Mielipide

Uhanalaisuus arvioitu kansainvälisin kriteerein

Seppo Vuokko kirjoittaa Maaseudun Tulevaisuudessa Suomen luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnista (MT 26.4.). Luontotyyppien uhanalaisuusarviointi valmistui Suomessa 2018 ja se tehtiin Kansainvälisen luonnonsuojeluliitto IUCN:n laatimilla arviointikriteereillä (Red List of Ecosystems Categories and Criteria).

Arvioinnissa käytiin läpi kaikki Suomen yli 400 luontotyyppiä ja sen tekemiseen osallistui yli 120 ekologian, hydrobiologian, metsätieteen, geologian, maantieteen ja muiden alojen asiantuntijaa. Työhön osallistuivat keskeisimmät luontotyyppitietoa tuottavat organisaatiot Suomessa. Luontotyyppien uhanalaisuutta arvioitiin määrän muutoksen ohella niiden ekologisen laadun muutoksen kautta. Lähimmän 50 vuoden muutostarkastelujen lisäksi IUCN:n arviointikriteerien mukaan arvioitiin muutoksia myös pidemmällä ajanjaksolla.

Vuokko nostaa esiin erityisesti kangasmetsät, joiden tyypeistä suurin osa on näillä kriteereillä arvioituna uhanalaisia. Kangasmetsiä arvioinut asiantuntijaryhmä käytti laatutarkasteluissa laatutekijöitä, joita pystyttiin arvioimaan luotettavimmin: kuolleen puun määrää, järeiden puiden määrää sekä lehtipuun osuutta. Myös maaperäominaisuuksien ja kasvipeitteen käyttöä harkittiin arvioinnin laatutekijöinä, mutta niistä ei ollut riittävästi tietoa luotettavaa arviointia varten.

Metsien ja muun luonnon monimuotoisuutta turvaavat toimet ovat erittäin myönteinen kehitysaskel. Niiden vaikuttavuus ei vain vielä riitä korjaamaan luonnossamme jo tapahtuneita suuria muutoksia.

Jari Kouki

professori

Itä-Suomen yliopisto

Metsien asiantuntijaryhmä

Tytti Kontula

erikoistutkija

Suomen ympäristökeskus

Lue lisää

Viljelijät kaipaavat lisää tietoa luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta – apua luvassa Ruokaviraston verkkokursseilta ja tietopaketeista

Vastaavatko avohakkuu ja metsäpalo toisiaan?

Luonnonmetsien säilyttäminen on yhteinen tehtävä

Liito-oravaharhaa