Palonestoaineiden pitoisuusrajat ylittyvät kaikkialla Suomen vesistöissä – niiden tila on edelleen huono - Ympäristö - Maaseudun Tulevaisuus
Ympäristö

Palonestoaineiden pitoisuusrajat ylittyvät kaikkialla Suomen vesistöissä – niiden tila on edelleen huono

Elohopeaa kulkeutuu vesistöihin fossiilisten polttoaineiden, erityisesti kivihiilen poltosta.
Jaana Kankaanpää
Palonestoaineita löytyy Euroopassa kaikista pintavesistöistä.

Suomen järvien, jokien ja rannikkovesien kemiallinen tila ei ole parantunut, vaikka useimpien haitallisten aineiden pitoisuudet alittavat niille asetetut pitoisuusrajat eli laatunormit.

Muutaman pysyvän ja eliöihin kertyvän aineen pitoisuudet ylittyvät laajasti Suomessa, minkä vuoksi pintavesien kemiallinen tila katsotaan huonoksi.

Ely-keskukset ja Suomen ympäristökeskus arvioivat pintavesien kemiallisen tilan kuuden vuoden välein 6 875 vesimuodostumasta ympäri Suomen. Katso kartta tästä.

Elohopean pitoisuusraja ylittyi noin puolessa vesistä. Tulos oli pääosin sama kuin edellisessä luokittelussa. Elohopean määrää arvioidaan kaloihin kertyneellä pitoisuudella, mutta sen pitoisuusraja vesistöjen kemiallisen tilan arvioinnissa on huomattavasti tiukempi kuin kaloille elintarvikkeena asetettu enimmäispitoisuus.

Elohopeaa kulkeutuu vesistöihin fossiilisten polttoaineiden, erityisesti kivihiilen poltosta. Vaikka elohopean käyttöä ja päästöjä on rajoitettu kansainvälisin sopimuksin, vesistöjen kestää elpyä vuosikymmeniä tai -satoja, koska elohopeaa on varastoitunut maaperään ja sedimentteihin.

Aikaisemmin palonestoaineina käytettyjen bromattujen difenyylieettereiden (PBDE) ympäristöraja tiukentui vuonna 2015, jonka jälkeen raja ylittyy kaikkialla Euroopassa. Pitoisuusrajaa on kritisoitu liiankin tiukaksi.

PBDE-aineet ovat kaukokulkeutuvia ja erittäin hitaasti hajoavia yhdisteitä. Niiden käyttö on kielletty kansainvälisesti muutamia poikkeustapauksia lukuun ottamatta.

Elintarvikeviranomaisilla ei ole raja-arvoa kalojen PBDE:lle.

Muiden yhdisteiden osalta rajat ylittyivät harvoin.

Nikkelin ja kadmiumin pitoisuudet ylittyivät noin 40 vesimuodostumassa. Orgaanisten tinayhdisteiden (TBT), perfluorattujen alkyyliyhdisteiden (PFOS) ja PAH-yhdisteisiin kuuluvien aineiden ympäristönlaatunormit ylittyivät alle kymmenessä vesimuodostumassa.

Pintavesien kemiallisen tilan luokittelua käytetään vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelun pohjana myös vesienhoitokaudella 2022–2027. Vesien tilan parantamiseen tähtäävien vesienhoitosuunnitelmien julkinen kuuleminen alkaa 2.11.2020.

Muokattu 2.9. vaihtamalla lähdevesikuva järvikuvaan, koska tutkimus kattaa vain pintavesistöt.

Lue lisää

Uusi tutkimus raottaa ovea puhdistamolietteen peltokäytölle

Väärin käytettynä säilykepurkista voi liueta ruokaan haitallisia metalleja – "pitserian asiakkailta tuli valituksia metallinmakuisesta ruuasta"

Kasvisruokavalio voi lisätä raskasmetallien saantia – kahvi, tee ja mehut ovat suurehkoja lyijyn, arseenin ja alumiinin lähteitä

Oletko sinäkin huomannut tämän? Siikojen kunto ja lihasten koostumus heikentyvät kutuaikana