Suomalainen Maaseutu

Isokyröläisen maatalousyhtymä Sippolan uudessa kuivurissa toteutettiin hanke, jonka tavoitteena oli saada tasalaatuisempaa viljaa sekä säästää aikaa ja rahaa

Isokyröläisen maatalousyhtymä Sippolan uudessa kuivurissa toteutettiin testaushanke, joka osoitti, että tarkentamalla kuivauksen loppukosteutta voidaan saavuttaa useita hyötyjä.
Maatalousyhtymä Sippolan kuivuri Vaasan Vähässäkyrössä on siilotilavuudeltaan 713 hehtolitraa ja sen lämmönlähteenä on 1 600 kilowatin biouuni.

EU-pohjaiseksi innovaatiohankkeeksi (EIP) valitussa hankkeessa yhdistettiin kuivauksen ohjaukseen jatkuvatoiminen viljan kosteuden mittauslaitteisto, jota testattiin kahden puintikauden aikana. Tavoitteena oli saada tasalaatuisempaa viljaa, säästää viljelijän aikaa ja rahaa eli kuivaukseen käytettävää energiaa sekä parantaa etäseurantaa ja -ohjausta.

Maatalousyhtymän osakkaat, veljekset Juha ja Jussi Sippola voivat hankkeen päätyttyä todeta, että testaus toi uutta ja viljelijää hyödyttävää tietoa viljankuivauksen kosteudenpoistosta.

"Mittaamalla kuivurin katkaisukosteus koko ajan suoraan viljamassasta saavutettiin tavoiteltuja etuja", Juha Sippola sanoo.

Tarkemmalle kosteudenmittaukselle oli veljesten mielestä tarve. Perinteisesti kosteutta on mitattu ulostulevan ilman lämpötilasta, mutta menetelmä on kuitenkin varsin epätarkka ja altis kuivausparametrien kuten kuivauslämpötilan ja ilmamäärän muutoksille.

"Sen vuoksi viljaa kuivataan usein varmuuden vuoksi yön aikana ylikuivaksi, ettei aamulla tarvitse laittaa kuivuria uudelleen päälle. Ylikuivaus aiheuttaa kuitenkin ylimääräisiä kustannuksia ja heikentää viljan laatua", Jussi Sippola havainnollistaa.

Käytännössä vilja kuivataan 12 prosentin kosteuteen, vaikka useimmiten 14 prosenttia riittäisi. Tarkalla kuivauksen katkaisukosteudella on olennainen merkitys automaattitoimisessa kuivurissa: viljelijän pitää voida luottaa, että siiloon automaattisesti siirtyvän viljan kosteus on tarkasti haluttu.

Perushavainto hankkeessa testatusta suorasta viljan kosteudenmittauksesta oli Sippoloiden mukaan se, että ulkoisten tekijöiden kuten ulkolämpötilan vaikutus mittaustarkkuuteen ja samalla kuivauksen katkaisukohtaan voidaan sulkea kokonaan pois.

Jatkuva mittaus suoraan viljasta mahdollistaa siis entistäkin tarkemman viljakuivauksen ja mahdollistaa ilmamäärän ja lämmön säädön viljan kosteuden mukaan. Tavanomaisessa mittauksessa katkaisukosteus muuttuu kuivausparametreja muutettaessa.

Sippolat korostavat, että kuivausprosessin ohjausta testattiin hankkeessa tehdasasetuksilla eikä kosteusmittauksen tarkkuutta lähdetty parantamaan kalibrointiarvoja hienosäätämällä.

"Hankkeen jälkeen viime syksynä kalibroimme antureita, jolloin päästiin vielä suurempaan tarkkuuteen", Juha Sippola sanoo.

Insinööritaustaiset Sippolat innostuivat EIP-hankkeeseen kuivuri-investoinnin kautta. Hankkeessa ei tavanomaisesta poiketen ollut mukana varsinaista tutkimuslaitosorganisaatiota.

Hankkeen toteuttajaksi lähti Antti-Teollisuus, jonka edustajien kanssa kehitystyöstä oli keskusteltu jo kuivuri-investointia suunniteltaessa. Sippolat korostavat, että hankkeessa ei tehty tuotekehitystä, vaan siinä testattiin jo olemassa oleva mittauslaitteisto ja laadittiin sen testausjärjestelmä.

"Kaikki tutkimustieto on julkista. Yksi tavoitteistamme oli, että hankkeen tuloksena olisi tuotteistettava kaupallinen tuote. Kotimainen kuivuriteollisuus onkin tarttunut siihen jatkokehittämällä tuotetta", Jussi sanoo tyytyväisenä.

Juha Sippolan mukaan hanke työllisti heitä käytännön viljelijöinä melkoisesti. Kultakaivos se ei ollut, sillä kaikkia kuluja ei edes saatu pois julkisesta rahoituksesta huolimatta.

"Mutta saimme työskennellä mielekkäässä hankkeessa maailman huippua olevien viljankuivauksen asiantuntijoiden kanssa", hän sanoo.

Juha (vas.) ja Jussi Sippola pilotoivat hankkeessa myös kuivurin etäseurantaa ja hallintaa. Langattoman verkon alueella kuivurin sisällä ja lähistöllä pääsee nettiselaimen kautta ohjaamaan kuivausprosessia samalla lailla kuin seinällä olevasta ohjaintaulusta. Älypuhelimen kautta pääsee etäämpää seuraamaan prosessia ja osittain myös hallitsemaan sitä.
Lue lisää

Selvitys: Viljan ylikuivauksen välttäminen pienentää energiankulutusta huomattavasti

Kipsiurakoitsija virittää kalustoa kalkinlevitykseen ja jännittää, minkälaisia kelejä talvi tuo

"Maidontuotannossa tarvitaan näkemystä, kokemusta ja rohkeutta poiketa jopa totutuista tavoista"

Kivinavetta taipui pienvarastoiksi – matka ei haittaa asiakkaita, kun varastolla käydään harvoin