Metsä

Vastuullinen metsänhoito mietityttää Pirkanmaan seurakuntia – "Seurakunnissa tarvitaan viisautta kestävään metsäomaisuuden hoitoon”

Metsä halutaan säilyttää hiilinieluna, mutta toisaalta toivotaan myös tuloja metsästä.
Hanne Manelius
Metsillä on tärkeä rooli hiilen sidonnassa ja monimuotoisuuden säilyttämisessä.

Seurakunnat ovat merkittävä metsänomistajaryhmä. Pirkanmaalla on noin 5 500 hehtaaria seurakuntien 130 000 hehtaarin metsäomaisuudesta.

Nyt metsänhoitoon yritetään keksiä vastuullisia ratkaisuja.

”Seurakunnissa tarvitaan viisautta kestävään metsäomaisuuden hoitoon", sanoo piispa Matti Repo. Hän korostaa seurakuntien mahdollisuutta puhua arvojen puolesta, toivosta ja velvoitteesta toimia maailman hyväksi.

Ilmastonmuutoksen aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan niin kansallista kuin kansainvälistäkin yhteistyötä. Yhteistyö auttaa myös vastaamaan seurakunnissa herääviin metsänhoidon kysymyksiin.

Metsät varastoivat hiiltä sekä puustossa että maaperässä ja korvaavat fossiilisia aineita rakentamisessa ja energiantuotannossa. Hiiltä varastoituu, kun uusia alueita metsitetään tai metsän biomassa kasvaa. Metsäpalot, metsien käyttö ja metsätuhot puolestaan vapauttavat hiiltä.

Jos seurakuntien metsistä tavoiteltaisiin maksimaalista taloudellista voittoa, puuston hiilivarasto puolittuisi, kertoo Eero Mikkola Luonnonvarakeskuksesta.

Metsätieteiden professori Jaana Bäck haluaa kiinnittää huomiota myös luonnon monimuotoisuuteen.

”Monimuotoiset metsät tuottavat enemmän ekosysteemipalveluja, esimerkiksi hiilen varastoitumista, kenttäkerroksen luonnonkirjoa, lahopuuta, riistaa ja mustikkasatoakin", Bäck sanoo.

Monimuotoinen metsä kestää ilmastonmuutoksen tuomat haasteet paremmin kuin lajistoltaan köyhä metsä. Metsänhoitotavoilla on monimuotoisuuteen ja hiilivarastoihin suurin vaikutus.

Jatkuvassa kasvatuksessa hiiltä sitoutuu tasaisesti sekä puustoon että maahan. Metsään jäävä lahopuu ylläpitää hiilivarastoa ja lajikirjoa. Toisaalta joissain tapauksissa metsän uudistumiskyky on heikompi, kertoo Bäck.

Tasaikäiskasvatuksen etu on tehokas taimettuminen. Maaperän hiilivaraston palautuminen hakkuun jälkeen kuitenkin vie kymmeniä tai jopa satoja vuosia ja jo aiemmin sitoutunutta hiiltä vapautuu ilmakehään. Myös lajisto yksipuolistuu.

Metsänhoitopäätöksen vaikuttavat ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuteen, Bäck tiivistää.

Monimuotoisuutta voi turvata myös metsänhoidollisin keinoin. Suojavyöhykkeet metsäpurojen molemmin puolin, tekopökkelöt, riistatiheiköt ja sertifioinnit auttavat edistämään monimuotoisuutta, muistuttaa metsäkeskuksen elinkeinopäällikkö Ari Lähteenmäki.

”Jos nämä eivät riitä, aina voi myös tarjota metsiä Metso-suojeluun tai Luonnonperintösäätiölle", Lähteenmäki sanoo.

Myös ekoteologi Pauliina Kainulainen muistuttaa Metso-ohjelmasta. Hän kehottaa kaikkia pohtimaan omaa luontosuhdettaan metsänhoidossa.

”Hyvä taloudenpito ja eettinen vastuu luonnosta voidaan nähdä vastapuolina, mutta ne voivat myös yhdistyä", Kainulainen sanoo.

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Sateet ja pakkaset eivät jarruta Saksan kirjanpainajakriisiä – "Kesäkuussa kirjanpainajat olivat aiempaa aggressiivisempia", tuhojen parissa työskentelevä suomalainen kertoo

Hyvä metsänhoito tuottaa myös lajikirjoa

"EU:n ilmastopaketti tuo maatalouden hiilensidonnan näkyviin, mutta metsät tuntuvat olevan yhteistä omaisuutta", MTK:n puheenjohtaja arvioi

EU:n metsästrategia turvaisi luontoa hyvin