Laajempi etäopetusmahdollisuus saatava jatkossa perusopetuslakiin - Kolumnit - Maaseudun Tulevaisuus
Kolumni

Laajempi etäopetusmahdollisuus saatava jatkossa perusopetuslakiin

Laajamittainen etäopetukseen siirtyminen on näyttänyt meille sen, että myös perusopetuksessa opetus on mahdollista järjestää etänä. Perusopetuslaki ei kuitenkaan tunne etäopetusta kuin varsin poikkeuksellisena järjestelynä. Perusopetuslain lähtökohtana on, että lasten ja nuorten perusopetus järjestetään lähiopetuksena. Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetus voidaan järjestää osaksi tai kokonaan etäopetuksena. Oikeus perusopetukseen on turvattu perustuslain 16 pykälässä.

Kansanedustaja Hilkka Kemppi (kesk.) jätti kirjallisen kysymyksen (KK 193 2020 vp) ”Tuleeko perusopetuslakia päivittää akuutin kriisin jälkeen niin, että se määrää myös etä-opetuksenperusteista?”

Ministeri Li Andersson vastasi 15.4.2020, että ”perusopetuksessa on kysymys paitsi opetuksesta myös kasvatustehtävän toteuttamisesta. Tätä kasvatustehtävää on tarkoituksenmukaisinta toteuttaa lähiopetuksena ja ainoastaan poikkeusoloissa turvautua etäopetusmahdollisuuksiin.”

On totta, että perusopetuslaissa 18 pykälässä säädetään jo nyt erityisistä opetusjärjestelyistä. Pykälän mukaisesti oppilaan opiskelu voidaan järjestää osittain toisin, jos oppilaalla katsotaan joltakin osin ennestään olevan perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot tai jos perusopetuksen oppimäärän suorittaminen olisi oppilaalle olo-suhteet ja aikaisemmat opinnot huomioon ottaen joltakin osin kohtuutonta tai se on perusteltua oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä.

Perusopetuslaki määrää oppilaan koulupaikan. Lain mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.

Näen, että etäopetus oikealla tavalla järjestettynä parantaisi oppilaiden asemaa erityisesti harvaan asutuissa kunnissa. Koulumatkan kilometrirajaa ei Suomessa ole asetettu. Tunneissa koulumatkan pituus saa edestakaisella matkalla olla alakoulussa 2,5 tuntia ja yläkoulussa kolme tuntia. Itselläni on kokemusta varsin kohtuullisesta koulumatkasta yläkoulussa. Matkaan kului päivässä noin 1,5 tuntia. Alakoulun kävin kolmen kilometrin päässä kotoa kyläkoululla, joka sittemmin lakkautettiin.

Jokainen työmatkaliikenteessä kulkeva ymmärtää, että 1,5–3 tuntia koulumatkaan päivässä on paljon. Se on 7,5 tuntia–15 tuntia viikossa. Harvaan asutun alueen maaseutumaisilla alueilla asuvia lapsia ei määrällisesti ole paljon. Kehityksen ja kasvun näkökulmasta yksilölliset ratkaisut olisivat paikallaan. Joskus tämä ratkaisu voisi olla esimeriksi osaviikkoinen etäopetus.

Opetuksen käytännönratkaisut voisivat vaihdella. Mikäli toinen vanhemmista on kotona tai vanhempien työnteon tai yrittämisen muoto on sellainen, että vanhemmat ovat kotipiirissä päivän ajan, lapsi voisi etäopiskella kotoa käsin. Joissakin vaihtoehdoissa useampi lapsi voisi kokoontua yhteen paikkaan, esimerkiksi kylätalolle, jossa kylätyöntekijä toimisi ohjaavana aikuisena.

Hyvänä ratkaisuna pitkää matkaa kulkeville pitäisin 1–2 etäkoulupäivää viikossa. Tämä mahdollistaisi myös lapselle 1–2 aamua ja iltaa, jolloin hän voisi keskittyä esimeriksi harrastuksiin, vaikkapa tulevaisuudessa etänä tuotettaviin musiikki- tai kansalaisopiston palveluihin.

Anderssonin antaman vastauksen mukaan ”poikkeusolojen päätyttyä kouluja tullaan tukemaan erinäisin tavoin, jotta ne voivat järjestää oppilaille näiden tarvitsemaa lisä-ja tukiopetusta. Samassa yhteydessä voidaan mahdollisesti myös perusteellisemmin arvioida etäopetuksen toteutumista valtakunnallisesti. ”

Itse toivon, että etäopetuksen mahdollisuuksia arvioidaan myös normaaliolojen tilanteen perusteella ja pohditaan, millaisin kokeiluin etäopetusmallia voitaisiin yhdessä perheiden, kuntien, ministeriön ja OAJ:in kanssa kehittää.

Lue lisää

Puolikas kimppasika patisti opettelemaan läskisoosin – ja se kannatti

Suomalainen yrittäjä on selviytyjä

Onko Italian asia meidän?

Koko Suomi liikkeelle