Ympäristö

Syke: Jätevesien ravinteet saatavissa helposti peltokäyttöön – haitta-ainetutkimusta tarvitaan yhä

Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa on asetettu kansalliseksi tavoitteeksi ravinteiden kierrätyksen toimenpideohjelmassa.
Kari Salonen
Typen talteenottoa voidaan tutkijoiden mukaan parantaa merkittävästi, ilman suuria muutoksia jätevesien puhdistusprosessiin.

Yhdyskuntajätevesien ravinteiden hyödyntäminen turvallisesti ruuantuotannossa edellyttää uusien menetelmien käyttöönottoa jätevedenpuhdistamoilla ja lietteen käsittelyssä. Ravinteiden talteenottotekniikoita on kartoitettu Suomen ympäristökeskuksen (Syke) Norma-hankkeessa.

Nykyisin noin 70 prosenttia jäteveden sisältämästä fosforista ja vain alle kymmenesosa typestä päätyy lietteen kautta viherrakentamiseen ja maatalouteen.

Jätevesilietteen ravinteet ovat kasveille heikosti hyödynnettävässä muodossa. Uudenlaisilla tekniikoilla fosforista voitaisiin saada talteen jopa 90 prosenttia ja typestä kolminkertainen määrä nykyiseen verrattuna.

Typen talteenottoa voidaan parantaa merkittävästi, ilman suuria muutoksia jätevesien puhdistusprosessiin, hyödyntämällä lietteen kuivauksessa muodostuvaa rejektivettä. Nykyisin se kierrätetään prosessin alkuun.

Uusien menetelmien avulla voidaan tuottaa peltolannoitteita. Kehityksen jarruna ovat olleet jätevesien orgaaniset haitta-aineet. Ne kuitenkin tuhoutuisivat valtaosin termisten lietteenkäsittelymenetelmien korkeissa lämpötiloissa. Tutkimustietoa asiasta tarvitaan lisää.

Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa on asetettu kansalliseksi tavoitteeksi ravinteiden kierrätyksen toimenpideohjelmassa.

Norma-hankkeessa kehitettiin menetelmä ravinteiden talteenottokeinojen valitsemiseksi.

”Uusia menetelmiä voidaan hyödyntää puhdistamokohtaisesti. Pidemmällä aikavälillä on kuitenkin syytä pohtia myös suurempia rakenteellisia muutoksia, kuten esimerkiksi erilaisten jätevesien erilliskeräystä ja käsittelyä sekä puhdistamoiden uudistamista ravinteiden talteenoton näkökulmasta”, sanoo Syken erikoistutkija Suvi Lehtoranta tiedotteessa.

Lue lisää

Jätevesipuhdistamoiden lietteet päätyvät Venäjällä kaatopaikalle – tulevaisuudessa ne voivat saada uuden elämän lannoitteena

Lannoitteiden kallistuminen kannustaa lietteen käyttöön

Jätevesien käyttö lannoitteena saastuttaa Suomen peltoja mikromuovilla ja haitta-aineilla – kielletty Sveitsissä ja pian myös Saksassa

Kasvinsuojeluaineita päätyy vesistöihin vain vähän