Erä

Ahman pyyntiin myönnetyt kaksi poikkeuslupaa olivat korkeimman hallinto-oikeuden mukaan lainvastaisia, koska Natura-arviointi puuttui

KHO toteaa ratkaisussaan, että kahden ahman tappaminen vaikutti merkittävästi Natura-kohteiden suojelun perusteena oleviin luonnonarvoihin.
Jouni Turunen
Ahmoja voidaan metsästää rajoitetusti pohjoisen ja itäisen poronhoitoalueen kannanhoitoalueella tänä talvena. Poikkeuslupia metsästykseen voidaan myöntää kolmen edellisen vuoden tapaan enintään kahdeksan.

Suomen riistakeskus oli metsästyslain nojalla myöntänyt vuonna 2017 poikkeusluvan kahden ahman tappamiseen kahden Enontekiön kunnassa sijaitsevan Natura 2000 -kohteen alueella. Ahma oli näiden Natura-kohteiden suojeluperusteena oleva laji.

Riistakeskuksen mukaan Natura-arviointi ei ollut tarpeen, koska pyyntitapahtuman aikana aiheutuu vain lyhytaikaista ja paikallista häiriötä Natura-kohteisiin kuuluvilla alueilla.

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri valitti poikkeuslupapäätöksestä hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Sen katsoi, että kahden yksittäisen ahman tappamisen ei voida katsoa haittaavan suotuisan suojelutason säilyttämistä hakemusalueella tai laajemmin suotuisan suojelutason saavuttamista Suomessa siinä määrin, ettei poikkeuslupia olisi voitu myöntää.

Luonnonsuojeluyhdistys pyysi valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta (KHO).

Yhdistys sai valitusluvan ja KHO otti kantaa siihen, edellyttikö poikkeusluvan myöntäminen luonnonsuojelulain mukaista Natura-arviointia.

Päätöksessään KHO toteaa, riistakeskus ei ollut asianmukaisesti arvioinut poikkeusluvalla sallitun pyynnin vaikutusta Natura-kohteiden ahmakantaan.

Ahma oli Natura-kohteiden suojeluperusteena oleva laji ja luontodirektiivin liitteen II ensisijaisesti suojeltava laji.

"Olemassa olevien tietojen perusteella ei ollut voitu sulkea pois sitä, että riistakeskuksen päätöksellä sallittu kahden ahman tappaminen vaikutti merkittävästi Natura-kohteiden suojelun perusteena oleviin luonnonarvoihin."

KHO:n ratkaisun mukaan poikkeusluvan myöntäminen ilman Natura-arviointia oli ollut vastoin luonnonsuojelulain 65 pykälää.

Lue lisää:

Poronhoitoalueen poikkeusluvilla ammuttiin kahdeksan ahmaa – määrä on suurin sallittu saalismäärä kolmen aiemman metsästysvuoden tavoin

Aarre: Ahmakanta on moninkertaistunut viimeisen 20 vuoden aikana – erityisesti Itä-Suomessa ahmoja on enemmän

KHO käsittelee ahman pyyntiin myönnettyä poikkeuslupaa – hallinto-oikeus linjasi jo aiemmin, ettei ahmojen metsästys uhkaa suojelua

Lue lisää