Pääkirjoitus

KHO:n lausunto hämmentää sotea

Pääkirjoitus 12.01.2018

KHO haluaa soten valinnanvapauden EU:n arvioitavaksi.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen on osoittautunut erittäin monimutkaiseksi ja hankalaksi. Jo tehdyt sopimukset ja päätökset on pitänyt perua monta kertaa.

Hallitusten esitykset ovat törmänneet eduskunnan perustuslakivaliokuntaan. Valiokunta esimerkiksi tyrmäsi kesällä pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen esityksen asiakkaan valinnanvapaudesta.

Uudelle lausuntokierrokselle lähetty paranneltu versio sai kunnilta, kuntayhtymiltä ja sote-asiantuntijoilta tyrmäävän vastaanoton. Lausunnonantajat epäilevät, ettei uudistus edistä sille asetettuja tavoitteita.

Lisää mutkia uudistukseen tulee perustuslain lisäksi myös muusta lainsäädännöstä. Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) lausunnon mukaan lakiesitys sisältää monia kysymyksiä ja tulkintavaikeuksia herättäviä kohtia, joita joudutaan ratkomaan tuomioistuimissa. (Kuntalehti 9.1.)

KHO esittääkin lausunnossa, että valinnanvapauden sisältävä sote-lakipaketti pitää saattaa EU:n komission käsittelyyn. KHO:n mukaan tämä on ainoa oikeudellisesti kestävä tapa. KHO:n mielestä lakipaketti pitäisi lähettää EU:n tarkistettavaksi jo ennen lain voimaantuloa. Jos näin tehdään, uudistusten aikataulu saattaa venyä.

Kysymys on muun muassa maakuntien liikelaitosten asemasta suhteessa yksityisiin toimijoihin ja EU:n valtiontukiin liittyvistä säännöksistä.

Perustuslakivaliokunta tyrmäsi kesällä maakunnallisten, valinnanvapauden piirissä olevien terveyspalvelujen niin sanotun pakkoyhtiöittämisen. Yhtiöittämisen tarkoituksena oli asettaa maakuntien tuottamat sote-palvelut samalle viivalle yksityisten toimijoiden kanssa.

KHO:n mukaan nyt on epäselvää, ovatko maakunnalliset liikelaitokset taloudellisia vai ei-taloudellisia toimijoita ja saavatko ne toiminnassaan EU:n säädöksissä kiellettyä valtion tukea. Tuki voisi mahdollisesti tarkoittaa julkisesti omistettujen liikelaitosten verokohtelua sekä sitä, etteivät ne voisi mennä konkurssiin.

Hallituksella ei ole aikomusta lähettää soteen liittyvää lakikokonaisuutta EU:n tarkistettavaksi. Sote-valmistelua johtavan alivaltiosihteerin Päivi Nergin mukaan valinnanvapautta koskevassa lakiluonnoksessa ei ole sellaista kohtaa, jossa tuettaisiin taloudellista toimintaa. Nerg myös muistuttaa, että lakiesitystä on muutettu KHO:n antaman lausunnon jälkeen.

Hallitus muutti joulukuussa päättyneen lausuntokierroksen jälkeen valinnanvapausesitystään erikoissairaanhoidon osalta.

Alkuperäisen esityksen mukaan myös erikoissairaanhoito olisi tullut valinnanvapauden piiriin. Maakunnilla olisi ollut velvollisuus myöntää asiakasseteleitä myös erikoissairaanhoitoon, mutta muutetussa esityksessä maakunnilla on siihen mahdollisuus.

Kuntaliiton lakimies Arto Sulonen on varoittanut riskistä, että maakuntien tuottamat sotepalvelut tulkittaisiin myöhemmin EU:ssa yhtiöittämisvelvollisuuden piiriin kuuluviksi markkinaehtoiseksi EU:n toimivaltaa kuuluvaksi taloudelliseksi toiminnaksi.

Maakunta- ja sote-uudistukset ovat kokonaispaketti, jossa asiakkaan sote-palvelujen valinnanvapaus on noussut ratkaisevaksi tekijäksi sekä poliittisesti että juridisesti. Ellei kokoomus saa ajamaansa valinnanvapautta, ei keskusta saa haluamaansa maakuntahallintoa.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta päättää hallituksen esitysten perustuslainmukaisuudesta. Päätökset mahdollisista ongelmista valtiontuissa ja kilpailulain tulkinnasta tehdään viimekädessä EU:ssa.

Jos hallitus ei vie sote-pakettia EU:n arvioitavaksi, saadaan EU:n lausunto viimeistään siinä vaiheessa, jos joku valittaa mahdollisesta kielletystä valtiontuesta.