Maatalous

Osuuskuntien hallitukset päättävät valiolaisten tilojen sopimusmäärät ja tuottajahinnat – määrät jo tiedossa, hinnat ratkeavat syksyllä

Pohjolan Maito on käyttänyt uuden järjestelmän valmistelussa ulkopuolista asiantuntijaa. Järjestelmän valvonta on osuuskuntien mukaan osa niiden sisäistä valvontaa.
Heta-Linnea Kovanen
Tulevaisuudessa tilan tuottamastaan maidosta saama hinta jakautuu Valion hankintaosuuskunnista ainakin kahteen, A- ja B-hintaan. Jos tilan tuottama maitomäärä ylittää näille asetetun kiintiön, ylimenevästä maksetaan C-hintaa.

Valtaosa valiolaisista maidontuottajista on jo saanut lopullisen tiedon sopimusmääristä, joiden perusteella maidon tuottajahinta määräytyy ensi vuodesta lähtien.

Länsi-Maito vahvisti sopimusmäärät huhtikuun lopussa, Pohjolan Maito ja Maitosuomi toukokuussa ja Tuottajain maito heinäkuussa.

Sen sijaan päätöksiä A-, B- ja C-hinnasta ei ole tehty vielä yhdessäkään osuuskunnassa.

"Päätökset tehdään syksyn kuluessa, kun nähdään, mikä on osuuskunnan vahvistettu sopimusmäärä kokonaisuudessaan", kertoo Pohjolan Maidon toimitusjohtaja Marko Puhto.

Myös muissa osuuskunnissa päätökset hintasuhteista tehdään loppuvuoden kuluessa.

Nykyisin Valion hankintaosuuskunnat ostavat kaiken maidon jäsentiloiltaan samalla hinnalla tuotantomäärästä riippumatta. Ensi vuoden alusta lähtien hinta porrastetaan kahteen tai kolmeen tasoon maidon markkinakysynnän mukaan.

MT teki uuden hinnoittelujärjestelmäuudistuksen tämänhetkisestä tilanteesta kyselykierroksen kaikille Valion viidestä hankintaosuuskunnasta kuun vaihteessa. Kyselyyn vastasi neljä osuuskuntaa.

Jokainen Valion hankintaosuuskunta määrittelee itsenäisesti sen, miten sopimusmäärät tuottajien kesken jaetaan.

Maitosuomella ja Länsi-Maidolla perusteeksi on valittu kullekin tilalle niiden vuosien 2017, 2018 ja 2019 meijerimaitomääristä suurin.

Tuottajain maidolla vuosisopimusmääräksi on valittu tilan vuonna 2019 osuuskuntaan toimittama maitomäärä.

Pohjolan Maidolla tarkastelukausi taas on 1.4.2019-31.3.2020. Tilan tuona aikana toimittamasta maitomäärästä vähennetään yksi prosentti.

Jos tilan tuotantomäärä on ollut vuosina 2017 tai 2018 suurempi kuin tarkastelukaudella, sopimusmääräksi on valittu näistä korkein vähennettynä yhdellä prosentilla.

Omaan sopimusmääräänsä tyytymättömillä oli oikeus hakea siihen muutosta osuuskunnastaan. Muutosta pystyi hakemaan esimerkiksi tarkastelujakson jälkeen tehdyn tai paraikaa tekeillä olevan investoinnin vuoksi.

Perusteena on voinut olla myös se, että tuotosmäärä on tarkastelujaksolla ollut syystä tai toisesta tavanomaista alempi, toteaa Tuottajain Maidon toimitusjohtaja Ari Mäkelä.

Sopimusmäärää voidaan oikaista jokaisessa MT:n kyselyyn vastanneessa osuuskunnassa vuosina 2017–2020 tehtyjen, tuotosmäärää kasvattaneiden investointien perusteella.

Suunnitteilla olevista tai vasta aloitetuista investoinneista voidaan muutoshaussa ottaa huomioon ne, joista tila on jo saanut myönteisen investointitukipäätöksen tai joista viimeistään 15.3.2020 jätetty investointitukihakemus hyväksytään ely-keskuksessa.

Tuottajain Maidossa sopimusmäärän korotus on ehdollinen.

"Jos tilan sopimusmäärää ei ole saavutettu kolmen ensimmäisen sopimusvuoden aikana, sopimusmäärä tarkistetaan tilan kolmen ensimmäisen sopimusvuoden parhaaseen maitomäärään", Mäkelä kertoo.

Länsi-Maito ja Tuottajain Maito ovat jo vahvistaneet uudet sopimusmäärät muutosta hakeneille tiloille. Pohjolan Maidon tavoitteena on saada oikaisuhakemukset käsiteltyä ja tieto mahdollisesti muutetuista sopimusmääristä tuottajille elokuun loppuun ja Maitosuomella syyskuun loppuun mennessä.

Vasta suunnitteilla olevien investointien perusteella osuuskunnat eivät tässä vaiheessa myönnä korotuksia sopimusmääriin.

"On selvää, että investointeihin tullaan myöntämään lisäsopimusmääriä tulevaisuudessa", korostaa Maitosuomen toimitusjohtaja Ilpo Lukkarinen.

"Kriteereitä tulevien investointien sopimusmäärien myöntämiselle ei ole vielä määritelty. Tässä vaiheessa on olennaisinta saada sopimustuotannon lähtökohtatilanteen sopimusmäärät vahvistettua."

Länsi-Maidon toimitusjohtaja Kari Aakula arvioi, että osuuskunta tulee järjestämään seuraavan muutoshaun jo ensi vuonna.

Tuottajain Maidon Mäkelä puolestaan korostaa osuuskunnan käyvän "aktiivista keskustelua investointia suunnittelevien tilojen kanssa".

"Tilojen investointisuunnitelmat ovat varsin hyvin osuuskunnan tiedossa. Osuuskunnan maitomäärän kehittyminen ohjaa näiden investointien lisäsopimuslitrojen vahvistamisen aikataulua ja määrää."

Päätökset Valion tilakohtaisisten sopimusmäärien perusteista on tehty osuuskuntien hallituksissa. Näin todetaan kaikista neljästä MT:n kyselyyn vastanneesta valiolaisesta hankintaosuuskunnasta.

"Maitosuomen hallitus on määritellyt sopimusmäärien muodostumiselle selkeät ja yhtenäiset kriteerit, jotka ovat olleet maitotilayrittäjien tiedossa sopimusmäärän oikaisuhakemusta tehtäessä", kertoo Maitosuomen Lukkarinen.

Osuuskuntien toimitusjohtajat korostavat, etteivät maitotilayrittäjistä muodostuvat hallitukset käsittele yksittäisten tilojen hakemuksia.

"Yksittäisten maitotilojen oikaisuhakemusten käsittelystä vastaavat Maitosuomessa omistajapalveluiden toimihenkilöt", Lukkarinen toteaa.

Sekä Pohjolan Maidossa että Tuottajain Maidossa on nimetty toimihenkilöistä muodostuvat työryhmät, jotka valmistelevat ja tekevät päätökset tilakohtaisista sopimusmääristä. Sopimusmäärän muutokset vahvistaa osuuskunnan hallitus, Tuottajain Maidon Mäkelä kertoo.

Entä ovatko osuuskunnat käyttäneet sopimusmääriä koskevissa päätöksissään ulkopuolista toimielintä tai onko päätösten valvontaan määritelty ulkopuolista tahoa?

Pohjolan Maito on käyttänyt sopimushinnoittelun valmistelussa ulkopuolista asiantuntijaa, Puhto kertoo.

Valvonnan osalta sen sijaan vastaus on jokaisesta osuuskunnasta ei.

"Tämä on osa osuuskunnan toimintaa ja siten se kuuluu osaltaan osuuskunnan sisäiseen valvontaan", toteaa Länsi-Maidon Aakula.

"Sopimustuotantoon liittyviä menettelyitä, prosesseja, päätöksentekoa, järjestelmiä, jääviyksiä ynnä muita valvotaan sisäisellä tarkastuksella, josta vastaa ensisijaisesti osuuskunnan taloushallinto sekä tarvittaessa ulkopuolinen taho, esimerkiksi tilintarkastusyhteisö", valottaa Lukkarinen.

Pohjolan Maidon edustajisto on puolestaan nimennyt edustajiston tarkkailijat, joiden tehtävänä on valvoa hallituksen toimintaa sekä osuuskunnan toimintaa.

"Tarkkailijoiden tehtävään sisältyy myös sopimustuotantoon liittyvien asioiden valvonta", Puhto kertoo.

Lue lisää

Valion tuottajahinnoittelun uudistus on poikinut osuuskuntiin paljon yhteydenottoja

Maitosuomen tuottajille suunnitteilla sopimusmäärien hakukierros: "Koko ajan tapahtuu sukupolvenvaihdoksia ja tilakauppoja, ja sopimusmäärien täytyy elää niiden mukana"

Valion kiintiömallissa valittu lopulta pienin paha

Osa osuuskunnista korotti maidon hintaa