Metsä

Helmi-ohjelman hallituskauden tavoitteet asetettiin: Soidensuojelun ja ennallistamisen lisäksi kunnostetaan kosteikkoja, metsäisiä elinympäristöjä ja rantaluontokohteita

Ohjelman toimet perustuvat vapaaehtoisuuteen, ja ne tehdään yhteistyössä maanomistajien ja sidosryhmien kanssa.
Suvi Elo
Helmi-ohjelman tavoitteena on suojella vuoden 2023 loppuun mennessä 20 000 hehtaaria soita.

Helmi-elinympäristöohjelman tavoitteet ely-keskuksille ja Metsähallituksen Luontopalveluille on asetettu, tiedottaa ympäristöministeriö.

Vuoden 2023 loppuun mennessä on tavoitteena suojella 20 000 hehtaaria ja ennallistaa 12 000 hehtaaria soita. Lisäksi tavoitteena on kunnostaa 80 lintuvettä ja kosteikkoa, hoitaa 15 000 hehtaaria perinnebiotooppeja ja 600 metsäistä elinympäristöä sekä kunnostaa 200 pienvesi- ja rantaluontokohdetta.

Helmi-ohjelman avulla vapaaehtoiset suojelutoimet yltävät Metso-ohjelman rinnalla muuallekin kuin metsiin.

”Luonnon köyhtymisen pysäyttäminen vaatii kiireisesti kiperiä toimia. Olemme nyt asettaneet Helmi-ohjelmalle tavoitteet myös 600 metsäisen elinympäristön hoidosta sekä 200 pienvesi- ja rantaluontokohteen kunnostuksesta vuoden 2023 loppuun mennessä. Kenttäkausi on alkanut ja käytännön luonnonhoitotyöt ympäri Suomea ovat kovassa vauhdissa”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

”Helmi-ohjelma on historiallisen suuri panostus Suomen luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Eduskunta on myöntänyt luonnonsuojeluun 100 miljoonaa euroa lisämäärärahaa vuodelle 2020, mistä Helmi-ohjelman osuus on 42 miljoonaa euroa."

Ensi vuoden kevääseen mennessä on määrä saada valmiiksi valtioneuvoston päätös Helmi-ohjelman pitkän aikavälin tavoitteista vuoteen 2030 saakka.

Sen jälkeen ennallistamis- ja kunnostustöitä tehtäisiin laajemmalla toimijajoukolla myös luonnonsuojelualueiden ulkopuolella.

"Koska elinympäristöjen heikkeneminen on luontomme köyhtymisen suurin suora syy, panostamme sen torjumiseen. Parannamme arvokkaiden luontotyyppien, kuten soiden, perinnebiotooppien, lehtojen, paahdeympäristöjen, pienvesien ja lintukosteikoiden tilaa”, Mikkonen sanoo.

Helmi-ohjelmaa toteuttamaan ympäristöhallintoon on rekrytoitu noin sata henkilöä. Tänä kesänä työt painottuvat suojelualueille.

Ohjelman toimet perustuvat vapaaehtoisuuteen, ja ne tehdään yhteistyössä maanomistajien ja sidosryhmien kanssa, ympäristöministeriö muistuttaa.

Soiden suojelusta maanomistaja saa korvauksen, ja hoitotoimista kustannukset korvataan.

Soiden ennallistamisessa työ aloitetaan luonnonsuojelualueilta, joilla on vielä noin 25 000 hehtaaria ojitettuja soita.

Lintuvesistä ja kosteikoista valitaan arvokkaimmat ja kiireellisimmin kunnostusta kaipaavat kohteet, jotka sijaitsevat Natura 2000 -verkoston lintudirektiivin mukaisilla erityisillä suojelualueilla. Kunnostustoimia ovat kohteesta riippuen raivaus, ruoppaus, niitto, vedenpinnan nosto, pienpetopyynti ja hoitokalastus.

Perinnebiotoopeista on nykyisin laidunnuksen tai muun hoidon piirissä noin 30 000 hehtaaria. Valtakunnallisesti arvokkaiden perinnebiotooppien inventointi alkoi viime vuonna, ja tulevat kunnostukset kohdennetaan tulosten perusteella.

Metsäisten elinympäristöjen hoidossa keskitytään aluksi kohteille, joilla on jokin alueen suojelua turvaava sopimus, päätös tai kaavamerkintä. Käytännön hoitotoimia ovat esimerkiksi kuusten poistaminen lehdoista ja eri lajien elinympäristöjen parantaminen.

Pienvesien ja rantaluonnon kunnostamisella tuetaan etenkin monimuotoisuutta, jonka tila on heikentynyt esimerkiksi maankäytön muutosten ja vesirakentamisen seurauksena. Pienvesistä kiireellisimmin hoidettavia ovat purot ja lähteet. Rantaluonnon kunnostustoimet keskittyvät alussa hiekkarantoihin ja dyyneihin.

Lue myös:

Pakko vaihtui vapaaehtoisuuteen yksityismaiden soidensuojelussa, rahaa tarjolla maanomistajille – MTK: "Kannattaa tarttua tilaisuuteen"

Suomella hurja tavoite luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi: 15 000 hehtaaria lisää perinnebiotooppeja tämän hallituskauden aikana

Valtio vauhdittaa soiden, lintuvesien ja perinneympäristöjen ennallistamista – ympäristöministeri lupailee töitä haja-asutusalueelle

Katso uusin video
Lue lisää

Kun happikato tappoi Kirkkojärven särkikalat, alkoi yllättävä tapahtumaketju – tutkijoilla on tehokas keino uhanalaisten vesilintujen auttamiseksi

Metsäraportista käydään tulista vääntöä EU-parlamentissa – Ville Niinistö: "Jos muutosehdotukset eivät mene läpi, todennäköisesti äänestän strategiaa vastaan"

Nelijalkaiset avartavat maisemaa: ”Eläimet tekevät työn, johon ihmiseltä kuluu aikaa ja rahaa”

Kyytöt urakoivat muuttolinnuille levähdysalueen Kirkkonummella: Merkittävä panostus luonnonsuojeluun kasvattaa harvinaisia perinnebiotooppeja samoavan karjan määrää