Ympäristö

Luonnonsuojelulakiin lisätään uusia luontotyyppejä – maanomistajan ei tarvitse tunnistaa luontoarvoja

Luonnonsuojelulain uudistus voi mahdollistaa maanomistajille uudenlaista liiketoimintaa.
Syke, Tuomo Kesäläinen
Voimassa oleva luonnonsuojelulaki suojaa uhanalaisten lajien lisäksi yhdeksää luontotyyppiä. Nyt suojelun piiriin ehdotetaan muun muassa harvinaisia kalkki- ja serpentiinikallioita sekä rannikon avoimia hiekkadyynejä.

Liki 25 vuotta vanha luonnonsuojelulaki uudistetaan. Lainsäädäntöneuvos Johanna Korpi ympäristöministeriöstä kertoo, että luontotyyppien ja lajikirjon vahvistaminen vaatii uusia toimenpiteitä ja alueita suojelun piiriin.

Esimerkiksi luontotyyppien uhanalaisuuden perusteella on suojeltu luonnonsuojelulailla vain muutama tuhat hehtaaria.

"Juuri siksi ehdotamme panostusta suojelun keinoihin, koska nykyisellä sääntelyllä ei ole saatu riittäviä tuloksia."

Korpi painottaa, että luontoarvoja voidaan suojella myös vapaaehtoisten suojeluohjelmien kautta. Ne ovat osoittautuneet toimiviksi, joskin nykyiset toimenpiteet eivät riitä turvaamaan monimuotoisuutta.

Luonnonsuojelulain keinovalikoimaan lisätään vapaaehtoinen suojelu. Lisäksi selkeytetään vuorovaikutusta maanomistajien kanssa.

Korven mukaan lakiin ei sisällytetä määrällisiä suojelutavoitteita.

Voimassa oleva luonnonsuojelulaki suojaa muun muassa yhdeksää luontotyyppiä. Nyt suojelun piiriin ehdotetaan muutamaa uutta uhanalaista luontotyyppiä. Niitä ovat esimerkiksi kalkki- ja serpentiinikalliot sekä rannikon avoimet hiekkadyynit.

Korpi arvioi, että uusien luontotyyppien suojelu ei juuri vaikuta metsien käyttöön.

Harvinaisten kallio- ja rantakohteiden ehdotetaan saavan lain suojan automaattisesti, kun niiden sijainti on tiedossa. Muiden alueiden suojeluun tarvittaisiin luonnonsuojelulaissa jatkossakin viranomaisen päätös. Esimerkiksi metsä- ja vesilakeihin sisältyy paljon enemmän automaattista suojelua.

Luontotyyppien ja lajien suojelusta maksettaisiin jatkossakin täysimääräinen korvaus maanomistajalle, jos suojelusta aiheutuu merkityksellistä haittaa.

Lakiuudistus ei lisää maanomistajan taakkaa tietää maillaan sijaitsevista luontoarvoista. Korven mukaan lakiin voi tulla yleinen, perustuslain mukainen periaate kantaa vastuuta luonnon monimuotoisuudesta ja olla selvillä toiminnan vaikutuksista. Se ei kuitenkaan velvoittaisi maanomistajaa selvittämään luontoarvoja, eikä luvassa olisi sanktioita luontoarvojen tahattomasta heikentämisestä.

Tarkoitus on lisätä kansalaisten tietoisuutta ympäristöstä.

Korven mukaan luonnonsuojelulain peruslähtökohdat eivät muutu. Laki pätee, kun jostakin löytyy sen piiriin kuuluvia luontoarvoja. Uhanalaiset luontotyypit ja lajit pyritään huomioimaan entistä paremmin maankäytön suunnittelussa ja luonnonvarojen hyödyntämisessä. Samaan tähtää uudistuva maankäyttö- ja rakennuslaki.

Luonnonsuojelulakia täydennetään ekologisella kompensaatiolla. Se tarkoittaa, että esimerkiksi yritykset, jotka ovat saaneet poikkeusluvan toimia suojelualueella tai uhanalaisen lajin elinympäristössä, velvoitetaan hyvittämään aiheuttamansa luontohaitat jossakin toisessa kohteessa.

Poikkeuslupia on myönnetty vuosittain korkeintaan 20–30.

"Maanomistajan kannusteet lisätä luonnonarvoja omistamillaan alueilla lisääntyvät ekologisen kompensaation ja tuki-instrumenttien kautta. Maanomistajille syntyy uudenlaisia mahdollisuuksia liiketoiminnalle", Korpi sanoo.

Jatkossa maanomistajat voisivat saada rahallista avustusta luontokohteiden hoitoon ja ennallistamiseen. Viime syksystä tukea on myönnetty vain tavaroina ja palveluina.

Uudenlaisena suojelukeinona lakiin ehdotetaan eliölajien leviämisen avustamista uusille asuinalueille. Uhanalaisten lajien siirto edellyttäisi aina maanomistajan suostumusta.

Luonnonsuojelulain uudistuksen taloudellisia vaikutuksia selvitetään. Hallituksen esitys luonnonsuojelulaiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle käsiteltäväksi syyskaudella 2021.

Lue aiheesta lisää:

MTK: Luonnonsuojelulain tuomat pienet liiketoimintamahdollisuudet kiinnostavat maanomistajia – "pakkosuojelu" ei saisi lisääntyä

Lue lisää

Miten luonnonsuojelulakia pitäisi uudistaa? Kerro näkemyksesi ministeriön kyselyssä

Uusi laki selkeyttää rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamista ja ehkäisyä

MTK: Luonnonsuojelulain tuomat pienet liiketoimintamahdollisuudet kiinnostavat maanomistajia – "pakkosuojelu" ei saisi lisääntyä

Ympäristöministeri Mikkonen: Luonnonsuojelussa sääntöjen on oltava kaikille samat – "Kaivostoiminta ei voi saada eri sääntöjä kuin mitä muille on asetettu"