Ympäristö

Ministeriön kysely: Iäkkäät kantavat nuoria enemmän huolta kotimaan luonnosta

Suomalaiset ovat kuitenkin ikään katsomatta tietoisia ilmastonmuutoksen kielteisistä vaikutuksista.
Lari Lievonen
Vastuu luonnon suojelusta ja kestävästä käytöstä lankeaa suomalaisten mielestä ennen kaikkea jokaiselle itselleen. 78 prosenttia kyselyn vastaajista pitää henkilökohtaista vastuuta suurena tai erittäin suurena.

Ympäristöministeriön teettämän kyselyn mukaan iäkkäämmät suomalaiset kantavat nuoria enemmän huolta luonnosta. Kyselyssä selvitettiin suomalaisten suhdetta luontoon ja sen monimuotoisuuden turvaamiseen.

Noin puolet suomalaisista kokee, että he ovat huolissaan Suomen luonnon tilasta, mutta globaalin luonnon tilanteesta huolta kantaa jo yli kaksi kolmasosaa vastaajista. Kaikkein eniten Suomen luonnon tilanne huolettaa yli 65-vuotiaita, joista 64 prosenttia kokee olevansa melko tai erittäin huolestunut. Alle 25-vuotiaista kotimaan luonnosta kantaa huolta vain 36 prosenttia vastaajista, mutta globaalin luonnon tilanteesta jo 73 prosenttia.

Kysely vahvistaa käsitystä siitä, että suomalaiset ovat ikään katsomatta tietoisia ilmastonmuutoksen kielteisistä vaikutuksista. 52 prosenttia vastaajista nimeää ilmastonmuutoksen luontoamme kohtaavien suurimpien uhkatekijöiden joukkoon. Suurimmaksi uhaksi koetaan kuitenkin viime aikoina paljon esillä ollut roskaantuminen. Yli 65-vuotiaat ovat vielä tätäkin enemmän huolissaan kemikalisoitumisesta ja ympäristömyrkyistä.

Vastuu luonnon suojelusta ja kestävästä käytöstä lankeaa suomalaisten mielestä ennen kaikkea jokaiselle itselleen. 78 prosenttia kyselyn vastaajista pitää henkilökohtaista vastuuta suurena tai erittäin suurena. Valtion viranomaisten vastuuta peräänkuuluttaa 68 prosenttia vastaajista. Vähiten vastuuta koetaan olevan kansalaisjärjestöillä, kouluilla ja oppilaitoksilla.

Selvä enemmistö vastaajista kokee, että luontoarvojen huomioiminen tuo enemmän hyötyjä kuin haittoja, eikä luonnonsuojelua nähdä rasitteena elinkeinoelämälle. Vain 27 prosenttia suomalaisista kokee, että luontoa suojellaan valtakunnallisesti riittävästi. Toisaalta kysymys koettiin myös hankalaksi, sillä 38 prosenttia vastaajista ei osannut ottaa siihen selkeää kantaa.

Ympäristöministeriön teettämään kyselyyn vastasi edustava otos eri-ikäisiä ja -taustaisia vastaajia kaikista Manner-Suomen 18 maakunnasta. 1008 henkilöä vastasi kaikkiin kysymyksiin. Kyselyn toteuttamisesta vastasi aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI yhteistyössä CINT-kuluttajapaanelin kanssa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kirjastot ja museot koetaan hyödyllisiksi – neljä viidestä suomalaisesta sanoo niiden lisäävän hyvinvointia

Luonto monipuolistuu – isot eläimet palanneet

Luonnon monimuotoisuus köyhtyy ennennäkemättömällä vauhdilla – kyseessä ei ole vain ympäristökysymys