Biohiili hyödyttää ilmastoa ja sopii maanparannukseen - Tiede & tekniikka - Maaseudun Tulevaisuus
Tiede & tekniikka

Biohiili hyödyttää ilmastoa ja sopii maanparannukseen

Jo muinaiset Amazonasin asukkaat tiesivät biohiilen hyödyt, kun he loivat alueen köyhään maaperään tuottoisan viljelyjärjestelmän.
Markku Vuorikari
Hakkuutähde sopii biohiilen raaka-aineeksi.

Biohiilellä pystytään säätelemään ilmakehään päätyvän hiilidioksidin määrää ja hillitsemään kasvihuonekaasupäästöjä.

Maanparannuksessa biohiili sopii ravinteiden kierrätyksen parantamiseen, vesitalouden sääntelyyn, haitallisten aineiden sitomiseen sekä kuohkeuttamaan maata.

Biohiilitutkimusta on Suomessa tehty aktiivisesti vasta 2000-luvulla. Uutta tietoa biohiilen ominaisuuksista ja käyttömahdollisuuksista on viime vuosina saatu runsaasti.

"Kun biohiilitutkimus 2000-luvun alkupuolella aloitettiin, ei vielä tiedetty, että hiilen laatu vaihtelee paljon riippuen siitä, mistä se tuotetaan ja miten se tuotetaan", sanoo tutkija Marleena Hagner Helsingin yliopiston Ympäristöekologian laitokselta.

Hagner sanoo, että mikä tahansa biohiili ei toimi missä tahansa.

"Nyt on lähdetty eriyttämään sitä, että eri käyttötarkoituksiin tarvitaan erilaista hiiltä."

Biohiiltä valmistetaan kuivatislaamalla orgaanista materiaalia hapettomissa olosuhteissa. Yksi keskeisesti biohiilen ominaisuuksiin vaikuttava tekijä on, missä lämpötilassa hiili on valmistettu.

"Se vaikuttaa hiilen ominaispinta-alaan, mikä puolestaan vaikuttaa ravinteiden, kemikaalien tai vaikka vedenpidätyskykyyn."

"Eri lämpötiloissa biohiileen tulee erilaista pinta-alaa. Korkeammassa lämpötilassa pinta-ala kasvaa ja usein myös hiilen pH ja kationien pidätyskyky kasvavat. Lämpötilasta riippuu siis myös paljon muuta kuin hiilen pinta-ala ja pinnan ominaisuudet", Hagner toteaa.

Tutkimusten perusteella on opittu muokkaamaan biohiilestä halutunlaista.

"Millä tavalla lähtömateriaalia käsitellään, riippuu siitä, missä hiiltä käytetään."

Suomessa Hagner näkee biohiilelle neljä eri käyttölinjaa: kompostoinnissa, viherrakentamisessa, puutarhoissa ja maataloudessa sekä filtteritekniikoissa.

Kompostoinnissa biohiiltä voidaan käyttää lisänä, jonka avulla ravinteita pystytään sitomaan paremmin ja myös nopeuttamaan itse kompostointiprosessia. Biohiili estää kasvihuonekaasujen karkaamista sekä säätelee kompostin kosteutta ja parantaa sen kuohkeutta.

Hagner huomauttaa, että monet mikrobit hyötyvät biohiilestä. "Kun mikrobitoimintaa edistetään, kompostointiprosessi nopeutuu ja valmiin kompostin laatu paranee."

Viherrakentamisessa sekä puutarhoissa ja maataloudessa biohiili sopii kasvualustaan parantamaan veden ja ravinteiden pidätyskykyä.

"Nyt jo markkinoilla on puutarha- ja kasvihuonetuotteita, joihin biohiiltä on lisätty."

Filtteritekniikoita käytetään esimerkiksi teollisuuden ja kotitalouksien jätevesien puhdistuksessa kemikaalien, ravinteiden ja mikrobien poistamiseen.

Maataloudessa on biohiilen käytölle Hagnerin mielestä mahdollisuuksia, mutta vielä käyttö ei ole Suomessa yleistynyt.

"Ei välttämättä ole taloudellisesti kannattavaa laittaa peltoon kymmeniä tonneja hiiltä hehtaarille. Päästökaupan kautta biohiilen käyttö voisi tuoda viljelijöille taloudellista hyötyä, mutta ainakaan toistaiseksi biohiiltä ei ole saatu mukaan päästökauppaan."

Maanparannusaineena biohiilestä saadaan hyötyjä varsinkin ravinneköyhillä, hiekkaisilla, karkeilla maalajeilla, joilla tarvitaan apua myös vedenpidätykseen.

Jos maaperässä on valmiiksi paljon ravinteita ja maaperä on fysikaalisesti kunnossa, biohiili ei tuo hyötyä ravinteiden kautta.

Suurin hyöty biohiilestä saadaan nimenomaan hiilen sitomisessa.

"Hiili sitoutuu biohiilenä pitkäksi ajaksi, sadoiksi, jopa tuhansiksi vuosiksi maaperään. Siellä se pysyy ja on poissa ilmakehästä", Hagner muistuttaa.

Lue lisää

Ihmeaine biohiili kiinnostaa ilmastonmuutoksen torjunnassa – tehdään mistä tahansa orgaanisesta aineksesta

Brittiviljelijöiden visio: Biohiilen syöttäminen karjalle saattaa vähentää tuotannon ympäristövaikutuksia

Lannan ravinteet talteen pyrolyysillä ja energia biokaasutuksella – alueellisia koelaitoksia tarvitaan ratkomaan lannan keskittymistä

Biohiili tehostaa lannan kompostointia – alkuun ilman kallista alkupääomaa