Metsä

Metsänomistajille tarjolla 56 miljoonaa euroa kemeratukea

Viime vuosina tukea on jäänyt käyttämättä, nyt kasvatetaan tuhkalannoitusta.
Jussi Partanen
Asetuksen muutoksen toivotaan lisäävän tuhkalannoitusta.

Valtio tukee kemeralain eli kestävän metsätalouden tukilainsäädännön nojalla yksityisten metsänomistajien metsänhoito- ja metsänparannustöitä 55,9 miljoonalla eurolla tänä vuonna. Parina edellisenä vuotena tukea on jäänyt käyttämättä.

Kemeratuen tavoitteena on edistää metsien kestävää hoitoa ja käyttöä. Yksityismetsänomistajille trkoitetun tuen myöntää metsäkeskus.

Määrärahalla voidaan hoitaa 123 490 hehtaaria nuorta metsää. Taimikon varhaishoitoa tuki mahdollistaa 37 500 hehtaaria, terveyslannoitusta 15 180 hehtaaria ja suometsän hoitoa 19 400 hehtaaria.

Lisäksi määrärahalla rahoitetaan metsäteiden perusparannuksia tuhat kilometriä ja uusien metsäteiden rakentamista 85 kilometriä.

Määrärahan ja myöntämisvaltuuden jaossa on otettu huomioon toukokuun alussa voimaan tulevan tuhkalannoitusta koskevan valtioneuvoston asetuksen muutoksen mahdollistama suoritemäärien kasvaminen.

"Suometsän hoitohankkeissa ympäristövaikutukset ja vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen tulee ottaa erityisesti huomioon", toteaa metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Myös uusia metsätiehankkeita hyväksyttäessä on kiinnitettävä huomiota ympäristönäkökohtiin.

Tien perusparannushankkeita hyväksyttäessä etusijalla ovat hankkeet, joihin sisältyy sillan korjausta. Vesieliöiden esteetön liikkuminen on varmistettava kaikissa rahoitusta saavissa metsätiehankkeissa.

"Olemassa olevia kulku-uria on käytettävä hyväksi tien suunnittelussa erityisesti silloin, kun on kyse erämaisista ja yhtenäisistä metsäalueista", sanoo Hilska-Aaltonen.

Katso uusin video
Lue lisää

"Paras tapa parantaa kuormituskestävyyttä on pistää ojat kuntoon" – kantavuusmittaus paljastaa tien heikoimman lenkin

Turvemaiden terveyslannoitukset kasvussa, kemeratuen muutos näkyy jo nyt

Metsäkeskus: Otson yrityssaneeraus ei vaikuta metsänomistajille maksettaviin kemeratukiin

Kemeratuen käyttö on kasvanut viimevuotisesta