Ympäristö

Maanomistaja voi auttaa uhanalaisia lajeja monin tavoin – katso vinkit!

Ympäristö 28.08.2016

Suomen luonnonpäivää vietetään tänään. MT keräsi vinkkejä, miten harvinaisten lajien elinmahdollisuuksia voi edistää metsissä, pelloilla ja vesistöissä.


Markku Vuorikari
Karjatilojen määrän ja laidunnuksen vähentyminen heikentää maaseudun lajikirjoa.

Liki neljännes Suomen eliölajeista on päätynyt niin sanotulle punaiselle listalle. Jopa 5 000 lajia on vaarassa hävitä, jos kurssia ei muuteta.

Tässä suojeluvinkkejä maanomistajille.

Pellot

Viljelijät voivat auttaa taantuvia lajeja suojavyöhykkeillä, kesantopelloilla ja suosimalla nurmia.

Lintujen pesiä kannattaa etsiä ennen toukotöitä ja niittää pellot edeten keskeltä reunoille, jolloin lintujen poikasilla on parempi mahdollisuus paeta ojaan.

Metsät

Metsälajeja voi auttaa jättämällä ­hakkuissa kolo- ja lahopuita sekä säästöpuuryhmiä, kuten haapoja.

Lintujen kannalta hakkuut olisi hyvä hoitaa pesintäkauden ulkopuolella sekä jättää suurten petolintujen pesien ympärille muutaman kymmenen metrin suojavyöhykkeet.

Kulotukset ja lehtipuusekoituksen jättäminen havumetsiin auttavat niistä riippuvaisia lajeja.

Bioenergian korjuun lisääntyminen voi uhata monimuotoisuutta, sillä hakkuutähteiden korjuun lajistovaikutuksia ei vielä tiedetä.

Vesistöt

Monimuotoisuuden turvaamisen kannalta olisi ensisijaisen tärkeää pysäyttää vesistöjen rehevöityminen ja rakentaa sekä hoitaa kosteikkoja.

Liikkumista lintualueilla tulisi välttää pesimäaikaan ja pienpetojen pyyntiä pitäisi tehostaa.

Vesirakentamisen suunnittelussa luonto olisi huomioitava perusteellisesti. Hyötyä on myös virtavesien ja pienvesien kunnostamisesta sekä ennallistamisesta.

Lähde: Tutkija Aino Juslén Luonnontieteellisen keskusmuseon Eläintieteen yksiköstä. Juslén valitsi lajiesimerkeiksi linnut.

Suomen luonnon päivää vietetään tänään 27.8.

Aiheeseen liittyvät artikkelit