Metsä

EU:n rahoitusmalli uhkaa tuoda lisäbyrokratiaa maa- ja metsätiloille – maatilaluoton hinta voi olla korkeampi tiloilla, jotka eivät täytä uusia kriteereitä

Euroopan komissio julkaisi ensimmäiset ehdotuksensa uusista kestävyyskriteereistä. Ne sisältävät monia pulmakohtia maa- ja metsätiloille.
Timo Aalto, Jussi Sauramo
Vain metsien ennallistaminen, metsittäminen ja suojelu saatetaan jatkossa katsoa kestäviksi taloudellisiksi toimenpiteiksi EU:n taksonomia-lainsäädännön mukaan.

Komissio julkaisi marraskuussa ehdotuksensa sille, mitkä luonnonvarojen käyttöön liittyvät toimenpiteet nähdään jatkossa EU:n rahoitusmarkkinoilla kestävinä.

Isojen yritysten rinnalla taksonomia-luokittelujärjestelmä tuo uusia velvoitteita myös raaka-­aineiden tuottajille eli metsänomistajille ja viljelijöille.

Nykyisenkaltainen kestävä metsätalous ei riitä komission ehtojen täyttämiseen, MTK:n kansainvälisten asioiden johtaja Juha Ruippo kertoo.

”Se, että jatkat samaan tapaan metsänhoitoa tai viljelyä, ei enää riitä. Asetuksesta seuraa merkittävästi uutta hallinnollista taakkaa ja kuluja.”

Maa- ja metsätalouden ilmasto­kriteereissä kestävät rahoituskohteet edellyttävät biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä sekä hiilinielujen vahvistamista. Siten esimerkiksi metsien avohakkuut tai turve­maiden viljely eivät täyttäisi vaatimuksia.

MT raportoi taksonomia-­valmistelusta viime vuoden lopulla. Uudet kriteerit ovat Suomen metsäalan toimijoiden mukaan edellisiäkin tiukemmat.

Metsätaloudessa ennallistaminen, suojelu ja metsittäminen luokitellaan toimenpiteiksi, jotka saisivat rahoitusta. Maatalouteen komissio ehdottaa muun muassa viiden kasvin viljelykiertoa, torjunta-aineiden vähentämistä, siirtymistä luomuhyväksyttyihin torjunta-­aineisiin ja paljaan maan kieltoa valumille herkkinä aikoina.

”Osa luomutiloista voisi mahdollisesti päästä tilanteeseen, jossa ne tuottavat kriteerien mukaista kestävää raaka-aineita. Suomalaisista tiloista toteuttaisi ehdot silti vain hyvin pieni osa”, Ruippo sanoo.

Viljelijöiden ja metsänomistajien kannalta tärkeää on, että kestävyyskriteerit rakennetaan johdonmukaisesti muun EU-lainsäädännön kanssa.

”Samoista asioista keskustellaan muun muassa EU:n maa­talouspolitiikan valmistelussa. Miksi on tarve tehdä päällekkäistä lainsäädäntöä?”

Ongelmaksi muodostuisi myös se, että maa- ja metsä­talouden toimijoiden pitäisi raportoida hiilidioksidipäästöistä ja -poistumista tilakohtaisesti. Nykyiset raportointimallit eivät riitä.

”Toimijoiden on seurattava ja raportoitava hiilivarastonsa muutosta, jota ulkopuolinen arvioija sitten tarkastelee kolmen vuoden välein. Meidän perustutkimuksemme ei pysty vastaamaan tähän vaatimukseen.”

MTK:n mukaan metsätaloudella on käytössään jo kansalliset kestävyyskriteerit eikä tarvetta uusille ole. Myös Suomi on painottanut lausunnoissaan sitä, että taksonomiassa tulee ottaa huomioon kansallinen liikkumatila.

”Ehdotus tuo uuden kestävyystermiviidakon. Vaikka maa- ja metsätalous eivät ole suoraan rahoitusvälineiden käyttäjiä, niin säädöspatteri kuulostaa ylimittaiselta”, Ruippo toteaa.

MT:n haastattelemien virkamieslähteiden mukaan uudet kestävyysmääritelmät voisivat näkyä maatiloilla esimerkiksi silloin, kun viljelijä hakee uutta lainaa pankista. Siten esimerkiksi luoton hinta voisi olla kalliimpi niille tiloille, jotka eivät täytä EU:n vapaaehtoisen rahoitussäätelyn ehtoja.

”Raportointi ja arviointipakko on aina lisäkustannus. Varsinkin alussa ennen kuin meillä on riittävää laskentasoftaa, kriteerien arviointi voi olla hankalaa. On hyvä kuitenkin muistaa, että tämä ei ole kieltävää sääntelyä. Jos haluat hankkia rahoitusta, luottolaitokset tulevat kysymään tätä jollain aikavälillä”, MT:lle kerrotaan.

Metsänomistajille ja viljelijöille vaatimukset voisivat tulla esiin myös teollisuuden kautta. Jotta jalostava teollisuus nähdään kestävänä toimialana, myös raaka-aineen lähteen pitää noudattaa esitettyä kriteeristöä.

”Toimijan on pohdittava, mitä se tilalle merkitsisi – toisin sanoen, mitä hyötyä taksonomialla olisi tuotteiden hinnalle, ja maksaako kriteerien käyttöönotto vaivan. Esimerkiksi metsänhoitoyhdistykset tai muut palvelun tarjoajat alkavat todennäköisesti käydä tämänsuuntaista dialogia”, lähteet selventävät.

Ilmastokriteeristö julkaistaan ensi vuoden puolella, ja nyt menossa on sidosryhmien kuulemiskierros. Asetus tulee sovellettavaksi vuoden siirtymäajan jälkeen.

Kyseessä ovat kuitenkin vasta ensimmäiset kriteerit. Ensi vuonna komissio ehdottaa muita ympäristökriteerejä, jotka liittyvät luonnon monimuotoisuuteen, vesiresursseihin, kiertotalouteen ja saastuttamiseen.

”Ehkä vuoden päästä näemme, onko tällä uudella rahoitusvälinerakenteella laajempaa merkitystä vai jääkö tämä vain aurinko- ja merituulipuistojen tukijärjestelmäksi, jonka sivuvaikutuksena kaikille muille aloille saadaan laaja byrokratia­verkosto uuden suunnittelu-, raportointi- ja auditointivelvoitteiden kautta”, Ruippo summaa.

Lue lisää:

EU:ssa sopu rahoituksen kestävyysmääritelmistä, myös metsien käytölle mainittu kriteerejä – "Miten voinut mennä läpi Suomen puheenjohtajuuskaudella?"

Metsänkäytön kestävyyskriteerit tuovat ongelmia EU:n metsämaille – Avo- ja harvennushakkuut voivat joutua vaakalaudalle

Kestävä rahoitus

  • Euroopan komissio julkaisi kaksi vuotta sitten kestävän rahoituksen toimintasuunnitelman.
  • Rahoitusjärjestelmän uudistus on osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa (Green Deal).
  • Kestäviksi luokiteltavien sijoitusten tulisi jatkossa täyttää tietyt kriteerit, joita komissio valmistelee tulevien vuosien ajan.
  • Myös maa- ja metsätalous on mukana tarkastelussa.
  • Niin kutsutun taksonomia-luokittelun tarkoituksena on ohjata rahoitusta vihreisiin, ekologista siirtymää tukeviin sijoituskohteisiin.
  • Sääntelyyn osallistuminen on keskikokoisille yrityksille ja muille toimijoille vapaaehtoista. Sen uskotaan kuitenkin ohjaavan markkinoita tehokkaasti EU:n toivomaan suuntaan.
  • Luokitusjärjestelmän tavoitteita ovat muun muassa ilmastonmuutoksen hillintä, ympäristökuormituksen vähentäminen, kiertotalous sekä jätteistä, kierrätyksestä ja terveistä ekosysteemeistä huolehtiminen.
Katso uusin video: Vaellan-kevytmoottorikelkan voi purkaa pieniin osiin – ja muuntaa halutessaan mönkijäksi
Lue lisää

Metsänkäytön kestävyyskriteerit tuovat ongelmia EU:n metsämaille – Avo- ja harvennushakkuut voivat joutua vaakalaudalle

EU:ssa suunnitteilla kriteerejä, jotka tekisivät metsätaloudesta kestämättömän rahoituskohteen – Uusi "lulucf-vääntö" näköpiirissä

Metsänomistaja unohtuu EU:n päätöksissä – uusi metsästrategia voi tehdä tähän muutoksen

Lannoitus ja juurikäävän ureatorjunta eivät komission luonnoksen mukaan edusta kestävää metsätaloutta – EU:n uudet kestävyyskriteerit iskisivät investointeihin