Mainos: Suomen parhaat Metsä

Metsäomaisuuden arvo pysyy ja paranee ammattilaisten avulla

OTSO Metsäpalveluiden tärkein tehtävä on kasvattaa suomalaisten metsien arvoa. Se tarkoittaa metsänhoidon lisäksi muun muassa tie- ja siltaverkkojen ylläpitoa, puunkäsittelyä esimerkiksi sähkö- ja rataverkkojen alueella sekä luonnon monimuotoisuudesta huolehtimista.
Siltojen on kannettava raskaiden ajoneuvojen paino. Siltojen kuntokartoitus, siltalausunnot, aukkolausunnot, suunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta kuuluvat OTSOn osaamiseen.

Metsä on tärkeä osa suomalaisuutta ja suomalaista elinkeinorakennetta. Metsän arvo merkitsee jokaiselle metsänomistajalle erilaisia asioita, mutta kaikilla metsillä on valtavasti arvoa. Jotta arvo pysyy ja jopa nousee, metsäomaisuudesta ja sitä tukevasta infrastruktuurista tulee huolehtia ammattimaisesti.

OTSO Metsäpalveluiden tärkein tehtävä on kasvattaa suomalaisten metsien arvoa. Se on metsäalan edelläkävijä, joka toimii valtakunnallisen mallin mukaan, mutta kuitenkin alueen erikoispiirteet huomioiden.

– Yrittäjäverkostomme palvelee ehdottoman paikallisesti, mutta sitä ohjataan keskitetysti. Sertifioidut ympäristö-, laatu-, työterveys- ja työturvallisuusstandardit sekä toimivat yhteiskuntasuhteet varmentavat asemaamme alan johtavana toimijana, kertoo toimitusjohtaja Jyrki Pihlava OTSO Metsäpalvelut Oy:stä.

Metsäteillä kuljetetaan raskaita puukuormia, joten niiden täytyy olla kunnossa.

Yksityistieverkosto ja metsätiet mahdollistavat metsäelinkeinon tuottavuuden

Metsätie nostaa metsäkiinteistön arvoa, joten OTSO tukee metsätaloutta huolehtimalla yksityisteiden kunnosta: puukuormat kulkevat hyväkuntoisilla teillä ympäri vuoden, ja puukauppa saa käydä keskeytyksettä.

Infran rakentamispalvelut käsittävät tien perusparannukset sekä rakentamisen ja siltapalvelut. Myös metsäteiden ja yleisten teiden välissä oleva yksityistieverkosto sisältyy vahvasti OTSO:n infraliiketoimintaan.

– Infrapalveluiden tarve kasvaa yhteiskunnallisten tarpeiden, ajoneuvopainojen kasvun ja tiestön ikääntymisen takia, Pihlava tähdentää.

Siltojen kuntokartoitus, siltalausunnot, aukkolausunnot, suunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta ovat pääosin luvanvaraista taitorakentamiseen liittyvää työtä.

– Suomessa on runsaasti yksityisteiden siltoja, jotka ovat heikossa kunnossa tai eivät täytä nykyisten ajoneuvojen kasvaneita kantavuustarpeita, Pihlava toteaa.

Ammattilaisten apua metsäomaisuuden hyödyntämiseen ja myymiseen suunnitteluun

Metsäomaisuuden hallintapalveluiden markkina-analyysi osoittaa, että kiinteän metsämaan hankinta on kannattava ja vakaasti tuottava sijoitus.

Metsäomaisuudesta pidetään huolta suunnitelmallisella metsänhoidolla, joka myös parantaa metsän arvoa. Lisäksi suunnitelmallisuus auttaa pohjustamaan metsäomaisuuden myymistä, jos se tulee ajankohtaiseksi.

OTSO kulkee metsänomistajan rinnalla metsäomaisuuden suunnitelmallisessa käytössä ja auttaa arvon määrittämisessä sekä tilan myymisessä.

– Metsävaratiedon tuottaminen sekä kasvun- ja arvonlaskenta kuuluvat palveluihimme, joita tarjoamme suurille metsänomistajille. Meiltä saa myös rahastojen tarvitsemat arvolaskennat. Yhteisöille keräämme metsävaratiedot ja paikkatiedot sekä jalostamme ne suunnitelmallisen toiminnan pohjaksi, Pihlava kertoo.

Puustonkäsittely turvaa sujuvan sähköjakelun sekä juna- ja tieliikenteen

Metsän hoitoon kuuluu myös moninainen puustonkäsittely esimerkiksi sähkö- ja raideverkkojen alueilla.

Nykyinen sähkömarkkinalaki tuo verkonomistajille entistä tiukempia velvoitteita sähkön toimitusvarmuudelle. OTSOn puustonkäsittelypalvelut auttavat verkonomistajia pääsemään kustannustehokkaasti tavoitteisiin avaimet käteen -periaatteella.

OTSOn puustonkäsittelypalvelukokonaisuus turvaa muun muassa raideliikenteen toimintaa.

OTSO tarjoaa asiakkailleen pitkälle kehitetyn puustonkäsittelypalvelukokonaisuuden, jolla turvataan sähkönjakelun, raideliikenteen tai maantieliikenteen häiriötön toiminta.

– Meillä on ratkaisulähtöisiä konsultti- ja urakointipalveluita infraomistajille metsäalueilla, joissa on tarpeen poistaa puustoa infran tieltä. Tuotamme myös metsäpaikkatietoa asiakkaan infrasuunnitteluun, Pihlava kuvailee.

Puustonkäsittelypalvelut palvelevat osittain samoja asiakkaita kuin yksityistiepalvelut rakentamalla teitä, varastoalueita sekä tasoristeyksiä korvaavia yhteyksiä ja hoitamalla näiden alueiden puustonpoistot. Palvelukokonaisuusteen kuuluu muun muassa maanomistajatietojen hankinta, maanomistaja kontaktointi, yhteismyynnin järjestäminen, turvallinen puun korjuu sekä raportoinnit tilaajalle ja maanomistajille.

Luonnon monimuotoisuudesta ja vesistöjen tilasta pidetään huolta

Metsien luonnonhoito on jokaisen metsänomistajan etu ja tärkeä osa metsänhoitoa, joten myös se kuuluu OTSOn palveluihin.

Luonnonhoitoon sisältyy monimuotoisuuden ja arvokkaiden elinympäristöjen ylläpito sekä ennallistaminen. OTSOn asiantuntijat osaavat huomioida luonnonhoidon tarpeet metsänhoidon suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä. He tuntevat arvokkaat elinympäristöt ja osaavat ennallistamisen.

OTSO kantaa erityistä huolta monimuotoisuuden ylläpidon lisäksi myös vesien laadun parantamisesta. Luonnonhoitotöillä vähennetään metsätalouden vesistökuormitusta ja edistetään vesistöjen hyvää tilaa. Ojitetuilla soilla on merkittävä vaikutus metsäteollisuuden puuhuollolle.

– Palvelutarjontaamme kuuluvat muun muassa ojitus-alueiden valuma-aluehallinta, vesiensuojelu, suometsien logistinen (tiestön) suunnittelu ja luonnonhoito sekä edellä mainittujen palveluiden konsultaatiotyö, suunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta, Pihlava listaa.

– Keskitymme suometsien hoidossa vahvuuksiin, joissa OTSOn ammatillinen osaaminen on toimialan paras.

OTSO huolehtii luonnon monimuotoisuudesta ja vesien laadun parantamisesta.

otso.fi