Metsä

Keskustan kanta voitti: Valtioneuvosto vastustaa taksonomia-asetuksen ilmastoa koskevaa säädösehdotusta – metsätalouden yksityiskohtaisen säätelyn pysyttävä jäsenmaiden vallassa

Valtioneuvosto katsoo, että metsien käsittelyä koskevat tekniset kriteerit ovat osin vaikeasti ymmärrettäviä ja tulkinnanvaraisia.
Juha Kauppinen
Taksonomia-asetus pyrkii vauhdittamaan päästövähennystavoitteiden saavuttamista luomalla luokituksen sille, millaiset rahoitus- ja investointikohteet voidaan katsoa kestäviksi.

EU-ministerivaliokunta linjasi keskiviikkona 17. marraskuuta valtioneuvoston kannan EU:n kestävän rahoituksen taksonomia-asetuksen ilmastoa koskevaan delegoituun säädökseen. Asia toimitetaan eduskuntaan E-kirjeenä.

Suomi pitää tavoitetta edistää ilmastonmuutoksen hillintää ja rahoitta ilmastonmuutokseen sopeutumista. Pääosin säädöksen taloudellisten toimintojen teknisiä arviointikriteerejä pidetään onnistuneina ja tavoitteita tukevina.

Valtioneuvosto ei kuitenkaan kannata delegoidun säädöksen hyväksymistä Euroopan komission esittämässä nykyisessä muodossa, tiedottaa valtioneuvosto.

Valtioneuvosto katsoo, että metsien käsittelyä koskevat tekniset kriteerit ovat osin vaikeasti ymmärrettäviä ja tulkinnanvaraisia. Kriteerien täyttymisen todentaminen olisi vaikeaa, eikä niitä voi kaikilta osin pitää tarkoituksenmukaisina.

Tulkinnanvaraisuudesta voisi seurata, että metsätalous voisi rajautua taksonomian ulkopuolelle ja mahdollisuudet saada rahoitusta metsätalousinvestoinneille voisivat heiketä.

Suomi katsoo myös, että yksityiskohtaisen metsätalouden säätelyn tulee pysyä jäsenmaiden toimivallassa. Komission esityksessä vaaditaan teknisten arviointikriteerien tarkastelua metsätila- tai hankinta-aluetasolla, kun tähän asti metsien käytön kestävyyttä on tarkasteltu lähtökohtaisesti jäsenvaltion tasolla.

Suomi pitää valitettavana myös sitä, että vesivoimaa ja bioenergiaa kohdellaan teknisissä arviointikriteereissä eri tavoin kuin muita vähäpäästöisiä energiamuotoja.

Lisäksi Suomi pitää valitettavana, että komissio ei ole sisällyttänyt ydinenergiaa koskevia teknisiä arviointikriteerejä ilmastoa koskevaan delegoituun säädökseen. Suomi pitää tärkeänä, että komissio antaa asiasta täydentävän delegoidun säädösehdotuksen viivytyksettä.

Taksonomia-asetus pyrkii vauhdittamaan päästövähennystavoitteiden saavuttamista luomalla luokituksen sille, millaiset rahoitus- ja investointikohteet voidaan katsoa kestäviksi. Hankkeen ilmastomyönteisyys voi vaikuttaa hankkeen saaman rahoituksen hintaan.

Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

Metsien tulevaisuus näyttää hyvältä

Uskon vai tiedon varassa?

EU:n ei kannata enää heikentää itseään

Maaseudun ääni viehättää yhä useampia