Maaseudun Tulevaisuuden verkkopalvelun käyttöehdot

1. Yleistä

Maaseudun Tulevaisuuden verkkopalvelu on Viestilehdet Oy:n Maaseudun Tulevaisuuden (jäljempänä ”Maaseudun Tulevaisuus”) tuottama ja pääasiallisesti osoitteessa www.maaseuduntulevaisuus.fi julkaisema palvelu (jäljempänä ”Palvelu”). Palvelu käsittää myös Kantri-lehden verkkopalvelun sekä Suomalainen Maaseutu -verkkopalvelun samoin kuin muut Maaseudun Tulevaisuuden kulloinkin julkaisemat verkkopalvelut. Palvelun nimet saattavat muuttua. Osa Palvelusta on maksullista.

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Maaseudun Tulevaisuuden ja Palvelun käyttäjän (jäljempänä ”Asiakas”) välillä sekä Palvelun verkkoversioon että mobiili- ja muihin sähköisiin versioihin. Käyttämällä Palvelua Asiakas vahvistaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin, hyväksyvänsä ne ja sitoutuvansa noudattamaan niitä käyttäessään Palvelua. Jos Asiakas ei hyväksy Palvelun käyttöehtoja, Asiakkaan tulee lopettaa Palvelun käyttö.

Maaseudun Tulevaisuus pyrkii tarjoamaan korkeatasoisen Palvelun, mutta ei takaa Palvelun virheettömyyttä, oikeellisuutta tai toimintavarmuutta.

Maaseudun Tulevaisuudella on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen sekä tarjoaminen osittain tai kokonaisuudessaan.

Asiakas käyttää Palvelua omalla vastuullaan ja kustannuksellaan. Maaseudun Tulevaisuudella ei ole vastuuta välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka Asiakkaalle voivat aiheutua Palvelun käytöstä tai siihen liittyen.

2. Oikeudet ja Palvelun käyttö

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Maaseudun Tulevaisuudella tai muilla Palveluun aineistoa tuottavilla sisällöntuottajilla tai lisenssinhaltijoilla. Maaseudun Tulevaisuus pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön, ellei Palvelussa toisin ole mainittu.

Maaseudun Tulevaisuus myöntää Asiakkaalle ei-yksinomaisen, rajoitetun, peruutettavissa olevan oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Palvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti sekä kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Maaseudun Tulevaisuuden etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Asiakkaalla ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua ja sen osia yksityiseen käyttöön, kuten opiskeluun, yksityiseen tutkimustoimintaan tai ilman kaupallisia tavoitteita tapahtuvaan harrastustoimintaan.

Asiakas on vastuussa Palveluun liittyvien käyttäjätunnustensa ja salasanojensa salassapidosta sekä niillä tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Maksullisen palvelun käyttöoikeuden siirtäminen on kielletty ilman Maaseudun Tulevaisuuden etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Asiakas on korvausvelvollinen Maaseudun Tulevaisuudelle ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.

3. Vastuu sisällöstä

Maaseudun Tulevaisuus vastaa Palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Maaseudun Tulevaisuus ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta saatavasta sisällöstä.

Maaseudun Tulevaisuus ei vastaa Asiakkaan Palvelun mielipidepalstalle tai muuhun osioon lähettämästä aineistosta eikä muiden palveluntarjoajien sisällöstä siinäkään tapauksessa, että mainittuihin palveluihin pääsee Palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

Asiakas vastaa Palveluun toimittamastaan tai sen kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan aineistosta ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai em. aineisto loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksia, ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista taikka aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Maaseudun Tulevaisuudelle tai kolmansille osapuolille. Asiakas sitoutuu korvaamaan Maaseudun Tulevaisuudelle tai kolmannelle Palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon.

Mikäli Asiakas toimittaa Palveluun kuva- tai videoaineistoa, Asiakas vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin. Asiakas on siten itse kuvannut tai muutoin luonut lähettämänsä aineiston, taikka aineiston kuvannut tai sen luomiseen muutoin osallistuneet henkilöt ovat luovuttaneet Asiakkaalle kaikki tarvittavat tekijänoikeutensa (mukaan lukien muuntelu- ja edelleenluovutusoikeuden) aineistoon.

Asiakkaalla tulee olla suostumukset kaikilta kuvassa tai videossa esiintyviltä henkilöiltä siihen, että Maaseudun Tulevaisuus ja sen yhteistyökumppanit voivat hyödyntää ja käsitellä materiaalia parhaaksi katsomallaan tavalla, mukaan lukien kaupallisesti. Kuvan tai videon lähettäneen Asiakkaan tulee kysyttäessä pystyä esittämään kyseiset suostumukset. Alaikäisten osalta Asiakkaan tulee pyydettäessä esittää huoltajan suostumus. Asiakas vakuuttaa myös, että hän ei ole luovuttanut tai tule luovuttamaan aineistoa yksinoikeudella millekään kolmannelle taholle.

Maaseudun Tulevaisuus päättää Asiakkaan Palveluun toimittaman aineistoa julkaisemisesta ja poistamisesta Palvelusta. Mielipiteet ja muut Asiakkaiden Palveluun toimittamat sisällöt eivät välttämättä edusta Maaseudun Tulevaisuuden mielipiteitä tai linjaa.

Maaseudun Tulevaisuudella on oikeus korvauksetta käyttää Asiakkaan toimittamaa aineistoa uudelleen toteutus- ja jakelutavasta riippumatta sekä luovuttaa oikeutensa edelleen ja muokata aineistoa hyvän tavan mukaisesti.

Maaseudun Tulevaisuudella on harkintansa mukaan oikeus luovuttaa kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle. Tiedot voidaan luovuttaa, jos on syytä epäillä, että itse kirjoituksella on syyllistytty rikolliseen tekoon tai että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot luovuttamalla ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön.

4. Henkilötietojen käyttö

Maaseudun Tulevaisuus käsittelee Asiakkaan henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti.

Asiakas- ja markkinointirekisteriseloste

Tietosuojaseloste

5. Palvelun käyttökatkot

Maaseudun Tulevaisuus pyrkii kohtuullisin toimin tarjoamaan Palvelua 24/7. Palvelun käyttökatkot ovat mahdollisia muun muassa huollon, suuren käyttäjämäärän, teknisen häiriön tai muun syyn vuoksi. Maaseudun Tulevaisuus pyrkii informoimaan käyttökatkoista etukäteen, mutta Maaseudun Tulevaisuus ei vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista tietojen katoamisista tai Palvelun keskeytyksistä eikä niihin liittyvistä vahingoista.

6. Tilaushintojen ja käyttöehtojen muutokset

Maksullisen palvelun lukuoikeuden hinta ja käyttöehdot perustuvat tilausta tehdessä voimassa olevaan hinnastoon ja käyttöehtoihin. Maaseudun Tulevaisuudella on oikeus muuttaa hintoja ja käyttöehtoja. Vähäisistä käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Palvelussa tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia muutoksen voimaantulon jälkeen ostettuja lukuoikeuksia. Olennaisista käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle sähköpostitse tai Palvelussa.

Maaseudun Tulevaisuudella on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla muutoksesta Asiakkaalle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan seitsemän (7) päivän kuluttua muutosilmoituksesta. Asiakas hyväksyy muutokset käyttämällä Palvelua.

7. Ylivoimainen este

Työtaistelu, tulipalo, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu osapuolista riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa osapuolen noudattamasta tämän sopimuksen velvoitteita esteen keston ja kohtuullisen ajan esteen poistumisen jälkeen, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset pystytään palauttamaan.

8. Muut ehdot

Maaseudun Tulevaisuudella on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet Viestilehdet-konsernin sisäisesti sekä liiketoimintansa jatkajalle yrityskaupan tai toimintojensa ulkoistuksen yhteydessä.

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset. Palvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.