Mielipide

Soklin kaivoksella louhittaisiin vain fosfaattia

Sokliin suunniteltua Yaran fosfaattikaivosta käsitellyt mielipidekirjoitus (MT 11.9.) sisälsi virheellisiä väittämiä, jotka haluamme oikaista.

Sokliin suunnitellussa kaivoksessa louhittaisiin vain lannoitteisiin käytettävää fosfaattia, ei uraania eikä metalleja. Näin ollen uraania ei myöskään rikastettaisi.

Soklissa louhittaisiin ainoastaan alueilla, joiden säteilyarvot ovat alhaiset. Korkeampien uraani- ja toriumpitoisuuksien alueet rajataan kaivostoiminnan ulkopuolelle laajojen ja tarkkojen tutkimusten avulla.

Lisäksi Soklin maaperässä uraani ja torium ovat vaikealiukoisessa muodossa, joten ne eivät liukene vesiin.

Yaralla on jo tähän mennessä yli 21 000 kairausnäytteen tietokanta Soklista, ja aluetta tutkitaan koko ajan tarkemmin.

Jos kaivostoiminta käynnistetään, sitä myös tarkkaillaan kattavasti ja säännöllisesti viranomaisvalvonnassa, kuten ympäristölupa edellyttää. Esimerkiksi malmisyötettä tarkkailtaisiin viikoittain.

Soklin alueen säteilyarvot ovat Lapin normaalilla tasolla, ja raskasmetallipitoisuudet ovat alhaisia. Seudulla voi huoletta marjastaa, sienestää, metsästää ja kalastaa myös jatkossa.

Kirjoituksessa mainittua radonia esiintyy Suomen maaperässä yleisesti. Säteilyturvakeskuksen arvion mukaan ulkoilman radonpitoisuus kaivosalueen ulkopuolisessa ympäristössä ei kasva merkittävästi verrattuna luonnon taustasäteilyyn.

Soklin kaivoksen toiminnot ja luvitus on suunniteltu niin, että Kemijoen ekologisen ja kemiallisen tilan luokitus ei heikkene nykyisestä.

Kaivoksesta ei päästetä lietettä Kemijokeen, vaan kiintoaines poistetaan ennen kuin vesi päästetään vesistöön. Sulfaatin määrä pidetään ympäristöluvan rajoissa, eikä se aiheuta pilaantumista virtaavassa vedessä.

Ympäristöviranomaisen arvion mukaan vaikutukset maa- ja vesistöalueiden virkistyskäyttöön sekä esimerkiksi kalakantoihin ovat vähäiset.

Yara ei ole tehnyt Soklin kaivoksesta investointipäätöstä.

Yhtiö tekee päätöksen kaivoshankkeen jatkosta, kun teknistaloudelliset selvitykset ovat valmistuneet ja lupaprosessit on saatettu loppuun.

Eero Hemming

Yaran Sokli-projektin johtaja

Seudulla voi huoletta marjastaa ja kalastaa myös jatkossa.
Aiheeseen liittyvät artikkelit

Saako Soklin kaivos saastuttaa Kemijoen?

Lannoitteiden hintaralli kiihtyy – Yaralta 10 prosentin korotus

Ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen: Terrafamen kaivoksen uraanisuunnitelmia käydään läpi – aikataulusta ei vielä arvioita