Mielipide

Metsähallituslakia uudistetaan -toiminta jatkuu nykyisenlaisena

Maaseudun Tulevaisuuden mielipidepalstalla (MT 21.3.) Metsänhoitajaliitto otti kantaa Metsähallitusta koskevan lain uudistamiseen. Kirjoituksessa esitettyjä asioita on syytä korjata ja tarkentaa.

Metsähallituslaki on uudistettava vastaamaan kotimaista lainsäädäntöä ja EU-komission vaatimuksia, koska se toimii jo vuonna 2010 kumotun valtion liikelaitoslain mukaisesti.

EU-komissio antoi Suomelle vuonna 2007 langettavan päätöksen siitä, että silloisen valtion liikelaitoslain mukainen Tieliikelaitos sai markkinoilla tapahtuvaan toimintaansa kiellettyä valtiontukea liikelaitoksen konkurssisuojan ja poikkeavan verokohtelun takia.

Edellisen hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi keväällä 2009, ettei liikelaitosmallia voi kehittää komission vaatimukset täyttäväksi.

Nykyinen laki valtion liikelaitoksista ei myöskään mahdollista Metsähallituksen toiminnassa keskeisten julkisten hallintotehtävien hoitoa osana valtion liikelaitosta. Näistä syistä metsähallituslaki on uudistettava, se ei voi säilyä nykyisellään.

Työtä metsähallituslain uudistamiseksi on tehty jo noin kolmen vuoden ajan. Aikataulua on vaikea nähdä ”liian nopeaksi”.

Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön lisäksi valmistelutyössä ovat olleet tiiviisti mukana asiantuntijat oikeusministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, valtiovarainministeriöstä sekä Metsähallituksen johdosta.

Uudistustyö on edennyt hyvässä yhteistyössä ja tällä hetkellä viimeistellään ehdotuksen yksityiskohtia.

Lainvalmistelun etenemisestä on tiedotettu laajasti. On muun muassa järjestetty viisi valtakunnallista seminaaria, joissa sidosryhmät ja myös

Metsähallituksen henkilöstön edustajat ovat olleet mukana.

Metsänhoitajaliiton kommentti valmistelun ”suppeasta piiristä” ei siis pidä paikkaansa.

Komission Tieliikelaitosta koskeva päätös sulkee pois markkinoilla kilpailutilanteessa olevan liiketoiminnan jatkamisen valtion tai kunnan liikelaitosmuodossa.

Tämän takia Metsähallituksen lainsäädäntöä ollaan siis uudistamassa siten, että markkinoilla kilpailutilanteessa toimiva metsätalous ja puutoimitukset yhtiöitetään Metsähallituksen tytäryhtiöksi.

Muun muassa Tieliikelaitoksen, Ilmailulaitoksen ja Merenkulkulaitoksen liiketoiminnat on jo yhtiöitetty, ja vastaava lainsäädäntömuutos on myös voimassa kuntalaissa.

Lakiehdotuksessa Metsähallitus säilytetään hallitusohjelman ja hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmän keväällä 2012 tekemien linjausten mukaisesti yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena, valtion maa- ja vesiomaisuus säilyy suorassa valtion omistuksessa ja koko Metsähallituksen sekä sen tytäryhtiöiden toimintaa sitovat edelleen lakisääteisesti nykyiset yhteiskunnalliset velvoitteet muun muassa metsien virkistyskäytön, luonnon monimuotoisuuden ylläpidon ja poronhoidon osalta.

Luontopalvelut toimii liiketoiminnasta eriytettynä osana Metsähallitusta hoitaen nykyisellä tavalla ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön tulosohjauksessa luonnonsuojelualueita, erämaa-alueita, valtion retkeilyalueita ja muita sen hallintaan osoitettuja erityisalueita sekä niihin liittyviä julkisia hallinto- ja palvelutehtäviä.

Uudistuksen tavoitteena on ollut alusta lähtien varmistaa nykyisenlaisen valtion maa- ja vesiomaisuuden hoidon jatkuminen ja tehdä lainsäädäntöön vain välttämättömät muutokset.

Muutoksella ei tule olemaan vaikutusta paikallisen väestön elinoloihin tai aluetalouteen.

Metsähallitus säilyy yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena, valtion maat yhteiskunnan omistuksessa ja ohjauksessa ja eduskunnan asettamat yhteiskunnalliset velvoitteet jatkuvat nykyisenlaisina.

Lue lisää

Potilasasiamiesten asema vahvistettava

Ylikulutuksemme jalanjälki ulkoistettu kaukomaille

Lasitalossa ei kannata heitellä kiviä

Hiljaisen enemmistön olokapina