Metsä

Suomen metsien arvo voi olla lähes 100 000 euroa asukasta kohti – maailman metsien arvo kaksinkertaisesti globaalien osakemarkkinoiden verran

Suurin osa Suomenkin metsien kokonaisarvosta tulee myönteisistä ilmastovaikutuksista. Hiilivaraston ilmastovaikutusten arvo on 12 000–60 000 euroa jokaista suomalaista kohden, arvioi konsulttiyhtiö Boston Consulting Group.
Sanne Katainen
Suomen metsistä on uhattuna vain noin kolme prosenttia ja suurimmat riskit liittyvät uusien tautien ja tuholaisten leviämiseen, konsulttiyhtiö BCG:n arvioi.

Maailman metsien arvo on peräti 50–150 biljoonaa dollaria, eli 44–133 biljoonaa euroa, selviää konsulttiyhtiö Boston Consulting Groupin (BCG) tuoreesta laskelmasta. Maailman metsien arvo voi olla näin yli kaksinkertaisesti globaalien osakemarkkinoiden verran.

BCG:n laskelmassa on huomioitu myös se, millainen vaikutus metsillä on ilmastonmuutoksen torjumisessa. Suuri osa metsien arvosta tuleekin metsien myönteisistä ilmastovaikutuksista.

Suomen metsien arvo on konsulttiyhtiön mukaan 240–510 miljardia euroa, mikä on 1–2 kertaa Suomen koko pörssin arvo. Asukasta kohden arvo olisi näin 44 000–93 000 euroa.

Kun otetaan huomioon metsien arvo myös sosiaalisesti sekä ilmaston ja ympäristön kannalta, metsän arvo hehtaaria kohden on noin 3–7 kertaa suurempi kuin talousmetsästä nykyään saatavaan hinta. Suomen metsien arvo asukasta kohden on noin 5–8-kertainen verrattuna vastaavaan arvoon koko maailman mittakaavassa.

Jopa kaksi kolmasosaa metsien arvosta syntyy BCG:n mukaan ilmastovaikutuksista.

BCG laski metsien arvon neljän tekijän mukaan. Laskelmissa otettiin huomioon metsien rooli ilmastonmuutoksen säätelijänä, veden ja ilman puhdistajana, metsien kaupallinen eli metsäteollinen arvo sekä metsien sosiaalinen arvo eli se, miten metsät vaikuttavat miljoonien ihmisten elämään.

Arvonmäärityksessä yksi tärkeimmistä oletuksista on metsien varastoiman hiilidioksiditonnin arvo, jonka voidaan arvioida olevan 24–120 euroa tonnia kohden. Alarajana on käytetty nykyistä EU:n päästöoikeuden hintaa ja ylärajana IPCC:n arviota päästöoikeuden hinnasta, jolla ilmaston lämpeneminen saataisiin rajattua 1,5 celsiusasteeseen.

"Suurin osa Suomenkin metsien kokonaisarvosta tulee myönteisistä ilmastovaikutuksista. Elävän puuston hiilivaraston arvo on jopa kaksi kolmasosaa (29–67 prosenttia) koko metsän arvosta. Arvo muodostuu epäsuorasti siitä, että metsään sitoutunut hiili on poissa ilmakehän hiilidioksidista eikä siten kiihdytä ilmastonmuutosta. Suomen metsien hiilivaraston ilmastovaikutusten arvon voidaan arvioida olevan 12 000–60 000 euroa jokaista suomalaista kohden", sanoo BCG:n osakas Juuso Soininen.

Toiseksi suurin vaikutus on metsätaloudellisilla arvoilla. Niiden osuus metsien arvosta on noin 25–54 prosenttia.

Henkilöä kohden laskettuna Suomen metsien taloudellinen arvo on peräti 27-kertainen verrattuna vastaavaan arvoon maailmanlaajuisesti.

Kotimaisen metsäteollisuuden hiilinieluvaikutuksista on käyty aktiivista poliittistakin keskustelua, mutta pääosin Suomen metsäteollisuus on hyvin hoidettu ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita, BCG:n selvityksessä todetaan.

Suomessa myös muut arvotekijät ovat keskimääräistä korkeampia henkilöä kohden. Metsien rooli veden ja ilman puhdistajana sekä metsien sosiaalinen arvo ovat jopa 7 000 euroa henkilöä kohden, mikä on jopa kahdeksan kertaa enemmän kuin globaali keskiarvo.

"Nyt kun käytössä on laskelma metsien kokonaistaloudellisesta arvosta, metsien kestävän kehityksen perusteista on helpompaa käydä laajaa keskustelua. Meillä on globaalisti käsissämme valtavan arvokas luonnonvara, jota ei pidä ottaa itsestäänselvyytenä", Soininen sanoo.

Metsien supistuminen uhkaa raportin mukaan kadottaa niiden arvosta peräti 30 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Metsien katoon nähdään viisi päätekijää: metsämaan raivaaminen muuhun käyttöön kuten peltomaaksi, ilmaston lämpeneminen, kestämätön hakkuu, elottomat ympäristötekijät kuten metsäpalot sekä elolliset tekijät kuten tuholaiset ja taudit.

Näistä metsämaan raivaus muuhun käyttöön sekä ilmaston lämpeneminen yhdessä uhkaavat tuhota peräti 27 prosenttia metsien arvosta vuoteen 2050 mennessä.

"Kaksi suurinta metsien arvoa tuhoavaa tekijää ovat seurausta ihmisen toimista. Meidän on kiinnitettävä nyt erityistä huomiota näihin tekijöihin, jos haluamme säilyttää metsiemme valtavan taloudellisen ja sosiaalisen arvon", Soininen sanoo.

Suomessa metsien arvo ei ole yhtä pahasti uhattuna kuin maailmalla, sillä metsänhoidon käytännöt ovat edistyksellisiä ja lainsäädäntö on kehittynyttä, BCG:n raportissa todetaan.

Raportissa lasketaan, että Suomen metsistä on uhattuna vain noin kolme prosenttia ja suurimmat riskit liittyvät uusien tautien ja tuholaisten leviämiseen.

"Vaikka Suomen metsät eivät ole yhtä uhattuja kuin maailmalla, Suomella on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa maailman metsien kestävään kehittämiseen esimerkiksi johtavien metsäteollisuusyritysten kautta ja viemällä edistyksellisiä metsätalouskäytäntöjä muihin maihin", Soininen sanoo.

Boston Consulting Group on kansainvälinen konsulttiyhtiö, joka perustettiin 1963. Sen palveluksessa työskentelee 21 000 henkilöä. Yhtiöllä on toimistoja yli 50 maassa. BCG:n liikevaihto oli viime vuonna 8,5 miljardia dollaria.

Katso uusin video: Kun suvun mökki kävi ahtaaksi, ratkaisuksi syntyi minimökki
Lue lisää

Biokaasu on ilmastoteko

Kasvihuonepäästöt laskivat lähes kymmenyksellä viime vuonna, hiilinielu paisui hakkuiden supistuessa

Taalas: Metsäkeskustelu on Suomessa ylikuumentunut – "Pienten ja isojen asioiden sekoittumisesta syntyy paniikki"

EU-maille kaavaillaan yhteistä hiilinielutavoitetta – Suomi haluaa siirtyä raportoituihin nielulukuihin, joilla metsät eivät muuttuisi päästöiksi