Politiikka

Suomenmaa: Kilpai­lu­vi­rasto Keskustan maata­lous­po­liit­tisen ryhmän hampaissa: "Kaupan valta sallitaan, muut elin­tar­vi­ke­ketjun osat eivät KKV:ta kiinnosta"

Kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­män maa­ta­lous­po­liit­ti­nen ryhmä arvosteli Suomenmaan verkkolehden mukaan viikonvaihteessa voimakkaasti Kil­pai­lu- ja kuluttajaviraston KKV:n asen­net­ta ja tul­kin­taa kuluttajien osoitta­maan haluun tu­kea ko­ti­mais­ta ruu­an­tuo­tan­toa.
Markku Vuorikari
Kuivuuden aiheuttama viljelijöiden akuutti kriisi on herättänyt kuluttajat tukemaan kotimaista ruuantuotantoa.

Suomenmaan verkkolehden lainaama keskustan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen toteaa, että kaupan val­lan kas­va­mi­nen sal­li­taan vi­ras­tos­sa, kun­han se johtaa kulutta­ja­hin­to­jen las­kuun.

"Kil­pai­lu­vi­ras­toa ei kiin­nos­ta, mi­ten ket­jun muut osat pär­jää­vät. Tämä on yk­si iso osa­syy elintarvike­a­lan krii­siin"; Heikkinen sanoo.

Maatalouspoliittisen ryhmän kannanotto liittyy aiemmin viikolla Ylen uutisoimaan selvitykseen. Sen mukaan yli 90 prosenttia kansalaisista oli­si val­mis mak­sa­maan mai­to­lit­ras­ta hiu­kan enem­män, jos raha var­mas­ti pää­tyy tuot­ta­jan kuk­ka­roon.

Tässä yhteydessä Ylen haastattelema KKV;n tutkimuspäällikkö Ant­ti Nor­ke­la totesi, että vi­ras­to tu­lee vä­liin, jos sa­man por­taan toi­mi­jat al­ka­vat neu­vo­tel­la hin­nois­ta, koska kyse on kar­tel­lis­ta.

"Tuot­ta­ja­or­ga­ni­saa­ti­oi­den yh­teen­liit­ty­mis­tä kat­so­taan KKV:ssa pa­hal­la, kos­ka se voi­si li­sä­tä ku­lut­ta­ja­hin­to­ja tai ai­na­kin muuttaa hin­nan muo­dos­tu­mis­ta elin­tar­vi­ke­ket­jus­sa. On syntynyt vai­ku­tel­ma, et­tä kil­pai­lu­vi­ras­to yrit­tää eh­käis­tä EU-lain­sää­dän­töä rei­lum­mis­ta elin­tar­vi­ke­mark­ki­nois­ta toteutumasta", Kes­kus­tan maa­ta­lous­po­liit­ti­nen ryh­mä toteaa Suomenmaan mukaan.

Ryhmän puheenjohtaja Anne Kalmari huomauttaa, että monissa muis­sa EU-mais­sa hin­nois­ta voi osoit­taa siivun viljelijäl­le.

"Eu­roo­pan tuot­ta­jien or­ga­ni­soi­tu­mis­ta koskevat direktii­vit on hy­väk­syt­tä­vä myös Suo­mes­sa ja kilpailuvirastossa tar­vi­taan asen­ne­muu­tos", Kalmari perää.

Keskustan kansanedustaja ja MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen puolestaan ihmettelee kannanotossa, mik­si lannoitevalmistaja Yara saa li­sä­tä polt­to­ai­neen nou­sun kus­tan­nuk­set suo­raan hintoi­hin, mut­ta maa­ta­lous­tuot­ta­jat ei­vät, vaik­ka kes­kei­sten tuotan­to­pa­nosten, ku­ten lan­noit­teiden re­hujen, ko­neiden ja ener­gian nou­si­si­vat merkittävästi.

Keskustan kansanedustaja Pertti Hakanen pitää kannanoton mukaan ongelmallisena, että sama instanssi valvoo yhtä aikaa kuluttajan etua ja markkinoiden toimivuutta.

"KKV:lla on suu­ri val­ta kil­pai­lu­lain tul­kin­taan ja sii­nä heil­lä on jopa asen­teel­li­suut­ta. On­nek­si kes­kus­ta­joh­toi­sen hal­li­tuk­sen ansi­os­ta elin­tar­vik­keen al­ku­pe­rä­maan saa nyt ker­toa", Ha­ka­nen sa­noo.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kauppa ja Arla pettyivät KKV:n maitopäätökseen – Valio on tyytyväinen, vaikka ei vielä tiedä ratkaisun vaikutuksia

Keskusta esittää: Kalmari johtamaan maa- ja metsätalousvaliokuntaa, Vehviläinen sosiaali- ja terveysvaliokuntaa ja Hoskonen ympäristövaliokuntaa

MTK:n Eerikki Viljanen on melko tyytyväinen hallitusohjelmaan maa- ja metsätalouden osalta – "Tietyt ristiriitaisuudet kuitenkin pistävät ohjelmassa silmään"