutarhataloutta.

Tilastolukujen korjaaminen ja muuttaminen jälkikäteen on harmillista niin tilaston tekijälle kuin tilastojen käyttäjälle. Mutta onko vaihtoehtoja?

Jos uusia tietolähteitä tai entistä parempia laskenta­menetelmiä on käytettävissä, ne tulee ottaa käyttöön. Tilastotuotannon keskeinen periaate on avoimuus samalla tavalla kuin tutkimuksessa yleensä. Kriittiset tilastojen käyttäjät ovat parhaita sparraajia tilastojen tuottajille.

Yhteistyö on tärkeää myös tilastoviranomaisten välillä. MMM:n alaisuudessa toimiva Luken ja Tilastokeskuksen tilastoyhteistyöryhmä toimii aktiivisesti, jotta saisimme jatkossa yhä parempia tilastoja maataloudestakin.

Tilastokeskus julkaisi Maatalouden taloustilit -tilaston joulukuussa 2019. Aiemmin tiedot on toimitettu vain Eurostatille. Toivon uudelle tilastolle uusia lukijoita ja käyttäjiä!

Hannu Maliniemi

yliaktuaari

Tilastokeskus

Tilastolukujen korjaaminen ja muuttaminen jälkikäteen on harmillista niin tilaston tekijälle kuin tilastojen käyttäjälle.

Lue lisää