Ympäristö

Hiilinielu kasvoi viime vuonna kymmeneksen metsätaloudessa ja muussa maankäytössä

Muista maankäyttöluokista kuin metsämaasta syntyy pääosin päästöjä.
Pekka Fali
Maankäyttösektorin hiilinielun suuruus riippuu käytännössä puuston kasvusta ja hakkuiden määrästä.

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan vuoden 2017 maankäyttösektorin (Lulucf) kasvihuonekaasujen nettonielu oli 20,4 miljoonaa hiilidioksiditonnia (CO2-ekv.). Hiiltä sitoutui 38 prosenttia enemmän kuin vertailuvuonna 1990.

Vuonna 2017 maankäyttösektorin nettonielu kasvoi 10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Puuston kasvu määrittää koko sektorin nettonielun suuruutta, joka vaihtelee vuosittain etenkin hakkuumäärien mukaan.

Uusimpien valtakunnan metsien inventoinnin tietojen käyttöönotto pienensi viimeisimpien vuosien metsämaan nettonielua verrattuna edellisiin julkistuksiin. Lisäksi menetelmämuutokset laskivat metsämaan nettonielua koko aikasarjan osalta.

Muista maankäyttöluokista kuin metsämaasta syntyy pääosin päästöjä, ja ne vaihtelevat vuosittain metsämaan poistumia ja päästöjä vähemmän.

Tiedot täydentävät muiden sektoreiden päästötietojen julkistusta 11.12. ja ovat osa Tilastokeskuksen EU:n komissiolle 15.1. lähetettävää ennakkoraporttia vuoden 2017 päästöistä.

Lue lisää

Biokaasu on ilmastoteko

Kasvihuonepäästöt laskivat lähes kymmenyksellä viime vuonna, hiilinielu paisui hakkuiden supistuessa

Taalas: Metsäkeskustelu on Suomessa ylikuumentunut – "Pienten ja isojen asioiden sekoittumisesta syntyy paniikki"

EU-maille kaavaillaan yhteistä hiilinielutavoitetta – Suomi haluaa siirtyä raportoituihin nielulukuihin, joilla metsät eivät muuttuisi päästöiksi