Metsä

Yliö: Riistametsänhoito voi olla kilpailuvaltti metsänhoitoyhdistyksille ja alan yrityksille

Metso, teeri, pyy ja riekko ovat pidettyjä talousmetsien lajeja, joiden hyvinvointia moni huomioi metsänhoidossa mielellään, kirjoittavat asiantuntijat MT:n vierasyliössä.
Lari Lievonen
"Metsäkanalintumme metso, teeri, pyy ja riekko ovat pidettyjä talousmetsien lajeja. Ne eivät pelkästään siedä metsänhoitotoimia, vaan paikoin jopa hyötyvät metsänhoidosta."

Riistametsänhoito edistää monimuotoisuutta, metsien virkistyskäyttöä ja maisemaa. Metsästäjillä on selvitysten mukaan kiinnostusta hoitaa metsiään monitavoitteisesti. Muidenkin metsänomistajien keskuudessa riistametsänhoitoon on suhtauduttu suopeasti.

Metsäkanalintumme metso, teeri, pyy ja riekko ovat pidettyjä talousmetsien lajeja. Ne eivät pelkästään siedä metsänhoitotoimia, vaan paikoin jopa hyötyvät metsänhoidosta. Niille on eduksi, jos metsänhoidossa taimikonhoidot ja harvennukset tehdään ajallaan. Näin puusto järeytyy nopeammin. Samalla metsäkanalinnuille, erityisesti niiden poikasille ensiarvoisen tärkeä mustikkavarvikko mittariperhosten toukkineen ynnä muine hyönteisravinnon lähteineen saa sopivasti valoa tuottaakseen lisää varvikkoa ja marjoja.

Parhaiten kanalinnuille sopii aktiivisen hoidon ja niin sanotun hallitun hoitamattomuuden yhdistelmä, jossa metsiin jätetään linnuille suojaa ja ruokaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sekapuuston kasvatusta sekä riistatiheikköjen ja aluskasvillisuuden kuten mustikan säästämistä.

Osana Sitra LAb 2-koulutusohjelmaa selvitettiin, voisiko riistametsänhoidolla parantaa maanomistajien tyytyväisyyttä metsäpalveluihin. Kokeilu toteutettiin yhteistyössä metsänhoitoyhdistys Lakeuden kanssa.

Talvella 2020–2021 toteutetun kyselyn mukaan riistametsänhoidon tarjoaminen lisäsi Metsänhoitoyhdistys Lakeuden asiakkaiden halukkuutta suositella metsäpalveluita läheisilleen ja tuttavilleen. Riistapainotteisen käsittelyvaihtoehdon valinneet asiakkaat olivat myös keskimääräistä tyytyväisempiä työnjälkeen metsässä.

Kokeilun tulokset viittaavat siihen, että riistametsänhoitopalveluja käyttäneet metsänomistajat ovat monessa suhteessa muita tyytyväisempiä asiakkaita. Tämän uskoisi kannustavan metsäpalveluiden tuottajia kehittämään omaa palveluvalikoimaansa ja markkinoimaan riistametsänhoitopalveluita yhä aktiivisemmin.

Tyytyväiset metsänomistajat osoittavat, että riistametsänhoito voi olla metsäpalvelujen tuottajille mainio kilpailuvaltti. Toteutus edistää yhtä lailla metsäkanalintujen elinympäristöjen hoitoa ja metsien monimuotoisuutta.

Monelle riistametsänhoitopalveluja käyttäneelle metsän rooli vapaa-ajanvietto- ja asuinympäristönä ja metsästykseen liittyvät harrastusmahdollisuudet olivat olennaisia metsätaloustavoitteita. Mahdollisuus vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin ja harrastusmahdollisuuksiin motivoi riistametsänhoitoon.

Metsästävät maanomistajat ja heidän perheensä omistavat lähes puolet Suomen yksityismaista. Kyselyn mukaan riistametsänhoitopalveluja käyttäneet metsänomistajat vaikuttivat useammin omistavan suurempia tiloja kuin muut metsänomistajat.

Metsäkanalintujen elinympäristöjen ja niiden laadun näkökulmasta tulos on lupaava, mikäli suuria tiloja omistavat metsänomistajat soveltavat riistametsänhoitoa laajamittaisesti maillaan. Suurilla tiloilla piilee myös liiketoimintamahdollisuuksia palveluntarjoajille.

Luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä ei ole saatu pysäytettyä. Puunkorjuun lisääntyessä tarvitsemme entistä kustannustehokkaampia luonnonhoitomenetelmiä sekä metsätalouden toimintatapojen kehittämistä monimuotoisuutta paremmin vaalivaan suuntaan. Riistametsänhoidon menetelmät vastaavat hyvin näihin tarpeisiin.

Riistametsänhoito näyttää olevan konsepti, joka voi osaltaan edistää talousmetsien luonnonhoitoa, metsätalouden kestävyyttä ja lopulta myös sen toimintaedellytyksiä. On rohkaisevaa ajatella, että kun pystymme tarjoamaan metsänomistajille aiempaa kattavamman valikoiman palveluita, heistä suurempi osa haluaa hoitaa metsiään jatkossakin. Näin työtä ja toimeentuloa riittää yhä useammalle samalla, kun luonnon monimuotoisuus paranee.

Kokeilun perusteella ei voi tehdä suoraviivaisia johtopäätöksiä koskien kaikkia suomalaisia metsänomistajia, ottaen huomioon selvityksen pienen mittakaavan. Tulokset ovat kuitenkin kannustavia ja viittaavat riistametsänhoidolle olevan kysyntää. Tähän kysyntään kannattaa vastata tarjoamalla tehokkaammin riistametsänhoitopalveluja.

Rohkaisemme metsäpalveluiden tarjoajia kehittämään riistapainotteisia palveluita ja suosittelemme uskallusta tarjota riistametsänhoitoa aktiivisesti asiakkaille. Kokemustemme mukaan luonnonhoitoon innostaminen onnistuu parhaiten maanomistajalähtöisellä ja osallistavalla toiminnalla.

Riistametsänhoidon mahdollisuudet on hyvä pitää mielessä myös metsätalouden kannustejärjestelmiä kehitettäessä.

Janne Miettinen

erikoissuunnittelija

Suomen riistakeskus

Piia Ikonen

nuorempi tutkija

Itä-Suomen yliopisto

Jussi Parviainen

johtaja

Metsänhoitoyhdistys Lakeus

Lue kaikki Maaseudun Tulevaisuuden mielipidekirjoitukset.

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Luonto ei ole loputon, ympäristötutkija Ville Lähde sanoo – siksi ihmisten täytyy jälleen opetella elämään niukkuuden kanssa

Lukijalta: "Ministeriö vastuussa karhuista pienpetoraudoissa"

Ministeriö vastuussa karhuista pienpetoraudoissa

Hyvä metsänhoito tuottaa myös lajikirjoa